Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Στα 91,3 εκατ. ευρώ τα κέρδη της ΔΕΗ

Κέρδη μετά φόρων ύψους 91,3 εκατ. ευρώ και κύκλο εργασιών 5,86 δισ. εμφάνισε η ΔΕΗ
το 2014, όπως ανακοινώθηκε σήμερα

Πιο αναλυτικά, ο τζίρος της Επιχείρησης μειώθηκε κατά € 107,2 εκατ. ή 1,8% και διαμορφώθηκε σε € 5.863,6 εκατ. έναντι € 5.970,8 εκατ. το 2013. Στον κύκλο εργασιών περιλαμβάνεται ποσό € 72,1 εκατ. που αφορά στη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό, έναντι € 90,2 εκατ. το 2013. 
Τα EBITDA ανήλθαν σε 1.022,1 εκατ. ευρώ από 881,6 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 17,4% από 14,8%.
Τα κέρδη προ φόρων το 2014 ανήλθαν σε € 137,6 εκατ. έναντι € 34,9 εκατ. το 2013, ενώ τα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν σε € 91,3 εκατ. έναντι ζημιών € 225,3 εκατ. το 2013.

Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, μειώθηκαν σε € 5.654,6 εκατ. το 2014 έναντι € 5.765,8 εκατ. το 2013 (μείωση € 111,2 εκατ. ή 1,9%).
Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά € 247,7 εκατ. (4,9%), από € 5.089,2 εκατ. το 2013, σε € 4.841,5 εκατ. το 2014. Σημειώνεται ότι στις λειτουργικές δαπάνες του 2013 περιλαμβάνεται επιβάρυνση ύψους € 88,8 εκατ. από την Απόφαση της Διαιτησίας για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε για την περίοδο 1.1.2010 έως 31.12.2012 (το υπόλοιπο ποσό των € 16,7 εκατ., εκ του προαναφερθέντος ποσού των € 105,5 εκατ. έχει μειώσει τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας του 2013 καθώς αφορούσε την περίοδο 1.1.2013 έως 30.9.2013).
Οι συνολικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών, εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά διαμορφώθηκαν σε € 431,1 εκατ. το 2014 έναντι € 358,3 εκατ. το 2013, αύξηση κατά € 72,8 εκατ. (20,3%). Εξαιρουμένης της αρνητικής επίπτωσης από πρόβλεψη ύψους € 48,3 εκατ. για την κάλυψη του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ που δημιουργήθηκε στην αγορά του ΗΕΠ από τρίτους προμηθευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από την αγορά, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά € 21,4 εκατ. σε € 374,4 εκατ. από € 353 εκατ. το 2013.
Σημειώνεται ότι από τις προβλέψεις του 2014 έχει αφαιρεθεί ποσό ύψους € 76,6 εκατ. που αφορά προκαταβολές έναντι κατανάλωσης ρεύματος των πελατών Χαμηλής και Μέσης Τάσης που βρίσκονταν σε επισφάλεια στις 31.12.2014.
Οι αποσβέσεις το 2014 διαμορφώθηκαν σε € 606 εκατ. έναντι € 626,4 εκατ. το 2013, μειωμένες κατά € 20,4 εκατ.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της περιόδου, σημείωσε: «Το 2014, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του Ομίλου ΔΕΗ, χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, παρουσίασε βελτίωση κατά € 60,1 εκατ. σε σχέση με το 2013, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται σε 17,9%, έναντι 16,5%. Στη βελτίωση αυτή συμβάλει σημαντικά η μείωση της μισθοδοσίας και των λοιπών ελεγχόμενων δαπανών. Η συνολική μισθοδοσία, που στο διάστημα 2009-2013 είχε ήδη μειωθεί δραστικά κατά € 653 εκατ., μειώθηκε έτι περαιτέρω κατά € 45 εκατ. το 2014. Η σωρευτική εξοικονόμηση από τη μείωση της συνολικής μισθοδοσίας την τελευταία πενταετία ανέρχεται σε περίπου € 2,8 δισ. Επιπλέον, οι λοιπές ελεγχόμενες δαπάνες, που αφορούν κυρίως σε δαπάνες για εργολαβίες και ανάλωση υλικών, μειώθηκαν και αυτές το 2014 κατά € 45 εκατ. Στη διάρκεια του έτους, προχωρήσαμε σε μείωση στα τιμολόγια για μικρούς επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ενώ ανακοινώσαμε την παροχή κλιμακούμενων εκπτώσεων όγκου σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τόσο στη Χαμηλή όσο και στη Μέση Τάση με συνολική ετήσια κατανάλωση των παροχών τους πάνω από 1 GWh. Επιπλέον, σε εφαρμογή σχετικών αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, παρέχεται ειδική έκπτωση στους πελάτες Υψηλής Τάσης, η οποία προσαυξάνεται με εκπτώσεις βάσει όγκου και προφίλ κατανάλωσης.
 
Όμως, λόγω της παρατεταμένης ύφεσης, η είσπραξη των λογαριασμών ρεύματος παραμένει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που έως ένα βαθμό αποτυπώνεται στα αποτελέσματα στο μέγεθος των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών, οι οποίες για το 2014 ανήλθαν σε € 374,4 εκατ., αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό επιβαρύνει τις ταμειακές ροές της εταιρείας, μέσω των αυξημένων αναγκών για κεφάλαιο κίνησης. Συγκεκριμένα, το 2014, η αύξηση των απαιτήσεων ανήλθε σε € 549 εκατ. Επιπρόσθετα η ΔΕΗ έχει χρηματοδοτήσει από ίδιους πόρους και δανεισμό το αυξημένο κόστος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, το οποίο επιπλέον κόστος ανέρχεται, σύμφωνα με την ΡΑΕ, αθροιστικά για τα έτη 2012 και 2013 σε περίπου € 350 εκατ. Με συνολικές επενδύσεις ύψους € 4,7 δισ την περίοδο 2009 - 2013 και παρά την περιορισμένη ρευστότητα και τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η ΔΕΗ κατά τη διάρκεια του 2014 παρέμεινε για ακόμα ένα έτος, ένας από τους στρατηγικούς πυλώνες στήριξης της ανάπτυξης υλοποιώντας επενδύσεις ύψους € 628 εκατ., εκ των οποίων € 170 εκατ. σε έργα παραγωγής και € 344 εκατ. σε έργα Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Για να ανταπεξέλθει σε αυτές τις κεφαλαιακές ανάγκες, η ΔΕΗ ολοκλήρωσε ένα τεράστιο για τα ελληνικά δεδομένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα, με την αναχρηματοδότηση συνολικού ποσού δανείων ύψους € 2,2 δισ. από το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα, την πρώτη έξοδό της, μετά από σχεδόν δεκατέσσερα χρόνια, στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου μέσω της έκδοσης ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους € 700 εκατ., και την εκταμίευση δανείων € 385 εκατ. δεκαπενταετούς διάρκειας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συνεχίζοντας τη σχέση εμπιστοσύνης και μακρόχρονης συνεργασίας με την Τράπεζα».

Ερχονται 450 προσλήψεις στην ΔΕΗ με δεύτερη προκήρυξη

Ετοιμη είναι η δεύτερη προκήρυξη για 450 μόνιμους υπαλλήλους
στη ΔΕΗ ενώ αναμένεται να σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο πριν από το Πάσχα. Αρχικά η έκδοση της προκήρυξης είχε παγώσει με εντολή του υπουργείου Εσωτερικών, ωστόσο, μετά από παρέμβαση του υπουργείου Ανάπτυξης και του προέδρου της ΔΕΗ, οι διαδικασίες ξεπάγωσαν.
Η δεύτερη προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό στην ΔΕΗ θα αφορά στην πλειοψηφία της απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι οι παρακάτω:

 Τεχνίτες Ορυχείων, Μηχανοτεχνίτες Σταθμών και Υποσταθμών, Τεχνίτες Ιμάντων, Ηλεκτροοξυγονοκολλητές, Μπχανοτεχνίτες και Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων, Χειριστές Μηχανημάτων Εργων, Ηλεκτροτεχνίες και Οδηγοί, Μηχανοδηγοί, κ.α. Μετά τη δημοσίευση σε φύλλο του Εθνικού Τυπογραφείου, ο φορέας θα ορίσει 20ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους υποψηφίους.
 Σε αυτή την προκήρυξη θα περιλαμβάνεται και πρακτική δοκιμασία για τους υποψηφίους. Για τις θέσεις των μηχανοτεχνιτών ζητούνται: α. Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού Τομέα ή Κατεύθυνσης ή απολυτήριος τίτλος Κλάδου Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή πτυχίο Τεχν. Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Μηχανολογικού Τομέα ή πτυχίο Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ (Μέσης Στάθμης Ν. 1346/83) (ΦΕΚ 46/Τ.Α.) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή δίπλωμα ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή πτυχίο άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου κλάδου, τομέα ή ειδικότητας, β. Επαγγελματική άδεια (εγγραφή στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου). 
Ο φάκελος υποψηφιότητας του κάθε υποψηφίου πρέπει να συμπεριλαμβάνει την αίτηση, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάρτισης, φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά εμπειρίας, ανεργίας (εάν υπάρχουν).

 www.dikaiologitika.gr

ΓΕΝΟΠ: Λέμε ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση της ΑΗΚ – Είμαστε στο πλευρό των Κυπρίων συναδέλφων μας

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και υποστηρίζουμε τον αγώνα
των συναδέλφων μας που εργάζονται στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (Α.Η.Κ.), ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της Α.Η.Κ.
Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα τους για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της Α.Η.Κ. και ενάντια στο ξεπούλημα δημόσιου πλούτου, γιατί πιστεύουμε κι εμείς ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό που μόνο μια επιχείρηση υπό κρατικό έλεγχο μπορεί να το εγγυηθεί.

Κέρδη 96 εκατ. ευρώ για τον ΑΔΜΗΕ το 2014


Μια ανάσα από τα 100 εκατ. ευρώ έφτασαν τα κέρδη προ φόρων
του ΑΔΜΗΕ για το 2014, τα οποία θα γίνουν και επισήμως γνωστά σήμερα μαζί με εκείνα του ομίλου της ΔΕΗ.
Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων του ΑΔΜΗΕ ανήλθαν πέρυσι σε 96 εκατ. ευρώ έναντι 74,7 εκατ. ευρώ το 2013, και μόλις 36,5 εκατ. το 2012. Πρόκειται για αύξηση 28,5% έναντι της περυσινής χρονιάς και… 163% έναντι του 2012.
Σε επίπεδο κερδοφορίας μετά από φόρους, η περυσινή χρονιά έκλεισε με 70 εκατ. ευρώ για τον ΑΔΜΗΕ, έναντι 55,9 εκατ. ευρώ το 2013 και 26,3 εκατ. ευρώ το 2012. 
 
Μιλάμε και εδώ για .. αύξηση 25% και 166% αντίστοιχα. Ανοδικά κινήθηκαν πέρυσι και οι επενδύσεις του διαχειριστή, αφού από περίπου 60 εκατ. ευρώ ετησίως στα προηγούμενα χρόνια, έφτασαν πέρυσι στα 130 εκατ. ευρώ, με προοπτική να ανέλθουν στα 185 εκατ. ευρώ το 2015, στα 230 εκατ. ευρώ το 2016 και στα 340 εκατ. ευρώ το 2017.  Συνολικά και με βάση και το αναθεωρμημένο πρόγραμμα του διαχειριστή, προβλέπονται για την επόμενη δεκαετία επενδύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ σε έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Το κέντρο βάρους του σχεδιασμού τοποθετείται στην περιφέρεια.

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015

Ποιοί ωφελούνται από την προπαγάνδα της WWF κατά της ΔΕΗ;


http://archaeopteryxgr.blogspot.gr/
 Η WWF είναι μία κατευθυνόμενη Μ.Κ.Ο.  Με το πρόσχημα της αγάπης για τα αρκουδάκια και λοιπά χνουδωτά και τρυφερά πλάσματα, έχει μαζέψει ένα έτοιμο ακροατήριο εύπιστων ηλιθίων που αυτοϊκανοποιούνται με την ιδέα ότι θα σώσουν τον πλανήτη υπογράφοντας αρλούμπες. Και ...υπογράφουν. Τζάμπα είναι..

Η WWF και οι "ακτιβιστές" της δεν έχουν σχέση ούτε με ενέργεια, ούτε με ηλεκτροπαραγωγή, ούτε καν με αρκουδάκια. Είναι σύγχρονο προπαγανδιστικό εργαλείο.  Δεν έχει σχέση ούτε με οικολογία, ούτε με καλοσύνες. Είναι καθαρά πληρωμένο, κατευθυνόμενο και οργανωμένο μάρκετινγκ.

Το ποιός πληρώνει και καθοδηγεί  την WWF δεν το γνωρίζω και δεν με νοιάζει. Θεωρώ τον ...οικοφασισμό την σύγχρονη εκδοχή του πραγματικού φασισμού, που ευαγγελίζεται στοχευμένη καταστολή, και, κυρίως, συγκέντρωση της βιομηχανίας σε μερικές μονοπωλιακές πλέον βιομηχανικές χώρες.  Από την δεκαετία του 60, η οικολογία είναι εργαλείο προστασίας μονοπωλίων. Όταν υπήρχαν 10 χημικές εταιρίες, οι δύο ισχυρότερες επέβαλαν "κανόνες περιβαλλοντικής προστασίας" που μόνο οι ίδιες μπορούσαν να τηρήσουν. Να το το μονοπώλιο.  Στην Ευρώπη, υπάρχει μία χώρα που έχει συγκεντρώσει όλη την βιομηχανία, και η οικολογία είναι δικό της εργαλείο.

Αυτό που όμως ξέρω, σχεδόν ξεκάθαρα,  είναι ποιος ωφελείται από την προσπάθεια της WWF να "πείσει" ότι δεν πρέπει η ΔΕΗ να κάνει μια λιγνιτική μονάδα.

1. Οι Ρώσοι προμηθευτές αερίου και οι εδώ αντιπρόσωποί τους
2. Οι Έλληνες μεταφορείς/εφοπλιστές LNG που ζουν από αυτή την δουλειά
3. Οι Έλληνες, επιδοτούμενοι από Α.Δ.Ι. δήθεν "ενεργειακοί" επιχειρηματίες (οι αεριτζήδες)
4. Οι ίδιοι "ενεργειακοί" επιχειρηματίες" που ήθελαν και θέλουν να πάρουν κομμάτια της ΔΕΗ
5. Οι μεγάλοι ΑΠΕτζήδες που είναι οι ίδιοι με τους παραπάνω αεριτζήδες (διπλές επιδοτήσεις)
6. Οι Γερμανοί βιομήχανοι που από το 1990 και μετά,απροκάλυπτα, κλείνουν τους δικούς μας
7. Οι μικροί ΑΠΕτζήδες είναι οι κράχτες
8. Οι οικολόγοι είναι το ιδεολογικό υπόβαθρο για το μάρκετινκγ
9. Οι ακτιβιστές είναι τα υπαλληλάκια (μερικοί κάνουν αυτή την δουλειά για καριέρα).
10. Αυτοί που υπογράφουν είναι οι πρόθυμοι ηλίθιοι. Νομίζουν ότι έκαναν ...καλό.

Επί της ουσίας... 1,4 δις για μια μονάδα που θα καίει λιγνίτη ή κάρβουνο,  που θα δίνει 660 MWe (και 140 θερμικά MW με τηλεθέρμανση), θα ...ηλεκτροδοτεί.  Θα υπάρχει όταν την χρειαζόμαστε. Θα ηλεκτροδοτεί όταν θέλουμε εμείς, όχι όταν θέλει ο καιρός, ή τα σύννεφα. Μία σύγχρονη μονάδα λιγνίτη είναι πιο αποτελεσματική από μία παλιά. Παράγει περισσότερο ρεύμα για την ίδια ποσότητα καυσίμου (ή καίει λιγότερο καύσιμο για την ίδια ποσότητα ρεύματος).  Αυτό είναι βασικά "οικονομικό", αλλά, εάν σας βολεύει, είναι και "περιβαλλοντικό". Οι εκπομπές CO2 είναι από χρήση καυσίμων. Η αποτελεσματικότερη χρήση καυσίμων μειώνει εκπομπές CO2 (εάν αυτό σας νοιάζει).

Σε αντίθεση τώρα... Έχουμε δώσει €3 δις για 2.000 αιολικά MW, που είναι άχρηστα για ηλεκτροδότηση (εκτός εάν ξέρετε εσείς αν θα φυσάει το Μεγάλο Σάββατο. Δεν μετράνε στην επάρκεια ισχύος (βλ. εδώ, σελ 50). Παντελώς εξαφανισμένα όταν για οποιοδήποτε λόγω δεν έχουμε ρεύμα είτα λόγω καιρού, είτε λόγω ...απεργιών, είτε λόγω ...κρύου στην Τουρκία.  Προϋποθέτουν εφεδρείες με μονάδες αερίου που δεν έχουμε (εδώ, σελ. 51). Δεν εξοικονομούν καύσιμα, αφού η μεταβλητότητα που επιβάλλουν στο δίκτυο σπαταλάει περισσότερα καύσιμα από ό,τι εξοικονομούν. Το έχει πει και η ΡΑΕ:  Δεσμεύουν κεφάλαια χωρίς να υποκαθιστούν συμβατική ηλεκτροπαραγωγή. Πάνω από 95% πεταμένα λεφτά. Δεν ρυπαίνουν (όταν δεν καίγονται ή δεν χάνουν λάδια) αλλά δεν μειώνουν ρύπους. Καθαρή απάτη.

Επίσης, έχουμε περί τα 2.600 φωτοβολταϊκά MW.   Έχουμε δώσει πάνω από €4 δις για αυτά. Δίνουν ρεύμα 5-6 ώρες την ημέρα το καλοκαίρι, 3-4 ώρες την ημέρα τον χειμώνα, φυσικά μόνο όταν έχει ήλιο, δηλαδή το μόνο που κάνουν είναι να μειώνουν την ημερήσια ζήτηση αιχμής (αν έχει ήλιο) και να μειώνουν την κατανάλωση φυσικού αερίου, που σημαίνει πρέπει να επιδοτούμε τους αεριάδες μας για αυτό με Α.Δ.Ι., Μ.Α.Μ.Κ. και δεν ξέρω τι άλλο...  Ακριβή ημερήσια ισχύς αιχμής

Ούτε τα αιολικά, ούτε τα φωτοβολταϊκά είναι φτηνή καθαρή ενέργεια. Αυτοί που σας το λένε είναι ψεύτες. Δεν είναι ενέργεια, αφού δεν ηλεκτροδοτούν και δεν υποκαθιστούν πραγματικά καύσιμα. Αυτό που κάνουν είναι να αυξάνουν την πίεση να έχουμε περισσότερο (ανύπαρκτο και πανάκριβο) αέριο, και απλά το κάνουν από ακριβό, ακριβότερο.  Το πόσο "φτηνή" είναι αυτή η μη ενέργεια, το βλέπετε στον λογαριασμό σας (που και αυτός λέει ψέματα, αφού δεν μειώνονται ρύποι)

Τα επιδημιολογικά της WWF ότι δήθεν πεθαίνουν χιλιάαααδες λόγω λιγνίτη, είναι χυδαίο ψέμα. Βασικά επειδή οι ΑΠΕ που προωθούν δεν υποκαθιστούν ούτε τον λιγνίτη, ούτε τα φίλτρα, την χρηστή διαχείριση στερεών και τον εκσυγχρονισμό των μονάδων

Και θα ήθελαν τα υδροηλεκτρικά μας για ...μπαταρίες των τυχαίων και μεταβλητών αιολικών και φ/β... Βεβαίως, τζάμπα και αυτά, ήδη πληρωμένα από εμάς. Μόνο που τα υδροηλεκτρικά (α) έχουν και άλλη χρήση για διαχείριση νερών, πλημμυρών άρδευση κλπ, και (β) τα Υ/Η είναι πολύ πιο χρήσιμα για διαχείριση θερμικών φορτίων και πραγματική εξοικονόμηση καυσίμων.

Η WWF είναι πληρωμένα πρακτοράκια και όσοι υπογράφετε τα αβαάζ τους, με συγχωρείτε, ηλίθιοι. Μπορεί να θέλετε να επιστρέψετε σε έναν κόσμο χωρίς ρεύμα. Ρομαντικά ήταν, δεν λέω, αν εξαιρέσει κανείς την παιδική θνησιμότητα.  Και εγώ θέλω να βάλετε ΑΠΕ.... Θα με πληρώνετε χωρίς να έχετε ρεύμα (και εγώ ζω στην Γερμανία που ηλεκτροδοτείται από κάρβουνο και πυρηνικά, αλλά σας εξάγει ΑΠΕ, ζώα!)

Και η WWF φυσικά είναι υπέρ του λιγνίτη στην Γερμανία...

http://archaeopteryxgr.blogspot.gr/2015/03/wwf.html

Ὄχι! Δὲν θέλουμε νὰ σωθοῦμε!

Γράφει ὁ Φώτιος Μιχαήλ, ἰατρὸς
Μιλώντας γιὰ τὴν 25η Μαρτίου καὶ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821,
μᾶς ἀρέσει, συνήθως, νὰ λέμε λόγια φανταχτερά, γεμάτα θριαμβολογίες καὶ ἐπαίνους. Σπάνια ἀκούγεται λόγος, ποὺ νὰ ἐλέγχει καὶ νὰ προβληματίζει. Ἡ ἐπέτειος, ὅμως, τῆς 25ης Μαρτίου δὲν εἶναι μόνον μία ἐπέτειος ἠρωϊκῶν ἀγώνων καὶ πολεμικῶν κατορθωμάτων. Εἶναι ταυτόχρονα καὶ μία πολὺ καλὴ ἀφορμή, νὰ κάνουμε ὅλοι μας μίαν ἄσκηση αὐτοκριτικῆς καὶ νὰ ἀναρωτηθοῦμε:
Τί εἶναι αὐτό, ποῦ μετράει περισσότερο γιὰ τοὺς ἥρωες τοῦ ’21; Εἶναι τὰ λόγιά μας τὰ μεγάλα, οἱ παρελάσεις καὶ ἡ κατάθεση στεφάνων; Ἢ μήπως οἱ ψυχὲς τους λαχταρᾶνε ἀπὸ ἐμᾶς ἄλλα πράγματα καὶ κυρίως νὰ τοὺς μιμηθοῦμε στὴν πράξη, καὶ ἡ ζωή μας νὰ εἶναι σύμφωνη μὲ τὰ πιστεύω τους καὶ τὰ ἰδανικά τους;  
Στὰ χρόνιά μας, ἔχουμε κάνει, δυστυχῶς, τὴν Πατρίδα μας ἕνα ἀπέραντο ἐργαστήριο αὐτοκαταστροφῆς. Οἱ ἀλήθειες τοῦ ’21 παραποιοῦνται, τὰ πρόσωπα τῶν ἡρώων σπιλώνονται, ἡ Πίστη καὶ τὰ Ἰδανικὰ τῶν προγόνων μας θάβονται.  
Τὰ παιδιὰ μας μεγαλώνουν μέσα σὲ μία σύγχυση δαιμονική. Μπερδεύουν τὴν φιλοπατρία μὲ τὸν φασισμό. Βάζουν φωτιὰ στὴν τιμημένη καὶ ἔνδοξη Ἑλληνικὴ Σημαία, λὲς καὶ πρόκειται γιὰ ἕνα ὁποιοδήποτε πανί.
Τρέφονται μὲ τὰ δηλητήρια τῆς ἀθεΐας καὶ τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ ντρέπονται νὰ ποῦν, ὅτι γεννήθηκαν Ἕλληνες καὶ Ὀρθόδοξοι.  
Τὶς θυσίες τῶν ἡρώων του ’21, τὰ ὁράματα, τὶς ἀξίες καὶ τὴν πίστη τους, φτάσαμε νὰ...
τὰ θεωροῦμε παρακατιανὰ καὶ παλιομοδίτικα. Ἀφ’ ὅτου λευτερωθήκαμε ἀπὸ τὸν τουρκικό ζυγό, πετάξαμε στὰ ἄχρηστα τὸν δοκιμασμένο δικό μας Τρόπο καὶ λιμπιστήκαμε τὴν κάλπικη γυαλάδα τῶν ξένων.  
Εἰρωνευτήκαμε  τὴν  φιλοκαλία τῶν πατέρων μας  καὶ προτιμήσαμε τὰ ξυλοκέρατα τοῦ πάπα καὶ τῶν προτεσταντῶν. Τυφλωθήκαμε ἀπὸ τὰ ψεύτικα καὶ πλάνα ’’φῶτα’’ τῶν δῆθεν πολιτισμένων τῆς ἑσπερίας, καὶ στὸ τέλος παγιδευτήκαμε γιὰ τὰ καλά.

Μὲ δική μας, βεβαίως, ὑπαιτιότητα δώσαμε δικαιώματα στοὺς Εὐρωπαίους ’’σωτῆρες’’ μας(*), νὰ μᾶς ἐμπαίζουν, νὰ μᾶς ὑποτιμοῦν καὶ νὰ μᾶς ἐκμεταλλεύονται. Μέχρι πότε, ὅμως;
Τὴν ἀπάντηση τὴν ἔδωσε, πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες, σχολιάζοντας συκοφαντικὸ γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας δημοσίευμα τοῦ γερμανικοῦ τύπου, ὁ γηραιὸς καὶ πολύπειρος Μίκης Θεοδωράκης μὲ τὰ παρακάτω λόγια, λόγια ποὺ ταιριάζουν στὴν ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου καὶ ποὺ δικαιώνουν  ἀπόλυτά τους Ἀγῶνες καὶ τὶς Θυσίες ὅλων τῶν Ἡρώων του ‘21:
«Ὄχι! Δὲν θέλουμε νὰ σωθοῦμε! Τὸ μόνο ποὺ θέλουμε, εἶναι, νὰ μᾶς ἀφήσουν μόνους καὶ ἥσυχους. Καὶ νὰ εἶστε βέβαιοι, ὅτι τὰ καταφέρνουμε καλά. Γιατί ἡ γῆ μας εἶναι καλή. Ἡ θάλασσά μας πλούσια. Κι ἐμεῖς ἐργατικοί, φιλόξενοι, νοικοκυραῖοι, ἀλτρουιστὲς καὶ πατριῶτες».
25η  Μαρτίου 2015                                                         
_____________________________________________
 (*) (ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ)
Ὅλοι οἱ προκομμένοι ἄντρες τῶν παλαιῶν Ἑλλήνων, οἱ γοναῖγοι ὅλης τῆς ἀνθρωπότης, ὁ Λυκοῦργος, ὁ Πλάτων, ὁ Σωκράτης, ὁ Ἀριστείδης, ὁ Θεμιστοκλῆς, ὁ Λεωνίδας, ὁ Θρασύβουλος, ὁ Δημοστένης καὶ οἱ ἐπίλοιποι πατέρες γενικῶς τῆς ἀνθρωπότης κοπίαζαν καὶ βασανίζονταν νύχτα καὶ ἡμέρα μ' ἀρετή, μὲ 'λικρίνειαν, μὲ καθαρὸν ἐνθουσιασμὸν νὰ φωτίσουνε τὴν ἀνθρωπότη καὶ νὰ τὴν ἀναστήσουν νὰ 'χει ἀρετὴ καὶ φῶτα, γενναιότητα καὶ πατριωτισμόν. Ὅλοι αὐτεῖνοι οἱ μεγάλοι ἄντρες τοῦ κόσμου ἕντυναν τοὺς ἀνθρώπους ἀρετή, τούς γύμνωναν ἀπό τὴν κακὴ διαγωὴ καὶ γένονταν δάσκαλοι τῆς ἀλήθειας.
Κάνουν καὶ οἱ μαθηταὶ τους οἱ Εὐρωπαῖοι τὴν ἀνταμοιβὴ εἰς τοὺς ἀπογόνους ἐμᾶς -γύμναση τῆς κακίας και παραλυσίας.
Τέτοι' ἀρετὴ ἔχουν, τέτοια φῶτα μᾶς δίνουν. 

Τρίτη 17 Μαρτίου 2015

ΓΕΝΟΠ: Επτά στις δέκα αυξήσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ πάνε σε... άλλους

 Η «νέα αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ» και ειδικά η προβολή της
από τα δελτία ειδήσεων (ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά) ήταν τέτοια που έπρεπε να δημιουργηθεί η εντύπωση της «κακιάς ΔΕΗ που ξαναβάζει αυξήσεις στο ρεύμα». Για τα περισσότερα από αυτά μικρή αξία είχε το γεγονός ότι την αύξηση την επέβαλε η ΡΑΕ (όχι η ΔΕΗ).
Η ακύρωση της αποκρατικοποίησης του Ομίλου ΔΕΗ για την οποία δεσμεύτηκε η νέα κυβέρνηση, φαίνεται ότι ενόχλησε αρκετούς.
Είναι αυτοί που δυνητικά θα κερδίσουν από τη συκοφάντηση και την απαξίωση της ΔΕΗ , (πριν από δυο εβδομάδες με την ΕΣΣΕ καταλάβαμε πόσο εύκολα πιάνουν δουλειά οι μονταζιέρες των..
…συμφερόντων).
Είναι γνωστό σε όλους και κυρίως σε όσους διαβάζουν τακτικά τον ημερήσιο τύπο ότι τα συμφέροντα και οι επιχειρηματικοί όμιλοι στον τομέα της ενέργειας είναι μεγάλα.
Επειδή η επιχείρηση κατασυκοφάντησης της ΔΕΗ δεν είναι καινούρια, παραθέτουμε 10 αυξήσεις που έγιναν στους λογαριασμούς της ΔΕΗ από τις οποίες οι επτά έγιναν για λογαριασμό άλλων (!!!) αλλά το μάρμαρο το πλήρωσε, όπως και στο χαράτσι η ΔΕΗ:
1. Αυξήσεις, λόγω ρήτρας καυσίμου – Β΄ τρίμηνο 2010
2. Αύξηση του ΦΠΑ από 9 στο 10% – Μάρτιος 2010
3. Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 5€ ανά 1.000 KWh για οικιακή και δημόσια χρήση και 2,5 ευρώ ανά 1.000 KWh, για επιχειρηματική χρήση -   Μάιος 2010
4. Τέλος ΔΕΤΕ (Δικαιώματα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών) 0,50 € ανά 1.000 KWh – Μάιος 2010
5. Αύξηση του τέλους Α.Π.Ε. από 0,3 σε 5,57 € η MWh για βιομηχανίες και εμπορικούς πελάτες – Ιούνιος 2010
6. Αύξηση του ΦΠΑ από 10 στο 11% – Ιούλιος 2010
7. Αύξηση των χρεώσεων για τη χρήση του δικτύου διανομής κατά 15% στη μέση και κατά 7% στη χαμηλή τάση – Ιούλιος 2010
8. Νέα αύξηση της τάξης του 2,65% στο τέλος ΑΠ.Ε. που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις – Δεκέμβριος 2010
9. Νέα αύξηση του ΦΠΑ από 11 στο 13% – Ιανουάριος 2011
10. Αυξήσεις στα τιμολόγια που για τα οικιακά φθάνουν στο 11,1% – Ιανουάριος 2011.
Από αυτές τις αυξήσεις μόνον οι τρείς πήγαν στο ταμείο της ΔΕΗ. Οι υπόλοιπες εισπράχθηκαν «υπέρ τρίτων», αλλά αυτό που έμεινε είναι ότι η ΔΕΗ αυξάνει συνεχώς τα τιμολόγια.

Κόλαφος Κομισιόν σε Λαφαζάνη για τα ενεργειακά

Ποιοι είναι οι τέσσερις βασικοί πυλώνες πολιτικής του νέου 
υπουργού ΠΑΠΕΝ Π. Λαφαζάνη γύρω από τον τομέα της ενέργειας; Σύμφωνα με τις προγραμματικές δηλώσεις αλλά και τις μέχρι σήμερα δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Λαφαζάνη, η κυβέρνηση στον τομέα της ενέργειας αμφισβητεί τις «νεοφιλελεύθερες ευρωπαϊκές πολιτικές», έχει δηλώσει ότι σταματά  όλες τις ιδιωτικοποιήσεις, επιθυμεί την ενίσχυση του ρόλου και της ισχύος της ΔΕΗ και ταυτόχρονα επιδιώκει να.. «ψαλιδίσει» τις αρμοδιότητες της ΡΑΕ.
Ποια είναι όμως η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά το πρώτο δείγμα γραφής της κυβέρνησης επί των ενεργειακών;
Το Capital.gr επικοινώνησε με τον αρμόδιο Επίτροπο Ενέργειας ζητώντας ένα πρώτο σχολιασμό των βασικών θέσεων της ελληνικής κυβέρνησης όπως αυτές διατυπώθηκαν τόσο στις προγραμματικές δηλώσεις όσο και σε άλλες παρεμβάσεις του κ. Λαφαζάνη.
Από τις απαντήσεις του εκπροσώπου του Επιτρόπου Ενέργειας προκύπτει ότι η Κομισιόν θέτει εμμέσως πλην σαφώς θέμα ασυμβατότητας των θέσεων της ελληνικής κυβέρνησης με την επίσημη ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε.
Ποια είναι λοιπόν τα σχόλια της Επιτροπής;
ΡΑΕ
Καταρχάς σε σχέση με την ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της Ενέργειας που εκφράζεται μέσω του θεσμικού πλαισίου που είναι γνωστό και ως τρίτο ενεργειακό πακέτο, ο εκπρόσωπος του Επιτρόπου Ενέργειας ξεκαθαρίζει ότι «ως μέλος της ΕΕ, η  Ελλάδα πρέπει να σεβαστεί πλήρως και στο σύνολό της την ευρωπαϊκή νομοθεσία».
Μια από τις βασικές θέσεις της ΕΕ βεβαίως αφορά στο ρόλο των ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών (υπενθυμίζεται ότι ο κ. Λαφαζάνης έχει επιτεθεί με σφοδρότητα εναντίον της ΡΑΕ και έχει προαναγγείλει περιορισμό των αρμοδιοτήτων της, οι οποίες θα περάσουν υπό πολιτικό έλεγχο).
Οι δηλώσεις αυτές δεν έχουν περάσει απαρατήρητες αφού όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος «η Κομισιόν καταγράφει τις προθέσεις της νέας ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με τη ΡΑΕ». Ο ίδιος  ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι «η νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει ρητά ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν μια ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή με εξουσίες και καθήκοντα τα οποία καθορίζονται με σαφήνεια από τις σχετικές οδηγίες. Ταυτόχρονα οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν τα απαραίτητα μέσα ώστε να ασκήσουν αυτά τα καθήκοντα».
Ο ίδιος δηλώνει ότι οι ισχυρές και ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές αποτελούν προτεραιότητα για τις Βρυξέλλες: «οι αποτελεσματικές και ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία του τομέα της ενέργειας και για τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού για όλους του συμμετέχοντες στην αγορά και ως εκ τούτου αποτελούν προτεραιότητα στο πλαίσιο των δράσεων της Επιτροπής».
Ιδιωτικοποίησεις
Ξεκάθαρη όμως είναι η θέση της ΕΕ και για το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, που τόσο από τον κ. Λαφαζάνη όσο και από άλλα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη όπως ο κ. Φλαμπουράρης, αποτελούν «κόκκινο πανί».
Δε συμβαίνει το ίδιο όμως και με την Επιτροπή η οποία θεωρεί ότι οι αποκρατικοποιήσεις του ενεργειακού τομέα περιλαμβάνονται στην πρόσφατη συμφωνία του Eurogroup:
«Οι ιδιωτικοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, αποτελούν μέρος μιας αναγκαίας διαδικασίας,  για την ευρύτερη μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό των οικονομικών δομών, που μπορεί να ωφελήσει την Ελλάδα με την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, τη μείωση του χρέους, καθώς και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ρύθμισης των ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων με σημαντικές βελτιώσεις της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες» αναφέρει επακριβώς στο Capital.gr ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.
Ο ίδιος προσθέτει ότι «η κυβέρνηση θα πρέπει να προωθήσει τη διαδικασία αυτή σύμφωνα με τα σχεδιασμό και όλες οι εν εξελίξει διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν».
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τις δύο μεγάλες αποκρατικοποιήσεις στον ηλεκτρισμό;
«Για τον τομέα της ενέργειας, αυτό συνεπάγεται τόσο τη δημιουργία και ιδιωτικοποίηση της μικρής ΔΕΗ, που θα βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες ανταγωνισμού. αλλά και την πώληση του ΑΔΜΗΕ, η οποία θα διασφαλίσει ότι επενδύσεις καίριας σημασίας για τη διασύνδεση των νησιών θα υλοποιηθούν με σημαντικά και απτά οφέλη για τους καταναλωτές, και θα παράσχει στους επενδυτές διαβεβαιώσεις ότι στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού» τονίζει ο εκπρόσωπος της επιτροπής.
Μονοπώλιο ΔΕΗ
Μπορεί η κυβέρνηση δια του κ. Λαφαζάνη να υποστηρίζει ότι η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου και της θέσης της ΔΕΗ στην αγορά αποτελεί προτεραιότητα, ωστόσο σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος κινείται η Κομισιόν, που χαρακτηρίζει τη θέση της ΔΕΗ δεσπόζουσα: «πρέπει να διασφαλιστεί πλήρης συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ: η ύπαρξη της δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ στην ελληνική αγορά προμήθειας έχει επανειλημμένα υπάρξει αντικείμενο ελέγχου της Επιτροπής, η οποία υποστηρίχθηκε στην προσέγγισή της και από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» αναφέρει ο εκπρόσωπος.
Όπως τονίζει μάλιστα, ο εκπρόσωπος του επιτρόπου ενέργειας, «οι Έλληνες πολίτες και οι ελληνικές επιχειρήσεις πληρώνουν από τα υψηλότερα τιμολόγια ενέργειας στην ΕΕ».
Γιατί συμβαίνει αυτό; «Αυτό σχετίζεται άμεσα με την αποτυχία της Ελλάδας να λάβει τα μέτρα που απαιτούνται για να τεθεί σε εφαρμογή μια αποτελεσματική πολιτική που να επιτρέπει τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού ενεργειακού τομέα», καταλήγει στην βαρύνουσας σημασίας παρέμβασή του για την ανοιχτή ενεργειακή ατζέντα των ενεργειακών θεμάτων, ο εκπρόσωπος του Επιτρόπου Ενέργειας.
capital.gr

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015

ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ: Σας…ζητάμε ΣΥΓΝΩΜΗ !!! • Ζητάμε συγνώμη γιατί υπερασπιζόμαστε τις συλλογικές συμβάσεις
  εργασίας
  και το Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.
 • Ζητάμε συγνώμη γιατί προσπαθούμε να καλυτερεύσουμε την ζωή των εργαζομένων που εκπροσωπούμε για αξιοπρεπή διαβίωση.
 • Ζητάμε συγνώμη γιατί υπογράψαμε σύμβαση εργασίας που το περιεχόμενό της δεν έχει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο των άλλων.. Ομοσπονδιών.
 • Ζητάμε συγνώμη γιατί αντισταθήκαμε και αντιστεκόμαστε στην βάρβαρη πολιτική των μνημονίων και της λιτότητας.
 • Ζητάμε συγνώμη γιατί αναγκάσαμε και δώσαμε την ευκαιρία σε ορισμένα από τα κυρίαρχα κρατικοδίαιτα ΜΜΕ να βάλουν σε λειτουργία τον μηχανισμό προπαγάνδας και συκοφάντησης των εργαζομένων της ΔΕΗ και της ΓΕΝΟΠ επειδή υπόγραψε σύμβαση με παροχή σε είδος όπως εξ άλλου οι νόμοι και οι γραφές ορίζουν.
 • Ζητάμε συγνώμη που αναγκάσαμε τα κάθε λογής αρπακτικά που φιγουράρουν στις λίστες Λαγκάρτ, Λουξεμβούργου , offshore κλπ και από εκείνους που φυγάδευσαν με εμβάσματα τα νόμιμα ή παράνομα χρήματά τους να επιτεθούν μέσα από τον άθλιο προπαγανδιστικό τους μηχανισμό, ενάντια στους εργαζόμενους και το συνδικάτο τους για ένα κουπόνι – τροφείο έως 6 €.
 • Ζητάμε συγνώμη από εκείνους που κατασπάραξαν οικονομικά, ξεκοκάλισαν φορολογικά τους εργαζόμενους, που ακρωτηρίασαν ασφαλιστικά δικαιώματα και κατακτήσεις που πρόσβαλλαν την αξιοπρέπεια του Ελληνικού λαού, που δημιούργησαν 1,5 εκατ ανέργους που οδήγησαν σε απόγνωση και σε θλίψη εκατομμύρια έλληνες, απ΄όλους αυτούς ΣΥΓΝΩΜΗ που με αφορμή την σύμβαση της ΓΕΝΟΠ τους αναγκάσαμε να σκεφτούν (έστω φραστικά και ψεύτικα) την φτώχεια και την εξαθλίωση.
 • Ζητάμε συγνώμη αλλά και χαιρόμαστε που με τις «εγκληματικές» μας πράξεις ξυπνήσαμε το εθνικό – πατριωτικό σας συναίσθημα για την δημόσια καταστροφή που προκαλεί η κακή ΓΕΝΟΠ και ότι πρέπει και επιβάλλεται για εθνικούς λόγους να αντιμετωπιστεί ως σαμποτέρ και δημόσιος κίνδυνος για την χώρα.
 • Ζητάμε συγνώμη γιατί αντιστεκόμαστε στις πολιτικές – επιχειρηματικές συμφωνίες ιδιωτικοποίησης του ομίλου ΔΕΗ. Γιατί κρατήσαμε μέχρι σήμερα όρθια την ΔΕΗ αναδεικνύοντας και αποδεικνύοντας με την τεχνογνωσία, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή μας, τον ιστορικά εθνικό ρόλο και το κοινωνικό της πρόσωπο, όσο καμία άλλη ιδιωτική η δημόσια επιχείρηση της χώρας.
 • Ζητάμε συγνώμη που άθελά μας αναγκάσαμε 3-4 εσωτερικές φωνές να ενωθούν με τις φωνές των ΜΜΕ ακολουθώντας διαφορετικό δρομολόγιο αλλά για τον ίδιο στόχο σε μια προσπάθεια στοχοποίησης, συκοφάντησης, αμφισβήτησης της λειτουργίας της κακιάς ΓΕΝΟΠ.
 • Ζητάμε συγνώμη που δεν ακούσαμε την συμβουλή δύο κυβερνητικών βουλευτών ώστε να περιμένουμε την κατάργηση του Ν. 3833 & 4024 ώστε να απαιτήσουμε – αξιώσουμε μεγαλύτερες μισθολογικές αυξήσεις και επαναφορά στους μισθούς του 2009.
Επειδή μας χρεώνετε έλλειμμα κοινωνικής ευαισθησίας, θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ προσφέρουν το δικό τους μερίδιο (εδώ και χρόνια) στην ανθρωπιστική κρίση και στους ανέργους με κρατήσεις στους κωδικούς 406,411,493 της μισθοδοσίας τους. Και επειδή έχουν υποστεί επί πλέον μειώσεις μισθών 700 εκατ. € κατ΄ έτος, είμαστε υπερήφανοι που τα χρήματά τους μετατρέπονται σε επιχειρηματικά θαλασσοδάνεια ή κόκκινα δάνεια (δηλώσεις κ. Δούκα πρ. υπουργού 21-2-2012) για να αντιμετωπισθεί η δική σας ανθρωπιστική κρίση.
Οι συλλογικές συμβάσεις εργαζομένων κύριοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι είναι δημόσιο κείμενο , κοινοποιείται στην επιθεώρηση εργασίας και όχι μόνο, δεν είναι κείμενο μυστικών συζητήσεων πίσω από την πόρτα. Είναι ηθικό η ΔΕΗ να αποδίδει μέρισμα στους μετόχους και ανήθικο να χορηγεί πέντε ευρώ τροφείο στους εργαζόμενους ;
Τέλος επειδή και χθες προσπαθήσατε να μας προσβάλλετε πολιτικά, να μας ακυρώσετε οικονομικά, να μας απομονώσετε κοινωνικά και επειδή αποτύχατε σας ζητάμε συγνώμη γιατί η ΓΕΝΟΠ εξακολουθεί να ΥΠΑΡΧΕΙ.


                                             Για την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ
                                 Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας
                                   Σ. Ρέλιας                                 Α. Καρράς

ΚΟΙνωνικό ΡΙζοσπαστικό ΞΕκίνημα: Οι εργαζόμενοι δικαίωσαν την παράταξη ΚΟΙ.ΡΙ.ΞΕ

κοιριχεΈνα αποτέλεσμα που τιμά την παράταξη ΚΟΙ.ΡΙ.ΞΕ και μεταφράζεται στην μεγάλη ευθύνη που της αποδίδουν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, αποτελεί αυτό της εκλογικής διαδικασίας του Σωματείου ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ που ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη 5 Μαρτίου. 
Οι εργαζόμενοι απέδειξαν την εμπιστοσύνη τους στην Δημοκρατική Κίνηση που δημιουργήσαμε προκειμένου να διεκδικήσουμε λύσεις στα προβλήματά τους. Απέδειξαν τον.. σεβασμό τους στα στελέχη μας, αναγνώρισαν την αξία της διαχρονικής μας παρουσίας και συνεισφοράς και μας ανέδειξαν σε μία θέση ευθύνης και συνέπειας για το αύριο των χιλιάδων εργαζόμενων που εκπροσωπούμε αλλά και για το αύριο της Επιχείρησης. Παρά τις προσπάθειες πολλών, να ταυτίσουν την παράταξη με κομματικές και πολιτικές επιλογές, οι εργαζόμενοι έστειλαν καθαρά το μήνυμα πως: Αναγνωρίζουν τον συνδικαλιστικό χαρακτήρα του ΚΟΙ.ΡΙ.ΞΕ Καταψηφίζουν όσες παρατάξεις θέλουν τα κόμματα και τις πολιτικές τους μέσα στο συνδικάτο Επιβραβεύουν τις παρατάξεις που αγωνίζονται για τα προβλήματα και όχι τα κόμματα Δικαιώνουν όσους συνδικαλιστές μπορούν να αντιστέκονται, τις ώρες του αγώνα, ενάντια στα συμφέροντα Ψηφίζουν με γνώμονα ΜΟΝΟ το συμφέρον των εργαζόμενων, της ΔΕΗ και της κοινωνίας.
 Η Παράταξη του Κοινωνικού Ριζοσπαστικού Ξεκινήματος (ΚΟΙ.ΡΙ.ΞΕ), ευχαριστεί τους εργαζόμενους για την εμπιστοσύνη τους και τους συγχαίρει για την αξιοπρέπεια με την οποία έφεραν σε πέρας την προετοιμασία και την ολοκλήρωση του εκλογικού αγώνα. Περαιτέρω, ευχαριστεί τα στελέχη που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο καθώς άοκνα και με ήθος ανταποκρίθηκαν στη δύσκολη διαδικασία και συντέλεσαν στην έκβαση του αγώνα. 
Αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας αποδίδει το εκλογικό αποτέλεσμα και συνεχίζουμε, ενιαία και αναπόσπαστα, τον αγώνα για αξιοπρεπείς εργαζόμενους, δυνατή επιχείρηση, φθηνή ηλεκτρική ενέργεια για τον Έλληνα Καταναλωτή και είμαστε σίγουροι ότι ο κοινός αγώνας θα μας βρει όλους, νικητές των διεκδικήσεων και των σοβαρών ζητημάτων που έχουμε μπροστά μας.

Για το ΚΟΙ.ΡΙ.ΞΕ
Ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου Αθανάσιος Μάστορας

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015

Ακόμα μεγαλύτερα τα «φέσια» των καταναλωτών προς τη ΔΕΗ

Επιτείνεται, αντί να αντιμετωπίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία για του Ιανουάριο, το πρόβλημα των καθυστερήσεων στην πληρωμή των λογαριασμών ρεύματος από τους καταναλωτές, φαινόμενο που θεωρείται ότι σχετίζεται και με τη «χαλαρότητα» που δημιούργησε η προεκλογική περίοδος, αλλά και η ανάληψη της κυβέρνησης από μια φιλολαϊκή κυβέρνηση.
Ειδικότερα, μέσα στον Ιανουάριο οι ανεξόφλητες οφειλές από νοικοκυριά, μικρές και πολύ μικρές αλλά και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 38 εκατ. ευρώ. 
 
Από το συνολικό.. ποσό των 38 εκατ. ευρώ ανείσπρακτων οφειλών τον Ιανουάριο τα 20 εκατ. προέρχονται από τη χαμηλή τάση (νοικοκυριά, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις) και τα 18 εκατ. ευρώ από τη μέση τάση (μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις), κατηγορίες που φαίνεται ότι επένδυσαν στις προεκλογικές δεσμεύσεις για παροχές και ρυθμίσεις. Ετσι, οι ανεξόφλητες οφειλές της χαμηλής τάσης από 1,327 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2014 ανήλθαν σε 1,347 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιανουαρίου και της μέσης τάσης από τα 259,2 εκατ. ευρώ σε 277,2 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΔΕΗ ωστόσο δεν διαφοροποιήθηκαν σημαντικά τον Ιανουάριο σε σχέση με τον Δεκέμβριο και παραμένουν στο αστρονομικό ποσό των 2 δισ. ευρώ περίπου και αυτό γιατί η υψηλή τάση (ενεργοβόρες βιομηχανίες) κατέβαλλε μέσα στον Ιανουάριο ένα ποσό της τάξης των 30 εκατ. ευρώ από προηγούμενες ανεξόφλητες οφειλές, περιορίζοντας τις συνολικές οφειλές της από τα 405 εκατ. ευρώ στα 375 εκατ. ευρώ. 
Στα 175 εκατ. ευρώ ανέρχονται  οι  ανεξόφλητες οφειλές του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα προς τη ΔΕΗ. Σύμφωνα με τις επικρατούσες εκτιμήσεις, το πρόβλημα της ανεισπραξιμότητας θα επιδεινωθεί μετά τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Οι εκτιμήσεις αυτές υποστηρίζουν ότι ο πραγματικός κίνδυνος για τη ΔΕΗ είναι ένα ευρύτερο κλίμα «ακαταδίωκτου» που θα δημιουργηθεί λόγω του συγκεκριμένου μέτρου, κλίμα που πιθανότατα θα οδηγήσει σε νέο φούντωμα της ανεισπραξιμότητας στους λογαριασμούς της ρεύματος. Αξίζει να υπομνησθεί ότι αντίστοιχη τάση παρατηρήθηκε όταν το Συμβούλιο της Επικρατείας απαγόρευσε τις αποκοπές ρεύματος λόγω μη πληρωμής του ΕΕΤΗΔΕ.
 
Με δεδομένο ότι το ταμειακό πρόβλημα είναι το μεγαλύτερο που αντιμετωπίζει σήμερα η ΔΕΗ και το οποίο απειλεί όχι μόνον την επιχείρηση με κατάρρευση και το επενδυτικό της πρόγραμμα με ακύρωση, αλλά και το σύνολο της ενεργειακής αγοράς με ασφυξία, είναι σαφές γιατί το μέτρο του δωρεάν ρεύματος θα βρίσκεται το επόμενο διάστημα «υπό κρίση».
 http://energypress.gr/news/akoma-megalytera-ta-fesia-ton-katanaloton-pros-ti-dei


Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015

Η επιστολή παραίτησης του Αρθούρου Ζερβού

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος
Ζερβός υπέβαλε την παραίτησή του στον εποπτεύοντα Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη.
Σχετικά με την παραίτησή του, ο κ. Αρθούρος Ζερβός δήλωσε τα ακόλουθα: «Προτάσσοντας την ανάγκη προστασίας της Επιχείρησης από την αρνητική δημοσιότητα και για λόγους προσωπικής ευθιξίας, υπέβαλα την παραίτησή μου από τη θέση του Προέδρου και.. Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ. Είμαι βέβαιος ότι η ολοκλήρωση της Δικαστικής διαδικασίας θα αποδείξει ότι έχω ενεργήσει σταθερά και αταλάντευτα στο πλαίσιο των νόμων και για την προστασία του Δημοσίου συμφέροντος. Οι αναφορές στα ΜΜΕ περί ποινικής δίωξης λόγω μισθολογικών αυξήσεων σε στελέχη της ΔΕΗ είναι ανακριβείς. Ουδέποτε κατά τη διάρκεια της θητείας μου χορηγήθηκε αύξηση σε στελέχη της Επιχείρησης. Αντιθέτως, η ΔΕΗ ήταν η επιχείρηση που πρώτη συμμορφωνόταν πάντα, άμεσα και πλήρως σε όλους τους νόμους που αφορούσαν τις μισθολογικές περικοπές σε όλο ανεξαίρετα το προσωπικό. Η εφαρμογή των εν λόγω νόμων, με αφετηρία το Ν. 3833/10, καθώς και εσωτερικών δράσεων μείωσης των υπερωριών και των βαρδιών, οδήγησε σε μείωση του κόστους μισθοδοσίας κατά €700 εκατ. περίπου ετησίως, ήτοι κατά 40% περίπου. Σε πολλές κατηγορίες προσωπικού και στελεχών, οι μειώσεις ήταν ποσοστιαία πολύ μεγαλύτερες. Λόγος παραπομπής μου υπήρξε η διαφορετική, σε σχέση με τον τρόπο εφαρμογής τους από τη ΔΕΗ, ερμηνεία αμφισβητούμενων και αμφίσημων διατάξεων των Νόμων 3833/10 και 3845/10 ιδίως σχετικά με το εάν το οικογενειακό επίδομα περιλαμβάνεται ή όχι στο πλαφόν αποδοχών των εν λόγων Νόμων. Οι υπηρεσίες της ΔΕΗ και εγώ προσωπικά δεν αυθαιρετήσαμε όσον αφορά την άρση της εν λόγω αμφισημίας του νόμου αυτού:
 
Ζητήθηκε η άποψη δύο έγκριτων Καθηγητών Εργατικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι γνωμοδότησαν ότι το οικογενειακό επίδομα δεν περιλαμβάνεται στο πλαφόν. Σημειωτέον ότι, μετά και την εν λόγω «ευνοϊκότερη» ερμηνεία, οι περικοπές αμοιβών των υψηλόβαθμων στελεχών της Επιχείρησης ξεπέρασαν το 50%. Η εν λόγω ερμηνεία του Νόμου ήταν σε γνώση της πολιτικής ηγεσίας, των μετόχων και ιδίως του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς οι αμοιβές των ανωτάτων στελεχών εγκρίθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο – ως βασικού μετόχου της Εταιρείας – σε δύο Γενικές Συνελεύσεις της ΔΕΗ για τις οικονομικές χρήσεις 2010 και 2011.
 
Η ρύθμιση που εφαρμόστηκε δεν ήταν επιλεκτική για ορισμένα στελέχη, αλλά ο θεσμικός τρόπος υπολογισμού των περικοπών για το σύνολο της επιχείρησης. Δύο χρόνια μετά, ο Νομοθέτης ήρε την αμφισημία αλλάζοντας τη διατύπωση με τον Ν. 4092/12 και την ακολουθήσασα Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, που ξεκαθάριζε πλήρως ότι, στο πλαφόν περιλαμβάνεται και η οικογενειακή παροχή. Και αυτή η ρύθμιση εφαρμόστηκε άμεσα και πλήρως στο σύνολο της Επιχείρησης. Είμαι βέβαιος ότι η κρίση του Δικαστηρίου θα δικαιώσει τους χειρισμούς αυτούς
 
Με την ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά τα στελέχη και το προσωπικό της Επιχείρησης που – αποδεικνύοντας τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή τους στον ιστορικό ρόλο και την κοινωνική αποστολή της ΔΕΗ – κατάφεραν να την κρατήσουν όρθια, προσαρμοζόμενοι στις πιο αντίξοες συνθήκες που γνώρισε ποτέ η Επιχείρηση.»