Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

ΔΕΔΔΗΕ: Νέα αναβαθμισμένη διαδικτυακή υπηρεσία για τους πελάτες Μέσης Τάσης


Νέα αναβαθμισμένη διαδικτυακή υπηρεσία για τους πελάτες Μέσης Τάσης ανακοινώνει ο ΔΕΔΔΗΕ, μέσω της οποίας αποκτούν πρόσβαση και αναλυτική εικόνα των μετρητικών τους δεδομένων.
Αναλυτικότερα, με την εγγραφή τους στις διαδικτυακές υπηρεσίες που παρέχει ο ΔΕΔΔΗΕ μέσω της ιστοσελίδας του, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://apps.deddie.gr/rps/registration.html, οι πελάτες Μέσης Τάσης αποκτούν άμεση πρόσβαση στα μετρητικά δεδομένα των παροχών τους, με πολλαπλές δυνατότητες παρακολούθησης και ανάλυσης.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, μέσω της νέας υπηρεσίας, έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της κατανάλωσης της παροχής τους με ανάλυση 15λέπτου ή και ωριαία και αποθήκευσης των σχετικών δεδομένων σε επεξεργάσιμα αρχεία.
Επιπλέον, αποκτούν πρόσβαση στο ιστορικό των καταχωρισμένων ενδείξεων, για χρονικό διάστημα από την αμέσως προηγούμενη ημέρα έως και δύο έτη πριν από την τρέχουσα ημερομηνία.
Η ταυτοποίηση στη νέα υπηρεσία γίνεται μέσω ΑΦΜ, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο τους πελάτες - ιδιαίτερα τους μεγάλους - που μπορούν πλέον να αντιστοιχίσουν πλήθος παροχών Μέσης Τάσης που τους ανήκουν, σε μια μόνο εγγραφή.
Η νέα εφαρμογή έχει δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου από το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ και εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό για την ταχύτερη ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του.  
Η ανάπτυξη νέων ψηφιακών εργαλείων που διευκολύνουν και βελτιστοποιούν τη διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης  των πελατών του, αποτελεί πάγια δέσμευση του ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την αναβάθμιση της εξυπηρέτησής τους.

 https://energypress.gr/news/deddie-nea-anavathmismeni-diadiktyaki-ypiresia-gia-toys-pelates-mesis-tasis

Στα 3,3 δισ. ευρώ οι απαιτήσεις της ΔΕΗ στο τέλος 2019 – Εισπράξιμα περί τα 683,4 εκατ.

Στα 3,3 δισ. ευρώ οι απαιτήσεις της ΔΕΗ στο τέλος 2019 – Εισπράξιμα περί τα 683,4 εκατ.
Η πλειονότητα των απαιτήσεων (2,58 δισ.) προέρχονται από τη μέση και χαμηλή τάση
Ελαφρά μείωση σημείωσε το σύνολο των εμπορικών απαιτήσεων της ΔΕΗ το 2019 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκε σε 3.338.416.000 ευρώ έναντι 3.427.400.000 ευρώ το 2018.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ από το σύνολο των εμπορικών απαιτήσεων τα 554.299.000 ευρώ προέρχονται από την Υψηλή Τάση και 2.580.382.000 ευρώ από τη Μέση και Χαμηλή Τάση. Η πρόβλεψη της επιχείρησης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές ανέρχεται σε 2.654.925.000 ευρώ, ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη πρόβλεψη του 2018 που ήταν 2.689.872.000.

Έτσι από το σύνολο των εμπορικών απαιτήσεων φαίνεται ότι είναι δυνατόν να εισπραχθούν 683.491.000 ευρώ έναντι 737.528.000 ευρώ που ήταν η πρόβλεψη του 2018.

Ποσοστό απωλειών 79,53%

Όπως αναφέρεται στην έκθεση των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΕΗ τα υπόλοιπα πελατών υψηλής τάσης αφορούν απαιτήσεις από πωλήσεις ενέργειας σε 58 εταιρείες με 92 παροχές και απαιτήσεις από πωλήσεις ενέργειας σε πελάτες εξωτερικού. Η πρόβλεψη για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές υψηλής τάσης γίνεται σε εξατομικευμένη βάση.

Σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών από τις απαιτήσεις καταναλωτών Μέσης και Χαμηλής, η ΔΕΗ χρησιμοποιεί πίνακα προβλέψεων πιστωτικών ζημιών με βάση την ενηλικίωση των υπολοίπων, βασισμένο στα ιστορικά στοιχεία για πιστωτικές ζημίες, προσαρμοσμένο για μελλοντικούς παράγοντες σε ό,τι αφορά τους οφειλέτες και το οικονομικό περιβάλλον.

Έτσι από το σύνολο των απαιτήσεων που ανέρχονται σε 3.338.416.000 ευρώ το σύνολο των πιστωτικών ζημιών για το 2019 υπολογίζεται ότι θα φθάσει σε 2.654.925.000 ευρώ δηλαδή ποσοστό απωλειών 79,53%. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εμπορικές απαιτήσεις της ΔΕΗ αναλύονται με βάση το χρόνο καθυστέρησης πληρωμής.

Σε 365 εκατ. οι μη ληξιπρόθεσμες οφειλές

Έτσι οι μη ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται σε 365.524.000 ευρώ στις οποίες υπολογίζεται ποσοστό πιστωτικής ζημιάς 12,18% και κατά συνέπεια η αναμενόμενη πιστωτική ζημία είναι 44.518.000 ευρώ.

Οι οφειλές με καθυστέρηση μέχρι 45 ημέρες ανέρχονται σε 189.801.000 ευρώ και το ποσοστό απώλειας ορίζεται σε 22,41% με αποτέλεσμα η πιστωτική ζημία να ανέρχεται σε 42.537.000 ευρώ.
Οι οφειλές με καθυστέρηση από 45-90 ημέρες ανέρχονται σε 127.668.000 ευρώ και με εκτιμώμενο ποσοστό απώλειας 43,9% η ζημία υπολογίζεται σε 56.049.000 ευρώ. Οι οφειλές με καθυστέρηση από 90-180 ημέρες ανέρχονται σε 219.609.000 ευρώ και με το εκτιμώμενο ποσοστό απώλειας στο 62,25% η αναμενόμενη πιστωτική ζημιά ανέρχεται σε 136.704.000 ευρώ.

Οι οφειλές με καθυστέρηση από 180 ημέρες έως 1 έτος ανέρχονται σε 288.068.000 ευρώ και με ποσοστό εκτιμώμενης απώλειας 87,84% η αναμενόμενη ζημιά φθάνει στα 253.027.000 ευρώ. Τέλος οι οφειλές με καθυστέρηση πάνω από ένα έτος ανέρχονται σε 2.147.747.000 ευρώ και στην περίπτωση αυτή το ποσοστό απώλειας υπολογίζεται σε 98,81% με αποτέλεσμα η ζημία να φθάνει στα 2.122.090.000 ευρώ.

Ειδική αναφορά από την ΕΥ

Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδική αναφορά στην απομείωση των εμπορικών απαιτήσεων της ΔΕΗ γίνεται και στην έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού λογιστή που είναι η ΕΥ.

Συγκεκριμένα η ΕΥ σημειώνει ότι η διαδικασία ελέγχου απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου λόγω του ύψους των λογαριασμών αυτών (Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, οι εμπορικές απαιτήσεις της εταιρείας και του ομίλου ανέρχονταν σε 579εκ. ευρώ και 683εκ. ευρώ μετά από σωρευμένη πρόβλεψη απομείωσης ύψους 2.537εκ. και 2.655εκ. αντίστοιχα) και της σημαντικότητας των παραδοχών και υποθέσεων της διοίκησης κατά τη διαδικασία αυτή.

Επίσης η ΕΥ κάνει ειδική αναφορά στα έσοδα από καταναλωθείσα και μη τιμολογηθείσα ενέργεια. Τα έσοδα για καταναλωθείσα και μη τιμολογηθείσα ενέργεια για τη χρήση του 2019 και τα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία από συμβάσεις με πελάτες χαμηλής τάσης ανήλθαν σε €302εκ.

Υψηλός βαθμός υποκειμενικότητας

Όπως αναφέρει η ΕΥ η μέθοδος εκτίμησης του ποσού αυτού, απαιτεί από τη διοίκηση να ασκεί κρίση και να χρησιμοποιεί εκτιμήσεις και παραδοχές με υψηλό βαθμό υποκειμενικότητας, οι σημαντικότερες εκ των οποίων σχετίζονται με τις τεχνικές και μη απώλειες του δικτύου διανομής, τον κύκλο τιμολόγησης, το μέσο έσοδο και τις προσαρμογές για εκπτώσεις και αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές.

Η έκθεση καταλήγει με την εξής αναφορά: «Έχουμε αναγνωρίσει τη διαδικασία εκτίμησης των εσόδων για καταναλωθείσα και μη τιμολογηθείσα ενέργεια και των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων από συμβάσεις με πελάτες χαμηλής τάσης ως ένα από τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου λόγω του εγγενούς κινδύνου μη αναγνώρισης εσόδων στην περίοδο που αφορούν, του σημαντικού χρόνου που απαιτείται για τον έλεγχο των λογαριασμών αυτών και λόγω του υψηλού βαθμού υποκειμενικότητας που εμπεριέχει η κρίση, οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές της διοίκησης κατά τη διαδικασία αυτή».


www.worldenergynews.gr

ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ: Τα «πάθη» για τον ΑΔΜΗΕ δεν τελείωσαν. Συνεχίζονται!


Τα «πάθη» για τον ΑΔΜΗΕ δεν τελείωσαν. Συνεχίζονται!
 Η κυβέρνηση επιχειρεί , εν μέσω πανδημίας με τους πολίτες και τους εργαζόμενους σε καραντίνα, να κλείσει με γρήγορες, σχεδόν βιαστικές διαδικασίες (χωρίς έλεγχο και «ενοχλητικές» συζητήσεις) την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και μάλιστα την ώρα που οι εργαζόμενοι στον ΑΔΜΗΕ , στη ΔΕΗ και στο ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται με ευσυνειδησία για την ασφαλή τροφοδοσία και συνολικά την απρόσκοπτη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της πατρίδας μας.
Με σχέδιο νόμου, που έχει πάρει ήδη το δρόμο του (κατατέθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής),  ετοιμάζει την «περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ»!

Έτσι συνεχίζει να διολισθαίνει και δείχνει να μην αντιλαμβάνεται ότι η πώληση επιχειρήσεων στρατηγικού χαρακτήρα είναι αντιπαραγωγική και αδιέξοδη για μια χώρα που αναζητά δυνάμεις για την ανασυγκρότησή της μετά τη δεκαετή οικονομική κρίση.
Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ τα δίκτυα Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) και Μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ), που αποτελούν μονοπωλιακή δραστηριότητα και έχουν διασφαλισμένη κερδοφορία,  πρέπει να παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο.
Ο ΑΔΜΗΕ είναι η ραχοκοκαλιά του ηλεκτρικού συστήματος και η ιδιωτικοποίηση του συνιστά ακρωτηριασμό που πλήττει ευθέως και άμεσα το δημόσιο συμφέρον!
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ σταθερά και αταλάντευτα έχει αντισταθεί στις απόπειρες ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ στις διαδοχικές προσπάθειες διαφορετικών κυβερνήσεων. Κανείς -και πολύ περισσότερο όσοι εργάζονται στον Όμιλο ΔΕΗ – δεν ξεχνούν ότι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι διέκοψαν τρεις φορές τη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ για το θέμα του ΑΔΜΗΕ και πως η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ έχει προσφύγει νομικά (ακύρωση διαγωνισμού) τόσο στα Ελληνικά όσο και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΕΔΑΔ).
Και βέβαια κανείς δεν πρέπει να αγνοήσει ότι η κυβερνητική απόφαση για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ εκδηλώνεται όταν ο Διαχειριστής υλοποιεί ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα (διασύνδεση Κυκλάδων, μικρή και μεγάλη διασύνδεση Κρήτης – έργα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και από κοινοτικούς πόρους) το όποιο αυξάνει τις δυνατότητες του ΑΔΜΗΕ, τα περιουσιακά στοιχεία και τα κέρδη του, τα οποία η κυβέρνηση θέλει να προσφέρει ,μέσω ιδιωτικοποίησης, στους ιδιώτες.
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ καταγγέλλει την ενέργεια της κυβέρνησης που είναι εξ αρχής καταδικασμένη στη συνείδηση των εργαζομένων αλλά και όσων πιστεύουν πως τα βασικά αγαθά πρέπει να βρίσκονται (όπως άλλωστε έδειξε εμφαντικά και η κρίση της πανδημίας) υπό δημόσιο έλεγχο.
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σάββατο 25 Απριλίου 2020

Σχεδόν 50% αύξηση στις ετήσιες δαπάνες της ΔΕΗ για δικαιώματα δικαιωμάτων CO2

Το 50% αγγίζει η αύξηση στις δαπάνες της ΔΕΗ για την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2 σε ετήσια βάση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που αποτυπώνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το 2019.
Συγκεκριμένα, η δαπάνη που κλήθηκε να καταβάλει η ΔΕΗ για δικαιώματα εκπομπών CO2 αυξήθηκε σε 546,5 εκατ. ευρώ το 2019, έναντι 369,6 εκατ. ευρώ το 2018.
Η σημαντική αυτή αύξηση προκύπτει εξαιτίας της αύξησης της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2, η οποία ανήλθε στα 23,7 ευρώ/τόνο από 12,5 ευρώ/τόνο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η αύξηση αυτή των δαπανών καταγράφεται παρά το γεγονός ότι οι συνολικές εκπομπές ήταν σημαντικά μειωμένες, κατά περίπου 20%.
Συγκεκριμένα, οι εκπομπές για το 2019 έφτασαν τους 23,1 εκατ. τόνους, ενώ το 2018 ήταν 29,5 εκατ. τόνοι.


Σε κερδοφορία πέρασε ο ΔΕΔΔΗΕ το 2019

Σε κερδοφορία πέρασε ο ΔΕΔΔΗΕ το 2019 – Στα 123,197 εκατ. τα EBITDA
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 99,362 εκατ., έναντι ζημιών προ φόρων 14,078 εκατ. την περσινή χρονιά
Σε θετικό πρόσημο επανήλθαν τα οικονομικά μεγέθη του ΔΕΔΔΗΕ το 2019, σε σχέση με τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης.

Έτσι, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 123,197 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων το 2018, ύψους 7,434 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 99,362 εκατ. έναντι ζημιών προ φόρων την περσινή χρονιά 14,078 εκατ.

Τα συνολικά έσοδα της εταιρίας για το 2019 ανήλθαν σε 891,768 εκατ. από 890,524 εκατ το 2018. Το σύνολο του ενεργητικού της για το 2019 διαμορφώθηκε σε 909,417 εκατ., έναντι 792,230 εκατ. το 2018. Ο αριθμός των εργαζομένων (τακτικό προσωπικό) στο τέλος του 2019 έφτασε τα 5.997 άτομα από το 6.445 το 2018.


Ανάπτυξη δικτύου

Το 2019, οι εγκαταστάσεις Διανομής αυξήθηκαν κατά 255χλμ. στα δίκτυα Μέσης Τάσης, 609χλμ. στα δίκτυα Χαμηλής Τάσης και 331 μετασχηματιστές Μέσης/ΧαμηλήςΤάσης, ενώ παράλληλα έγιναν και 2.600 παραλλαγές. Έτσι το δίκτυο Μέσης Τάσης εκτείνεται σε 112.550 χλμ. και το δίκτυο Χαμηλής Τάσης σε 127.550 χλμ., ενώ οι εγκατεστημένοι μετασχηματιστές στο δίκτυο ανήλθαν σε 164.752.

Οι ενεργοί χρήστες των δικτύων Διανομής ανήλθαν σε 7.576.827, από τους οποίους οι 11.917 στη Μέση Τάση. Το ύψος των επενδύσεων στη δραστηριότητα Διανομής έφτασε περίπου τα 151εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 12 αφορούσαν σε σημαντικά επώνυμα έργα

Υπο-ανάκτηση

Με βάση το απαιτούμενο έσοδο που καθορίζει η απόφαση της ΡΑΕ 572/2019, όπως επανακαθορίστηκε με την απόφαση 1248/2019 , η υπο-ανάκτηση του 2019 ανήλθε σε 18,2εκ., η οποία κατανεμήθηκε σε βάρος του κυρίου του Δικτύου (ΔΕΗ) κατά 16,9εκ. και του Διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ) κατά 1,3εκ.

Η συσσωρευμένη υπο-ανάκτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε στο ποσό των 115,2 εκ., το οποίο κατανεμήθηκε σε βάρος του κυρίου Δικτύου (ΔΕΗ) κατά 114,8εκ. και του Διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ) κατά 0,4 εκ.
Κώστας Δεληγιάννης
 
 
 

ΔΕΗ - Από το χείλος της καταστροφής στο turnaround

Θετικά μηνύματα για την πορεία της εξυγίανσης και το turnaround story της επιχείρησης που μέχρι πριν λίγους μήνες βρισκόταν στο χείλος της καταστροφής, εκπέμπουν τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες η ΔΕΗ. Η εταιρεία πέτυχε λειτουργική κερδοφορία EBITDA ύψους 798,9 εκατ. ευρώ, η οποία όμως περιλάμβανε κάποια μη επαναλαμβανόμενα έσοδα. Η επαναλαμβανόμενη λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας ήταν στα 333,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 236,8 εκατ. ευρώ, αφορούσαν στο διάστημα του τετάρτου τριμήνου, δηλαδή την περίοδο που είχαν ήδη ληφθεί και απέδωσαν τα έκτακτα μέτρα για τη διάσωση της εταιρείας. 

Όπως επισημαίνουν πηγές της εταιρείας τα αποτελέσματα του Δ’ τριμήνου του 2019 σηματοδοτούν την αντιστροφή της τάσης και αποτυπώνουν την αλλαγή πορείας στην επιχείρηση και είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι η εταιρεία είχε καταγράψει ζημιές ύψους 131,6 εκατ. ευρώ. 
Στο σύνολο του έτους πάντως η επαναλαμβανόμενη λειτουργική κερδοφορία σημειώνει  υποχώρηση, καθώς αυξήθηκαν σημαντικά τα κόστη αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής CO2, η τιμή των οποίων διπλασιάστηκε. Επιπλέον τα αποτελέσματα της επιχείρησης επιβαρύνθηκαν λογιστικά από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των παγίων το ομίλου. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα προ φόρων επιβαρύνθηκαν κατά 2,1 δισ. ευρώ, αντανακλώντας τη ζημιογόνο θέση της λιγνιτικής παραγωγής, η οποία ωστόσο περιορίζεται λόγω του επιταχυνόμενου πλάνου της απολιγνιτοποίησης. Σημειώνεται ότι η ζημιά αυτή δεν έχει ταμειακή διάσταση ενώ αντίθετα η διατήρηση των ζημιογόνων λιγνιτικών μονάδων επιβαρύνει ταμειακά τη ΔΕΗ με €200-300 εκατ. ετησίως. Σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη υλοποίησης του πλάνου απολιγνιτοποίησης που έχει καταθέσει η ΔΕΗ μέσα στα χρονοδιαγράμματα που έχουν ανακοινωθεί.
Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης Γ. Στάσσης, κατά τη διάρκεια του χθεσινού conference call με τους αναλυτές, ανακοίνωσε πρόβλεψη για τη λειτουργική κερδοφορία EBITDA  για το σύνολο του 2020 στα 700 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος τόνισε ότι το μεικτό περιθώριο κέρδους αναμένεται να ευνοηθεί από τις χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου, διοξειδίου του άνθρακα αλλά και από τις μειωμένες χονδρεμπορικές τιμές του ρεύματος (ΟΤΣ).
Επίσης όπως ανακοινώθηκε στους αναλυτές, βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση του νέου πλάνου που θα αφορά στην εμπορία με στόχο να ενισχυθούν οι στρατηγικοί στόχοι της ΔΕΗ στην προμήθεια. Το πλάνο θα περιλαμβάνει τη δημιουργία προϊόντων και λειτουργιών με στόχο να βελτιώσουν τη σχέση με τον πελάτη, ενώ θα ανασχεδιαστεί το δίκτυο των καταστημάτων της επιχείρησης. 
Τέλος η ΔΕΗ επιταχύνει το βηματισμό της προκειμένου να υλοποιήσει τους επενδυτικούς της στόχους στις ΑΠΕ, όπου σε διάστημα 36 μηνών αναμένεται να έχει φτάσει τα 650MW έργων σε λειτουργία. Η εταιρεία διαθέτει αυτή τη στιγμή 160MW έργων σε λειτουργία, 100MW επιπλέον βρίσκονται σε φάση κατασκευής, ενώ 280 MW είναι έτοιμα προς κατασκευή ενώ ακόμη 120MW προετοιμάζονται προκειμένου να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. 
 
capital.gr