Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023

Εκδικάσθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης της ΓΕΝΟΠ /ΔΕΗ για την περικοπή της έκπτωσης στο τιμολόγιο ρεύματος του Προσωπικού ΔΕΗ


ΕΚΔΙΚΑΣΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

Εκδικάσθηκε σήμερα στο Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε η ΓΕΝΟΠ-ΚΗΕ και η ΠΟΣ/ΔΕΗ, για το ζήτημα της παράνομης μείωσης στην έκπτωση του ειδικού τιμολογίου του προσωπικού και των συνταξιούχων της ΔΕΗ.

Με την αίτηση ακύρωσης, που έχει αριθμό κατάθεσης Ε918/2020, προβάλλονται πλείονες λόγοι ακύρωσης της απόφασης για περικοπή κατά 30% της έκπτωσης στο τιμολόγιο ρεύματος, που έλαβε η ΔΕΗ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 Ν. 4643/2019 «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄193).

Όπως είναι γνωστό, η αιφνιδιαστική απόφαση να περικοπεί η έκπτωση στο τιμολόγιο ρεύματος των εργαζομένων και των συνταξιούχων της ΔΕΗ ελήφθη τότε, το έτος 2019, με την αιτιολογία ότι είναι δήθεν «απολύτως επιβεβλημένη στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας οικονομικής ανάπτυξης και διατήρησης της βιωσιμότητας της ΔΕΗ» (σελ. 7 αιτιολογικής έκθεσης του Ν. 4643/2019). Με πρόσχημα επομένως την οικονομική ανάπτυξη και τη διατήρηση της βιωσιμότητας επεβλήθη μονομερώς, βάσει νόμου, η περικοπή της έκπτωσης στο τιμολόγιο ρεύματος, παρότι αυτή είχε αποφασισθεί με συλλογικές διαπραγματεύσεις και αποτελούσε όρο της από 31.07.1991 Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβαση Εργασίας που συνήφθη μεταξύ ΓΕΝΟΠ και ΔΕΗ. Και ασφαλώς η περικοπή επιβλήθηκε όχι ως έκτακτο μέτρο προσωρινού χαρακτήρα, αλλά ως μόνιμο: έτσι και σήμερα που η ΔΕΗ είναι σε μεγάλη ανάπτυξη, επεκτείνεται σε ξένες αγορές, αναπτύσσει το χαρτοφυλάκιό της και η μετοχή της σημειώνει μεγάλη άνοδο στο Χρηματιστήριο, η περικοπή της έκπτωσης στο τιμολόγιο ρεύματος που αποφασίσθηκε το 2019 παραμένει σε ισχύ, εις βάρος των εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ.

Με την αίτηση ακύρωσης τίθεται καταρχάς το μείζον ζήτημα, ότι η απόφαση περικοπής της έκπτωσης στο τιμολόγιο ισοδυναμεί με κρατική παρέμβαση και κατάργηση στην ουσία της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που προβλέπει αυτή την έκπτωση.

Ειδικότερα, με το δικόγραφο της αίτησης ακύρωσης και στο ακροατήριο, η ΓΕΝΟΠ υποστήριξε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ότι η επίμαχη απόφαση περικοπής μεταξύ άλλων:

(1) Αντίκειται στο άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγματος, με το οποίο κατοχυρώνεται η συλλογική αυτονομία, διότι εισήχθη μονομερώς διαφορετική ρύθμιση των όρων εφαρμογής του τιμολογίου προσωπικού σε σχέση με τους περιλαμβανόμενους κανονιστικούς όρους στην από 31.7.1991 ΕΣΣΕ και ορίσθηκε ειδικώς, στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου 11, ότι καταργείται οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, μεταξύ άλλων, της από 31.7.1991 ΕΣΣΕ ρυθμίζουσα διαφορετικά το θέμα της  της εφαρμογής του ειδικού τιμολογίου προσωπικού.

(2) Αντιβαίνει στο άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α, Ν.Δ. 53/1974, Α΄ 256), με το οποίο κατοχυρώνεται η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και ειδικότερα η συνδικαλιστική ελευθερία.

(3) Αντίκειται στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. περί κατοχύρωσης του σεβασμού της περιουσίας του προσώπου, το οποίο δεν μπορεί να τη στερηθεί παρά μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας και υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

(4) Παραβιάζει τα άρθρα 5, 6 και Ζ (περιορισμοί) του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (Ν. 4359/2015, Α΄ 5), με τα οποία κατοχυρώνεται το δικαίωμα στη συνδικαλιστική δράση και το δικαίωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων να προβαίνουν σε ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες και να καθορίζουν, μέσω της διαδικασίας αυτής, τους όρους εργασίας συνάπτοντας Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

(5) Αντίκειται στο άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος, ως εκδοθείσα χωρίς ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση, καθώς με το άρθρο 11 του Ν. 4643/2019 τίθεται το πλαίσιο της ρύθμισης, ωστόσο δεν ορίζεται ειδικώς το όργανο στο οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό του αντικειμένου της ρύθμισης, του τρόπου και της διαδικασίας εφαρμογής της.

(6) Παραβιάζει το άρθρο 34 του Ν. 2773/1999, διότι η ΔΕΗ, αν και συνεχίζει να απολαμβάνει την ενσωματωμένη στην περιουσία της ασφαλιστική περιουσία του προσωπικού της, η οποία ουδέποτε μεταβιβάσθηκε στον διακριτό ασφαλιστικό φορέα που δημιουργήθηκε, προβαίνει, με την προσβαλλόμενη, σε παράνομη και δυσανάλογη μείωση της παρεχόμενης έκπτωσης του ειδικού τιμολογίου προσωπικού και συνταξιούχων της.

(7) Εκδόθηκε κατά παράβαση της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου και στερείται αιτιολογίας, καθώς η σημαντική μείωση στην παρεχόμενη έκπτωση τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος για το προσωπικό της ΔΕΗ, τους συνταξιούχους υπαλλήλους της και τις οικογένειές τους αποτελεί αιφνιδιαστική ανατροπή του προγραμματισμού της οικογενειακής ζωής τους, καθόσον οι δικαιούχοι της έκπτωσης εύλογα απέβλεπαν στη διατήρηση της έκπτωσης στα ίδια επίπεδα, αφ΄ ης στιγμής μάλιστα η ΔΕΗ ουδέποτε αμφισβήτησε την υποχρέωσή της να παρέχει την εν λόγω έκπτωση με τους συμφωνηθέντες με την Ε.Σ.Σ.Ε. όρους.

Η υπόθεση εκδικάσθηκε μετά από πολλές αναβολές, καθώς η ΔΕΗ δεν είχε επί χρόνια καταθέσει έκθεση απόψεων και φάκελο τεκμηρίωσης στο ΣτΕ.

Η ΔΕΗ, με την έκθεση απόψεών της, που κατέθεσε στο ΣτΕ μόλις την 22.03.2023, ζητεί την απόρριψη της αίτησης ακύρωσης, τονίζοντας ότι «η ΔΕΗ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο ενεργεί κατά τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου», μη υπεισερχόμενη κατ’ ουσίαν στους επιμέρους λόγους ακύρωσης που προβάλλονται με την αίτηση ακύρωση της ΓΕΝΟΠ-ΚΗΕ και της ΠΟΣ/ΔΕΗ.

Τις προσεχείς ημέρες θα κατατεθεί στο ΣτΕ και υπόμνημα επί της ακροαματικής διαδικασίας και επί των θέσεων που ανέπτυξε η ΔΕΗ προς αντίκρουση της αίτησης ακύρωσης, οπότε και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της δίκης και θα αναμένεται πλέον η έκδοση απόφασης.

Η ΓΕΝΟΠ-ΚΗΕ, όπως έχει εξαγγείλει, θα συνεχίσει τον αγώνα, σε κάθε επίπεδο -θεσμικό, συνδικαλιστικό και νομικό- προκειμένου να διασφαλισθεί ο σεβασμός προς τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων, το κύρος των συμφωνιών των κοινωνικών εταίρων και η προστασία τους από παρεμβάσεις τρίτων. Η συλλογική αυτονομία και η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων προϋποθέτουν τη μη παρέμβαση του Κράτους στους όρους των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Προϋποθέτουν τον έμπρακτο σεβασμό στη συνδικαλιστική ελευθερία.

Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023

Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ και ενημέρωση σχετικά με το «Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023 και ώρα 10.00 π.μ., στο ξενοδοχείο NOVOTEL στη Αθήνα, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης: Ενημέρωση, Οργανωτικά, Οικονομικά.
Ο Πρόεδρος Αντώνης Καρράς και ο Γενικός Γραμματέας Κώστας Μανιάτης, ενημέρωσαν το Σώμα για τις εθιμοτυπικές συναντήσεις που πραγματοποίησαν το προηγούμενο διάστημα, αμέσως μετά την συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ., με τους Προέδρους και Διευθύνοντες Συμβούλους, των εταιριών του Ομίλου ΔΕΗ (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ Ανανεώσιμες) και του ΑΔΜΗΕ. Ενημέρωσαν επίσης το Σώμα σχετικά με την επικείμενη εκδίκαση της υπόθεσης του

Τιμολογίου Προσωπικού στο ΣΤΕ, την ερχόμενη Τρίτη 13 Ιουνίου.
Μετά από διεξαγωγή εποικοδομητικής συζήτησης, εγκρίθηκαν οι εισηγήσεις του Προεδρείου, του Οργανωτικού Γραμματέα και του Ταμία, σχετικά με την Οργανωτική και την Οικονομική εγκύκλιο λειτουργίας των οργάνων της Ομοσπονδίας, για το επόμενο διάστημα, ενώ εγκρίθηκε επίσης ο «Οικονομικός Απολογισμός Α΄ Τριμήνου 2023».
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε διεξοδική ενημέρωση, από την κ. Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινων Πόρων και Οργάνωσης της ΔΕΗ Α.Ε. και την κ. Αριάδνη Αντωνιάδου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης της ΔΕΗ, σχετικά με το «Νέο Σύστημα Καταγραφής της Απασχόλησης & Έκδοσης της Μισθοδοσίας» της ΔΕΗ Α.Ε., στα πλαίσια του νόμου 4808/2021, σχετικά με το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.
Στη συνέχεια, τέθηκαν ερωτήματα και δόθηκαν απαντήσεις επί των ερωτημάτων, σχετικά με το νέο σύστημα, Καθώς το ζήτημα βρίσκεται στη μέση φάση της εξέλιξής του, συμφωνήθηκε εκατέρωθεν να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις και οι ενημερώσεις.
Τη συζήτηση διεύθυνε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ Αντώνης Καρράς, με την επικουρία του Γ. Γραμματέα Κώστα Μανιάτη.
Στην παρουσίαση συμμετείχαν επίσης, εκτός του Προεδρείου και των Μελών του Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ, Πρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς και Εκπρόσωποι Πρωτοβάθμιων Σωματείων Μελών της.

Γραφείο Τύπου
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ