Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

Επανηλεκτροδότηση και Αλλαγή Ονόματος και Χρήσης

 


Για εσάς που θέλετε να πάρετε ρεύμα σε ακίνητο, που προσωρινά δεν ηλεκτροδοτείται.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (για ιδιώτη ή αντίστοιχα του νόμιμου εκπροσώπου για εταιρεία).
 • Γνωστοποίηση ΑΦΜ & Αριθμού Παροχής

 Για αναλυτικές  πληροφορίες  για τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά φυσικού ή/και νομικού προσώπου/εταιρείας  πατήστε εδώ

Στην περίπτωση που στο ακίνητο δεν υπάρχει ρεύμα, λόγω αίτησης διακοπής από προηγούμενο χρήστη, για να ολοκληρωθεί η επανηλεκτροδότησή του, θα πρέπει πρώτα να προσκομιστεί η ΥΔΕ (πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου) στον ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον αυτή έχει λήξει. Για να πληροφορηθείτε για την ημερομηνία λήξης της ΥΔΕ μπορείτε

να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr.

Αλλαγή Ονόματος / Χρήσης

Για εσάς που θέλετε να πάρετε το ρεύμα στο όνομά σας ή να αλλάξετε τη χρήση στο ακίνητό σας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (για ιδιώτη ή αντίστοιχα του νόμιμου εκπροσώπου για εταιρεία).
 • Γνωστοποίηση ΑΦΜ & Αριθμού Παροχής
 • Για αλλαγή χρήσης θα χρειαστείτε επιπλέον βεβαίωση  τετραγωνικών μέτρων (m2) από τον οικείο Δήμο, που να αναφέρει τη χρήση και τα τετραγωνικά μέτρα (m2) του ακινήτου σας

Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών στην παροχή για την οποία θα υπογράψετε σύμβαση, πιθανόν να ζητηθεί η προσκόμιση αποδεικτικού σχέσης με το ακίνητο, κατά περίπτωση, ή η απόδειξη εξόφλησης.

Για αναλυτικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά φυσικού ή/και νομικού προσώπου/εταιρείας  πατήστε εδώ.

Κοινωνικό Τιμολόγιο: Πώς και πότε γίνονται αιτήσεις -Τι κερδίζετε

 

 

Οι αιτήσεις για την ένταξη στο ΚΟΤ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού προγράμματος  της Η.ΔΙ.Κ.Α. (www.idika.gr)

Η αίτηση υποβάλλεται από τον υπόχρεο υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού, ή τη σύζυγό του με απαραίτητη προϋπόθεση η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να είναι ήδη στο όνομά του ή της συζύγου του.

Κάθε νοικοκυριό λαμβάνει το ΚΟΤ μόνον για την παροχή της κύρια κατοικίας.

Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο ΚΟΤ κάθε χρόνο και κάθε φορά εντός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και της ενδεχόμενης παράτασής της, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο ΚΟΤ.

Ποιες είναι οι κατηγορίες δικαιούχων του ΚΟΤ;

α. Κατηγορία ΚΟΤ Α’: Εντάσσονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

β. Κατηγορία ΚΟΤ Β’: Εντάσσονται όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

i. Έχουν ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος, έως τα όρια του πίνακα παρακάτω:

Πίνακας εισοδηματικών ορίων:

Σύνθεση νοικοκυριού

Εισοδηματικό όριο

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

9.000 ευρώ

 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος

 

13.500 ευρώ

 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη

15.750 ευρώ

 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη

18.000 ευρώ

 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη

24.750 ευρώ

 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη

27.000 ευρώ

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το συγκεκριμένο ανώτατο όριο (31.500 €) αυξάνεται κατά 8.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά 15.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

ii. Έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού, ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, έως το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως ανώτατο όριο 180.000 ευρώ.

iii. Τα μέλη του νοικοκυριού δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας και δεν δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.

Ποια είναι η χορηγούμενη έκπτωση;

Ο Προμηθευτής θα εφαρμόζει τις τιμές χρέωσης Προμήθειας βάσει του Οικιακού Τιμολογίου που έχει επιλέξει ο εκάστοτε πελάτης και επί αυτών θα υπολογίζει την έκπτωση του ΚΟΤ ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Έκπτωση στη χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής

ενέργειας σε €/kWh

Κ.Ο.Τ. Α

Κ.Ο.Τ. Β

0,075€/kWh

0,045€/kWh

Η παραπάνω έκπτωση υπολογίζεται στη χρέωση Προμήθειας για την κατανάλωση ημέρας. Εάν ο πελάτης έχει επιλέξει το Νυχτερινό Οικιακό Τιμολόγιο, τότε η έκπτωση εφαρμόζεται και στη χρέωση Προμήθειας για την κατανάλωση της νύχτας (ώρες μειωμένης χρέωσης), όπως προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση.

www.aftodioikisi.gr

Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021

Βλάβες – Διακοπές ρεύματος & Θέματα Καταμέτρησης


 


Υπεύθυνος για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου είναι ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.).

Μέσω της ιστοσελίδας https://www.deddie.gr/ μπορείτε να ενημερωθείτε για τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης για την εκτέλεση εργασιών.

Επίσης, μέσω της ιστοσελίδας https://www.deddie.gr/ μπορείτε να δηλώσετε βλάβη (διακοπή ηλεκτροδότησης) με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής για δήλωση βλάβης.

Το τηλεφωνικό κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ (11500 ή 2111900500) υποδέχεται αναγγελίες βλαβών καθ’ όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες του χρόνου. 

Θέματα Καταμέτρησης    

Αρμόδιος για τους μετρητές, τη λήψη των ενδείξεων τακτικής

καταμέτρησης καθώς και τη διενέργεια έκτακτων καταμετρήσεων 

(π.χ. περίπτωση αλλαγής χρήστη ) είναι ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.).

Μέσω της ιστοσελίδας https://www.deddie.gr/el/upiresies/katametrisi/ μπορείτε να ενημερωθείτε για τα θέματα των μετρητικών διατάξεων, της καταμέτρησης, τα τηλέφωνα των αρμόδιων τοπικών γραφείων κ.λπ. καθώς και να καταχωρίσετε την ένδειξη του μετρητή σε ημερομηνίες ενδιάμεσες της τακτικής καταμέτρησης.  

Στο τηλεφωνικό κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ (11500 ή 2111900500) μπορείτε να αναγγείλετε τις ενδείξεις της τακτικής καταμέτρησης καθώς και ενδείξεις μετρητών των οποίων η ανάγνωση δεν κατέστη εφικτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ: Καθυστερήσεις και αναβολές που κοστίζουν ακριβά στους καταναλωτές και στο Ελληνικό Δημόσιο

  Σε κατάσταση «ομηρίας» βρίσκεται η ολοκλήρωση της Γραμμής Μεταφοράς 400 kV (Δυτικός Διάδρομος) , ενός σημαντικού έργου του ΑΔΜΗΕ και απόλυτα κρίσιμου για την ευστάθεια και την ομαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας μας.

Οι αντιδράσεις των μοναχών της Μονής Αγίων Θεοδώρων (Καλαβρύτων) για οπτική όχληση από δυο πυλώνες έχουν «μπλοκάρει» το έργο με αποτέλεσμα να παραμένουν ανενεργές επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ στην περιοχή της Πελοποννήσου. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η κατασκευή του «Δυτικού

Διαδρόμου» έγινε σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την έγκριση του αρμόδιου Δασαρχείου.

Δυστυχώς, οι συνέπειες αυτής της εμπλοκής είναι ευρύτερες:

Όσο η συγκεκριμένη Γραμμή Μεταφοράς βρίσκεται εκτός λειτουργίας το Δημόσιο χάνει έσοδα ενώ σημαντικές είναι οι απώλειες αφενός για τη ΔΕΗ που λειτουργεί τη μονάδα Φ.Α. της Μεγαλόπολης σε χαμηλή ισχύ (και όχι στην πλήρη ισχύ των 850 MW) και αφετέρου για τις επενδύσεις Α.Π.Ε. που σχεδιάστηκαν και βρίσκονται σε «αναμονή». Παράλληλα, η συνεχιζόμενη ρευστότητα θέτει σε κίνδυνο και υπονομεύει διαρκώς (όσο καθυστερεί η ολοκλήρωση του Δυτικού Διαδρόμου) την εφαρμογή του target model στην εγχώρια αγορά ενέργειας.  Ήδη, οι καθυστερήσεις προκαλούν αλυσιδωτές αντιδράσεις κι ένα κόστος σημαντικά δυσανάλογο από την υποτιθέμενη οπτική όχληση δύο πυλώνων που βρίσκονται σε απόσταση 470 μέτρων από την Ιερά Μονή. Όταν, σε όλο τον κόσμο τα δίκτυα Μεταφοράς δεν είναι… αόρατα! Επίσης, κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι τόσο στο Λεκανοπέδιο Μεγαλόπολης αλλά πολύ περισσότερο στη Δυτική Μακεδονία είχαμε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και μετεγκαταστάσεις ολόκληρων οικισμών και χιλιάδων κατοίκων για «λόγους δημοσίου συμφέροντος». Και δεν είναι σχήμα λόγου ότι αρκετά χωριά «σβήστηκαν» από το χάρτη!

Σε κάθε περίπτωση, η επιβάρυνση των καταναλωτών και η απώλεια εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο δεν μπορούν να αγνοηθούν γιατί «όταν κάποιος χάνει, τότε κάποιος άλλος κερδίζει» και δυστυχώς εξαιτίας της επίμονης χρήσης ενδίκων μέσων από τις μοναχές ωφελούνται συγκεκριμένα συμφέροντα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021

Η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ ζητά συνάντηση με το νέο υπουργό ΠΕΝ

 


Κύριε Υπουργέ,

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων σας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιθυμεί δια της παρούσης να σας εκφράσει τα συγχαρητήριά της και να σας ευχηθεί καλή δύναμη στο δύσκολο έργο σας.

Γνωρίζετε και ως πρώην αρμόδιος τομέαρχης της ΝΔ ότι υπάρχουν σημαντικά ζητήματα στον τομέα της Ενέργειας, τα οποία και θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε. Ζητήματα όπως αυτά της λειτουργίας του target model, της μερικής ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ και της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ , των λιγνιτών σε σχέση με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και το εξόχως σημαντικό – για τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Αρκαδίας- ζήτημα της απολιγνιτοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να ορίσετε μια συνάντηση το συντομότερο δυνατόν ώστε να ενημερωθούμε από σας αλλά και να σας παρουσιάσουμε τις θέσεις μας.

Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντική η συνεργασία μας μαζί σας και σε αυτήν προσβλέπουμε προς όφελος του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. και του ΑΔΜΗΕ, της Εθνικής Οικονομίας, των καταναλωτών αλλά και των χιλιάδων εργαζομένων που εκπροσωπούμε.

Με τιμή

Ο πρόεδρος                          Ο Γεν.Γραμματέας

Γιώργος Αδαμίδης               Αντώνης Καρράς

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021

ΔΕΗ: Εγκατάσταση των 100 πρώτων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου

 

«Σάρκα και οστά» παίρνει το σχέδιο της ΔΕΗ για είσοδο στις υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη ξεκινήσει η εγκατάσταση των πρώτων σταθμών φόρτισης οχημάτων. Μάλιστα, οι εγκαταστάσεις πρόκειται να «πυκνώσουν» μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς η εταιρεία προγραμματίζει μέσα στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου να τοποθετήσει τους πρώτους 100 σταθμούς από το δίκτυο φόρτισης που σχεδιάζει.

Όσον αφορά τα σημεία εγκατάστασης των σταθμών, η ΔΕΗ έχει προχωρήσει σε σχετική συνεργασία με μεγάλο «παίκτη» από τον κλάδο λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, για τη χρήση θέσεων στην αλυσίδα καταστημάτων πανελλαδικής εμβέλειας που αυτός διαθέτει. Επίσης, θα αξιοποιήσει κάποιο από τα τρία MoU που υπέγραψε τον περασμένο Ιούνιο με τη Fraport Greece, την ΑΒ Βασιλόπουλος και την Beat.

Οι 100 σταθμοί αποτελούν το πρώτο «κύμα» εγκαταστάσεων, με σκοπό τη δημιουργία ενός πανελλαδικού δικτύου φόρτισης που, όπως έχει προαναγγείλει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γ. Στάσσης, έως το 2023 θα αριθμεί 1.000 φορτιστές και μεσοπρόθεσμα 10.000. Με βάση τη στρατηγική της διοίκησης της ΔΕΗ, η ηλεκτροκίνηση θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρείας, με τις υπηρεσίες φόρτισης να αποτελούν την απαρχή ενός ολόκληρου «οικοσυστήματος» υπηρεσιών και προϊόντων στομ συγκεκριμένο τομέα.

Οι 100 πρώτοι σταθμοί θα περιλαμβάνουν φορτιστές ποικίλων τεχνικών χαρακτηριστικών. Από αυτούς, οι 45 θα προέλθουν από την Blink Charging Hellas, θυγατρική της αμερικανικής Blink Charging και της ελληνικής Eunice Energy Group, η οποία όπως ανακοίνωσε στις αρχές Δεκεμβρίου επικράτησε στον αντίστοιχο διαγωνισμό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το προϊόν (IQ 250-EU) της εταιρείας που επικράτησε αποτελεί τριφασική μονάδα εναλλασσόμενου ρεύματος, ενώ θα παραχθεί στην Ελλάδα.

Στόχος της ΔΕΗ είναι να αυξάνει προσθέτει σταδιακά το δίκτυο με ολοένα περισσότερους φορτιστές. Σε αυτό το πλαίσιο, στις 30 Δεκεμβρίου προκήρυξε δύο καινούριους διαγωνισμούς, για 200 φορτιστές εναλλασσομένου ρεύματος και 8 φορτιστές συνεχούς ρεύματος (ταχείας φόρτισης), αντίστοιχα. Ο πρώτος διαγωνισμός έχει προϋπολογισμό 393.000 ευρώ και αφορά 100 μονάδες ισχύος 7 kW και 100 ισχύος 22 kW. Ο δεύτερος έχει προϋπολογισμό 367.800, για φορτιστές ισχύος άνω των 100 kW.

Οι ανάδοχοι που θα προκύψουν από τις δύο διαδικασίες θα αναλάβουν την προμήθεια των φορτιστών, τη μεταφορά και εγκατάσταση τους στην τοποθεσία που θα του υποδείξει η εταιρεία, καθώς και τη θέση τους σε λειτουργία (commissioning). Επίσης, θα συνδέσουν τις μονάδες με την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης του δικτύου, ενώ θα παράσχουν και τεχνική υποστήριξη για τη λειτουργία τους.

Η εγκατάσταση των φορτιστών θα γίνει σε επιλεγμένες τοποθεσίες σε όλη την ελληνική επικράτεια. Παράλληλα, οι ανάδοχοι θα παράσχουν την απαραίτητη υποστήριξη – τεχνογνωσία για τη σωστή προετοιμασία του χώρου που θα γίνει η εγκατάσταση των φορτιστών στις τοποθεσίες που θα επιλεχθούν καθώς και για την επιτυχή σύνδεση των φορτιστών που θα τεθούν σε λειτουργία (commissioning) με το πρόγραμμα παρακολούθησης των φορτιστών (backend) της ΔΕΗ.

Επανήλθε στην "κανονικότητα" το κόστος ρεύματος στη χονδρική

 


capital.gr

 του Χάρη Φλουδόπουλου

 Η εκρηκτική άνοδος του κόστους της αγοράς εξισορρόπησης, η οποία ακολούθησε την έναρξη λειτουργίας του νέου μοντέλου της αγοράς ρεύματος (target model), προκάλεσε αντιδράσεις με αποκορύφωμα την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας να θέσει όρια στις προσφορές των παρόχων εξισορρόπησης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, το συνολικό κόστος των τριών λογαριασμών προσαυξήσεων, μέσω των οποίων αποπληρώνονται οι υπηρεσίες εξισορρόπησης, είχε φτάσει σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ τα 43,37 ευρώ/MWh υπερβαίνοντας για κάποιες ώρες ακόμη και την τιμή DAM, δηλαδή το κόστος της ενέργειας στην προημερήσια αγορά του ενεργειακού χρηματιστηρίου.

Ωστόσο μετά την έκρηξη των τιμών, η οποία σύμφωνα με τους υπολογισμούς των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας (οι οποίοι και επωμίζονται τα κόστη της χονδρεμπορικής αγοράς) κόστισε συνολικά πάνω από 100 εκατ. ευρώ, η αγορά εμφανίζει τάσεις εξομάλυνσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου το κόστος έπεσε στα 8,08 ευρώ/MWh, την τρίτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου ανήλθε στα 10,55, την τέταρτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου διαμορφώθηκε στα 7,18ευρώ/MWh ενώ την 1η εβδομάδα του Ιανουαρίου, είχαμε την χαμηλότερη τιμή για την αγορά εξισορρόπησης από την έναρξη του target model στα 5,74 ευρώ/MWh.

Μάλιστα την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, οι χαμηλές τιμές στους λογαριασμούς προσαυξήσεων, συνδυάστηκαν και με μειωμένες τιμές DAM, που κυμάνθηκαν από 44,64 έως 50,89ευρώ/MWh. Η προσγείωση του χονδρεμπορικού κόστους του ρεύματος αποδίδεται σε μια σειρά από παράγοντες, όπως η χαμηλή ζήτηση λόγω του ήπιου χειμώνα αλλά και του – έστω και χαλαρού – lockdown, η βελτίωση των προβλέψεων για τη ζήτηση από πλευράς ΑΔΜΗΕ, η προσαρμογή των παραγωγών στα νέα δεδομένα της αγοράς αλλά και η αυξημένη παραγωγή των ΑΠΕ και των υδροηλεκτρικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ελληνική χονδρεμπορική τιμή εμφανίζεται αισθητά μειωμένη ακόμη και σε σχέση με τις αγορές της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, όπου οι τιμές αυτή τη χρονική περίοδο κυμαίνονται πάνω από τα 60 ή ακόμη και τα 70ευρώ/MWh. Επίσης η ελληνική αγορά εμφανίζει, έστω και συγκυριακά, χαμηλότερες τιμές και από τη γειτονική Βουλγαρία.

Σε κάθε περίπτωση, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά έχοντας στη φαρέτρα της και άλλα ρυθμιστικά εργαλεία και μέτρα, σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ νέου πρόβλημα στη λειτουργία της νέας αγοράς. Μια εξ αυτών είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, και η θέσπιση κυμαινόμενων ορίων προσφορών για την αγορά εξισορρόπησης, ανάλογα με τις τιμές στην προημερήσια αγορά. Οι σχετικές συζητήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει σε συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος καλείται να εξειδικεύσει τις τεχνικές παραμέτρους μιας τέτοιας ρύθμισης.

ΔΕΗ: 300 άμεσες προσλήψεις για 28 ειδικότητες

 


Αιτήσεις έως και 12 Ιανουαρίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΗ, ζητούνται άμεσα 300 υπάλληλοι, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ) διαφόρων ειδικοτήτων.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση A.Naoum@dei.com.gr ή V.Seventekidou@dei.com.gr  έως 12 Ιανουαρίου.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

 • ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός (1 θέση)
 • ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός (2 θέσεις)
 • ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός (1 θέση)
 • ΠΕ Διπλωματούχος Μηχανικός, Αναλυτής Προγραμματιστής (Μηχανικοί Η/Υ Hardware) (2 θέσεις)
 • ΠΕ Γεωλόγος (2 θέσεις)
 • ΠΕ Δασολόγος (1 θέση)
 • ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Οικονομικού) (2 θέσεις)
 • ΤΕ Τεχνολόγος Μηχανολόγος (1 θέση)
 • ΤΕ Γεωπόνος (1 θέση)
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτης) (30 θέσεις)
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητής) (13 θέσεις)
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτης Αυτοκινήτων) (4 θέσεις)
 • ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών) (36 θέσεις)
 • ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων) (25 θέσεις)
 • ΔΕ Χειριστής Γεωτρυπάνων (2 θέσεις)
 • ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Χειριστής Σαρώθρου (Σκούπας) (1 θέση)
 • ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Ανυψωτικά Περονοφόρα Μηχανήματα (ΚΛΑΡΚ) (1 θέση)
 • ΔΕ Τεχνίτης Ορυχείων (15 θέσεις)
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτης) (22 θέσεις)
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων) (4 θέσεις)
 • ΔΕ Χειριστής Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό (8 θέσεις)
 • ΔΕ Βοηθός Χειριστής Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό (16 θέσεις)
 • ΔΕ Τεχνίτης Ορυχείων (Αυτοκινούμενη Κινητή Επιτήρηση) (20 θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγός, Μηχανοδηγός Χειριστής (Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων) (25 θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγός, Μηχανοδηγός Χειριστής (Οδηγός Αυτοκινήτων) (20 θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγός, Μηχανοδηγός Χειριστής (Οδηγός Φορτηγών Χωματουργικών Αυτοκινήτων) (24 θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγός Γεωργικών Ελκυστήρων (1 θέση)
 • ΔΕ Φύλακας (20 θέσεις)

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και την 12η Ιανουαρίου 2021.

Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021

ΔΕΗ: Μονοετής σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας

 

 
Κωνσταντίνος Φιλίππου
 energypress.gr

Τέλος στις πολυετείς δεσμευτικές συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου βάζει η ΔΕΗ, όπως άλλωστε είχε κάνει γνωστό και ο ίδιος ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Γιώργος Στάσσης στην Investor Day όπου και παρουσίασε το επιχειρησιακό σχέδιο για την περίοδο 2021-2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το διοικητικό συμβούλιο της δημόσιας εταιρίας στις 15 Δεκεμβρίου έλαβε απόφαση και δεν ανανέωσε την 9ετή σύμβαση προμήθειας ποσοτήτων αερίου με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας για μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα. Αντίθετα προχώρησε, όπως αναφέρουν πηγές, στο κλείσιμο ετήσιας συμφωνίας που θα καλύπτουν μέρος των αναγκών της σε φυσικό αέριο.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ χρειάζεται το καύσιμο για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής αλλά και για την εμπορία φυσικού αερίου προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Πηγές θέλουν, οι τιμές να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, ευελιξία την οποία πλέον μπορεί να παρέχει η ΔΕΠΑ Εμπορίας μετά και την έλευση του αζέρικου αερίου από τον αγωγό TAP.

Η σύμβαση ισχύει για το 2021, ενώ η ΔΕΗ καλύπτει τις υπόλοιπες ανάγκες της τόσο με προμήθεια ποσοτήτων LNG όσο και από άλλους εμπόρους που φέρνουν αέριο μέσω του ΕΣΦΑ.

Ο Γιώργος Στάσσης στη διάρκεια της παρουσίασης του επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρίας προς τους αναλυτές είχε κάνει γνωστό ότι η εταιρία αποσκοπεί να γυρίσει την ηλεκτροπαραγωγή της σε θετικά EBITDA  το 2023 καταγράφοντας λειτουργική κερδοφορία 130 εκ. από ζημιές ύψους 200 εκ. ευρώ το 2019 και το 2018.

Όπως προκύπτει από την παρουσίαση που έκανε η διοίκηση της εταιρίας στους αναλυτές κι επενδυτές τα μέσα για την επίτευξη του προαναφερόμενου στόχου είναι αφενός η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων που προκαλούν ζημιές και η καλύτερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του φυσικού αερίου για την προμήθεια των συγκεκριμένων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

Ως προς το φυσικό αέριο, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά η ΔΕΗ στην Investor Day, η νέα στρατηγική της ακολουθεί δύο βήματα:

1.       Τη σταδιακή αποδέσμευση της από το μακροχρόνια συμβόλαιο προμήθειας φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ και η αξιοποίηση πρόσθετων συμβάσεων προμήθειας LNG και αερίου αγωγού. Τις κινήσεις αυτές η ΔΕΗ τις έκανε την περίοδο 2018-2020.

2.       Την πλήρη αντικατάσταση των ποσοτήτων φυσικού αερίου που αγόραζε με το μακροχρόνιο συμβόλαιο από τη ΔΕΠΑ, μέσα από τη δημιουργία ενός διευρυμένου χαρτοφυλακίου προμηθευτών και συμβάσεων LNG και αερίου αγωγού. Η ΔΕΗ θα αξιοποιήσει το ανταγωνιστικό περιβάλλον στην ενέργεια όπως αυτό διαμορφώνεται από το 2021.

Ήδη η δημόσια εταιρία εξοικονόμησε 80 εκ. ευρώ τη διετία 2019 -2020 και προσδοκά περισσότερα στην προσεχή τριετία.