Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 13.625.000 ευρώ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής
της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε..
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ΑΜΚ ανέρχεται στα 13.625.000 ευρώ με έκδοση 13.625.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τιμή διάθεσης 3,20 ευρώ εκάστη και το σχηματισμό αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού 29.975.000 ευρώ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από τον Π. Καραλευθέρη
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Νο 4
Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.


Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 23.10.2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Εφαρμογή Οδηγίας 2010/75/ΕΕ.
Ένταξη Μονάδων σε καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας.
Περιβαλλοντικές επενδύσεις ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.

Σχετικά με αυτό το θέμα η δική μου θετική ψήφος στηρίζεται στις υποχρεώσεις - δεσμεύσεις της οδηγίας και στις δυνατότητες της παραγωγής στα επόμενα χρόνια, όπως αυτές δυνητικά θα εξαρτώνται από τα κοιτάσματα λιγνίτη και την πιθανότητα απομείωσης του παραγωγικού δυναμικού.

Η Οδηγία 2010/75/ΕE (IED), «περί βιομηχανικών εκπομπών», η οποία μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450/ 14.06.2013), προβλέπει για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, οι οποίες έλαβαν άδεια για πρώτη φορά πριν από την 27η Νοεμβρίου 2002[1], τις παρακάτω επιλογές για τις εκπομπές συμβατικών ρύπων-διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και σκόνης-:
·               Λειτουργία σε πλήρη συμμόρφωση με τις νέες αυστηρές οριακές τιμές συγκεντρώσεων εκπομπής για κάθε ρύπο από 01.01.2016, είτε

·              Ένταξη σε Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ) για τη χρονική περίοδο 01.01.2016-30.06.2020, με υποχρέωση σταδιακής προσαρμογής και πλήρη συμμόρφωση στο τέλος της περιόδου, είτε

·         Ένταξη σε καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας για τη χρονική περίοδο 01.01.2016-31.12.2023 με:

    • 17.500 ώρες ανά καπνοδόχο γενικώς για όλες τις Μονάδες και ειδικώς
    • 32.000 ώρες ανά καπνοδόχο για τις Μονάδες Ι-IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με την Οδηγία IED, το ΜΕΣΜΕ συντάσσεται από τα κράτη μέλη και ανακοινώνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως την 01.01.2013, ενώ η ένταξη μιας μονάδας καύσης σε καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

·      ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας καύσης δεσμεύεται με γραπτή δήλωση, η οποία θα έχει υποβληθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2014 το αργότερο στην αρμόδια αρχή, να μην λειτουργήσει την εγκατάσταση περισσότερο από τις επιτρεπόμενες ώρες λειτουργίας από την 1η  Ιανουαρίου 2016 και έως την 31η  Δεκεμβρίου 2023 το αργότερο,
·      ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στην αρμόδια αρχή στοιχεία που αφορούν στον αριθμό των ωρών λειτουργίας από την 1η  Ιανουαρίου 2016,
·      οι οριακές τιμές εκπομπών διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και σκόνης που προβλέπονται στην άδεια της μονάδας καύσης και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Οδηγιών 2001/80/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ, διατηρούνται τουλάχιστον κατά την υπόλοιπη λειτουργία της μονάδας καύσης[2].

Σύμφωνα με νεώτερες διευκρινίσεις της Ε.Ε., στη σχετική με την Οδηγία IED ιστοσελίδα[3], σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης αποφασίσει οι μονάδες, που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας, να συνεχίσουν τη λειτουργία τους μετά την εξάντληση των 17.500 ωρών (ή και νωρίτερα), τότε αυτές θα πρέπει, με νέα άδεια, να συμμορφωθούν από την ημερομηνία αυτή με τις παρακάτω οριακές τιμές εκπομπής για νέες μονάδες (Παράρτημα V, Μέρος ΙΙ), που για μονάδες με καύσιμο λιγνίτη είναι:

SO2:  150 mg/Nm3, dry, 6% O2
NOx: 200 mg/Nm3, dry, 6% O2
Dust:   10 mg/Nm3, dry, 6% O2
                    
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

1.       Την έγκριση των εξής:
1.1. Την απένταξη των Μονάδων III και IV του ΑΗΣ Καρδιάς από το Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ).
1.2. Την ένταξη στο καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας του άρθρου 33 της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ, των Μονάδων, Ι-ΙΙ του ΑΗΣ Αμυνταίου και I,II,III και IV του ΑΗΣ Καρδιάς.
1.3. Την υλοποίηση των απαραίτητων, για τη συμμόρφωση με τους στόχους του ΜΕΣΜΕ, περιβαλλοντικών επενδύσεων στις Μονάδες Ι-V του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, σύμφωνα με το χρονικό προγραμματισμό της εισήγησης αριθ. ΔΠΠ/1690/11.10.2013.

ΘΕΜΑ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ανανέωση της παροχής της εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε προς τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για δάνεια από τις Τράπεζες ALPHA BANK, EUROBANK ERGASIAS, ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (Όμιλος ΠΕΙΡΑΙΩΣ).
Αποδοχή από τη ΔΕΗ Α.Ε., ως εγγυήτριας, της τροποποίησης του προγράμματος αποπληρωμών του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., για δάνεια από τις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ και ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 3
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Υλοποίηση έξι (6) νέων Αιολικών Πάρκων (ΑΠ) της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 13,5 MW, σε διάφορα νησιά του Αιγαίου.
 Διενέργεια Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
1.            Την  έγκριση επένδυσης κατασκευής έξι (6) νέων Αιολικών Πάρκων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 13,5 MW, σε διάφορα νησιά του Αιγαίου συνολικού προϋπολογισμού 17.081.200 Ευρώ.
2.            Την έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.: «Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία έξι (6) νέων Αιολικών Πάρκων συνολικής ισχύος 13,5 MW και προϋπολογισμού 16.200.000 Ευρώ στις ακόλουθες θέσεις: Μαρμάρι Ευβοίας 5,4 MW, Σίγρι Λέσβου 2,7 MW, Λακάκια Πυθαγορείου Σάμου 1,8 MW, Τηγάνι Μυκόνου 1,8 MW,  Βίγλα Λήμνου 0,9 MW, Ποταμιά Χίου 0,9 MW».
3.      Tη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με τα ανωτέρω υπό 1) και 2) θέματα Ημερήσιας Διάταξης,

ΘΕΜΑ 4
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και σχηματισμός αποθεματικού υπέρ το άρτιο της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ


ΘΕΜΑ 5
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
Συμφωνητικό μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε., ΟΤΕ Α.Ε. και Δήμου Κοζάνης για το Εργο: «Κατασκευή δικτύου τηλεπικοινωνίας του νέου οικισμού Κλείτου Νομού Κοζάνης».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

την έγκριση της υπογραφής τριμερούς συμφωνητικού μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε., ΟΤΕ Α.Ε. και Δήμου Κοζάνης για το Έργο: «Κατασκευή δικτύου τηλεπικοινωνίας του νέου οικισμού Κλείτου Νομού Κοζάνης» του οποίου οι βασικοί όροι θα είναι αυτοί που αναφέρονται στην Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. αριθ. 57/19.3.2013.

ΘΕΜΑ 6
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
Σύμβαση – Πλαίσιο μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΟΣΕ, με αντικείμενο την υλοποίηση του Έργου της αποξήλωσης υφιστάμενου και κατασκευής νέου τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, λόγω ανάπτυξης του Ορυχείου Νοτιοδυτικού Πεδίου.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

την έγκριση της συνημμένης, στην εισήγηση αριθ. ΔΜΑΟΡ/3085/11.10.2013, Σύμβασης - Πλαίσιο μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΟΣΕ Α.Ε., με αντικείμενο την υλοποίηση του Έργου της αποξήλωσης υφιστάμενου και κατασκευής νέου τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, λόγω ανάπτυξης του Ορυχείου Νοτιοδυτικού πεδίου.
ΘΕΜΑ 7
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΔΕΗ Α.Ε. για τα έτη 2013 και 2014.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

1.                  Την έγκριση διενέργειας συναλλαγών δικαιωμάτων εκπομπών για τις ανάγκες του έτους 2014 μόνο για λόγους συμμόρφωσης και βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου δικαιωμάτων και όχι για εμπορικούς λόγους επίτευξης κέρδους λόγω μεταβολών των τιμών αγοράς και πώλησης (speculative trading).
2.                  Την έγκριση εκτέλεσης συμβολαίων άμεσης και μελλοντικής εκπλήρωσης δικαιωμάτων εκπομπών στα Χρηματιστήρια EEX και ICE και απευθείας με αντισυμβαλλόμενους (συμπεριλαμβανομένων των συμβολαίων που εκκαθαρίζονται μέσω χρηματιστηρίων).
3.                   Την ανάθεση στην Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 130/17.7.2013 των εξής:
3.1. Την εποπτεία της εφαρμογής των Αποφάσεών του καθόσον αφορά:
3.1.1.        τη στρατηγική προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών και
3.1.2.        την τήρηση των θεσπισμένων διαδικασιών

3.2.      Τη λειτουργική πολιτική προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών και
3.3.      Την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε τρίμηνο και πιο συχνά αν απαιτείται για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν.


ΘΕΜΑ 8
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Διαμόρφωση πολιτικής προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2014.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

1.                   Την έγκριση της πολιτικής προμήθειας υγρών καυσίμων που αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης για το έτος 2014.
2.                   Την έγκριση της επέκτασης της ισχύος των Συμβάσεων προμήθειας ντίζελ και λοιπών καυσίμων αριθ. ΔΥΠ – 6112141 και ΔΥΠ – 6112142 για ένα έτος, ήτοι έως τις 31.12.2014, με χρήση του δικαιώματος προαίρεσης της ΔΕΗ Α.Ε. που απορρέει από τους όρους των εν λόγω Συμβάσεων.
Σας ευχαριστώ
Καραλευθέρης Παντελής
Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ
Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013

ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΩΛΗΘΕΙ Ο ΑΔΜΗΕ

Βίντεο για ΑΔΜΗΕ from pressgenop on Vimeo.

Οι απλήρωτοι λογαριασμοί «έφαγαν» τις αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ


Σε αδιέξοδο οδηγείται το γνωστό πρόβλημα ρευστότητας στην  ενεργειακή αγορά, καθώς για να λυθεί πρέπει να μπούν χρήματα στο σύστημα από κάποια πηγή και, παρά τις διάφορες προτάσεις που συζητούνται, δεν φαίνεται να υπάρχει στο προσκήνιο ρεαλιστική προοπτική.
Για παράδειγμα, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, ακόμα και η λύση της εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών φορέων του Δημοσίου προς τη ΔΕΗ, συνολικού ύψους περί τα 180 εκατ. ευρώ, λύση που εξαρτάται αποκλειστικά από κυβερνητικές αποφάσεις, στην πραγματικότητα δεν προχωρά.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα υπό τον κ. Στουρνάρα, ο υπουργός Οικονομικών δεν δεσμεύθηκε για αποπληρωμή ούτε εκ μέρους των φορέων του στενού δημόσιου τομέα (περίπου τα μισά χρήματα από τα 180 εκατ. ευρώ). Συζητήθηκε όμως η πιθανότητα να δεσμευθούν τα αντίστοιχα ποσά απευθείας από τους προϋπολογισμούς τους του επόμενου έτους. Για τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα θεωρείται απίθανο να υπάρξει αποπληρωμή καθώς, όπως δηλώνει χαρακτηριστικά παράγοντας που παρακολουθεί την πορεία των πραγμάτων, «όλοι προτιμούν να πληρώνουν άλλες υποχρεώσεις τους αφού ξέρουν ότι η ΔΕΗ δεν θα τους κόψει το ρεύμα».
Υπάρχουν κάποιες προοπτικές να λάβει δάνειο ο ΔΕΔΔΗΕ (θυγατρική 100% της ΔΕΗ) από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά αν τελικά παρθεί θα αφορά σε μελλοντικό χρόνο, και συνεπώς δεν βοηθάει στη λύση του άμεσου προβλήματος.
Εξαερώθηκε η αύξηση στα τιμολόγια
Την ίδια στιγμή το ταμείο της ΔΕΗ… δεινοπαθεί από τη διόγκωση των απλήρωτων λογαριασμών. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη έχουν ξεπεράσει το 1,3 δις. ευρώ και είναι χαρακτηριστικό ότι η επιχείρηση φέρεται να μην έχει επωφεληθεί τίποτα από την αύξηση που μπήκε στα τιμολόγια στην αρχή του χρόνου. Τα στελέχη της υπολόγιζαν ότι από την αύξηση θα μπούν στα ταμεία της ΔΕΗ περί τα 250 εκατ. ευρώ, πράγμα που δεν έγινε γιατί αυξήθηκαν κατά το ίδιο ποσό, ίσως και περισσότερο, οι απλήρωτοι λογαριασμοί.
Αγριεύει η κόντρα
Η ταμειακή ασφυξία της ΔΕΗ έχει οδηγήσει στο γνωστό ντόμινο χρεών: Η ΔΕΗ οφείλει στον ΑΔΜΗΕ και τον ΛΑΓΗΕ, εκείνοι προς τους ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς και εκείνοι με τη σειρά τους προς την ΔΕΠΑ. Η καθυστέρηση που υπάρχει σήμερα στις πληρωμές του ΛΑΓΗΕ προς τους θερμικούς παραγωγούς ξεπερνάει τους τρεις μήνες. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι με την πρακτική των συμψηφισμών που συνεχίζει να εφαρμόζει η ΔΕΗ, το χρέος της αγοράς δεν «ισομοιράζεται» αλλά το επωμίζονται σε δυσανάλογο ποσοστό, συγκριτικά με το μερίδιό, τους οι ιδιώτες παίκτες της αγοράς.
Οι εμπλεκόμενοι δηλώνουν πρόθυμοι να ακολουθήσουν την παράκληση του ΥΠΕΚΑ για «χαμηλούς τόνους» αλλά από την άλλη δεν είναι διατεθειμένοι να βρεθούν υπόλογοι για ελλιπή εταιρικά αντανακλαστικά. Έτσι οι διοικήσεις των εταιρειών (δημόσιων και ιδιωτικών) προχωρούν σε εξώδικα, επιστολές και καταγγελίες, για να κινήσουν τα πράγματα, αλλά και για να  καλύψουν «τα νώτα τους».
Μικρή ανάσα
Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι έχουν δρομολογηθεί δύο κινήσεις με μικρή –έστω - ταμειακή επίδραση. Η μία αφορά στις επιστροφές ΦΠΑ που έχουν καθυστερήσει να καταβληθούν προς το ΛΑΓΗΕ και η δεύτερη στα δεσμευμένα χρήματα που υπάρχουν σε λογαριασμό της εταιρείας Hellas Power. Πρόκειται για έναν λογαριασμό που περιλαμβάνει περίπου 35 εκατ. ευρώ που αφορούν σε καταβολές που έγιναν από πελάτες μετά το κλείσιμο του παρόχου. Ως εκ τούτου έχει ήδη δοθεί το πράσινο φως από την αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος, ώστε τα χρήματα αυτά να καταβληθούν στο ΛΑΓΗΕ. Ωστόσο, παρά τη συναίνεση που έχει δώσει η αρχή για το άνοιγμα του λογαριασμού θα πρέπει να δοθεί και η έγκριση από το ΥΠΟΙΚ προκειμένου να ανοίξουν οι τράπεζες το λογαριασμό.

 http://www.energypress.gr/

Προσλήψεις σε ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ με οκτάμηνες συμβάσεις


Σαράντα μία προσλήψεις θα πραγματοποιήσει η ΔΕΗ για την
κάλυψη προσωρινών αναγκών υπηρεσιών και διευθύνσεών της.
Οι υπηρεσίες που θα στελεχωθούν είναι η Διεύθυνση Μεγάλων πελατών, ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) AE, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) AE και ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός Λάδωνα. Αιτήσεις υποβάλλονται σε έξι διαγωνισμούς, ενώ οι επιτυχόντες θα προσληφθούν με οκτάμηνες συμβάσεις.
Οι ανοικτοί διαγωνισμοί είναι οι εξής:
ΔΕΔΔΗΕ Κω
Στο τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να εκδοθεί n προκήρυξα για έξι εποχικές θέσεις στις ειδικότητες: ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναέριων Υπόγειων Δικτύων (τέσσερις θέσεις) και ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (δύο θέσεις). Μία Θέση Ηλεκτροτεχνική αφορά το Υποπρακτορείο Νισύρου και σι υπόλοιπες πέντε τον ΔΕΔΔΗΕ Κω. Πληροφορίες: 22420 22215.
Δ/νση Μεγάλων Πελατών
Τρεις εργάσιμες ημέρες απομένουν έως την 1η Νοεμβρίου για την υποβολή οικήσεων για έξι Θέσεις εποχικού προσωπικού στη Διεύθυνση Μεγάλων Πελατών Αθηνών, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης. Οι θέσεις αφορούν Διοικητικούς Γραμματείς κατηγορίας ΔΕ. Πληροφορίες για την Αθήνα στο τηλέφωνο 2105233895, για τη Θεσσαλονίκη 2310 456227 και για την Πάτρα 210 5248521.
ΔΕΔΔΗΕ Ναυπλίου
Την 1η Νοεμβρίου λήγει n προθεσμία για δύο θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Εναέριων Υπόγειων Δικτύων ΔΕ, από τις οποίες μία για το Πρακτορείο Πόρου και μία για το Πρακτορείο Υδρας. Πληροφορίες: 27520 21410.
ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου
Έως την Παρασκευή, 1η Νοεμβρίου, θα υποβάλλονται αιτήσεις για οκτώ εποχικούς, εκ των οποίων πέντε Ηλεκτροτεχνίτες Εναέριων Υπόγειων Δικτύων ΔΕ, δύο υπάλληλοι Γραφείου ΔΕ και ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ. Πληροφορίες: 28310 28919.
ΔΕΔΔΗΕ Αλεξανδρούπολης
Τέσσερις εργάσιμες ημέρες έως τη Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου, απομένουν για αιτήσεις στον φορέα, όπου θα καλυφθούν τέσσερις εποχικές θέσεις. Πρόκειται για τρεις θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων και μία Σχεδιαστή, όλων κατηγορίας ΔΕ. Πληροφορίες: 25510 28311.
ΑΔΜΗΕ
Έως τις 7 Νοεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τρεις θέσεις στον ΑΔΜΗΕ Αθήνας και Λάρισας. Στην Αθήνα θα προσληφθούν ένας Χειριστής Ανυψωτικών Περονοφόρων ΔΕ και ένας Εργάτης ΥΕ και στη Λάρισα ένας Εργάτης ΥΕ. Για την Αθήνα πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 210 5192531 και 210 5192532 και για τη Λάρισα στο 2410 741403.
ΔΕΔΔΗΕ Χανίων
Εγκρίθηκαν επτά θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Εναέριων Υπόγειων Δικτύων ΔΕ. Τέσσερις θέσεις αφορούν την περιοχή Χανίων, δύο το Πρακτορείο Κισσάμου και μία θέση το Πρακτορείο Βρυοσών. Πληροφορίες: 28210 91171.
ΔΕΔΔΗΕ Χίου
Θα καλυφθούν πέντε θέσεις εποχικού προσωπικού, από τις οποίες τρεις για Ηλεκτροτεχνίτες Εναέριων Υπόγειων Δικτύων ΔΕ και δύο υπαλλήλων Γραφείου ΔΕ. Οι θέσεις υπαλλήλων Γραφείου αφορούν τον ΔΕΔΔΗΕ Χίου, ενώ σι υπόλοιπες κατανέμονται στα Υποπρακτορεία Βολισσού, Οινουσσών και Ψαρών. Πληροφορίες: 22710 44368.
ΔΕΔΔΗΕ Σερρών
Θα προσληφθεί ένας Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος TE. Πληροφορίες: 23210 56068.
ΥΗΣ Λάδωνα
Εγκρίθηκε μία θέση Υπάλληλου Γραφείου κατηγορίας ΔΕ. Πληροφορίες: 27970 22905

Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2013

Επανέρχεται από 1η Νοεμβρίου το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Σε ισχύ αναμένεται να τεθεί από την 1η Νοεμβρίου το νυχτερινό
τιμολόγιο της ΔΕΗ, για τους καταναλωτές που κάνουν χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Το ωράριο του νυχτερινού τιμολογίου είναι από τις 02:00 έως τις 08:00 το πρωί και από τις 15:00 το μεσημέρι έως τις 17:00 το απόγευμα. Σημειώνεται ότι τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν το νυχτερινό τιμολόγιο μπορούν να εξοικονομούν έως 45% της χρέωσης ανά κιλοβατώρα, ενώ παράλληλα έχουν μηδενικό κόστος για χρεώσεις του δικτύου μεταφοράς, διανομής αλλά και μειωμένες τιμές για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας.

Καλλιόπη Λύκα- η θρυλική “Μάνα του Στρατιώτη”Άξια Ελληνίδα Μάνα! Μακάρι να βρει μιμητές…ΑΘΑΝΑΤΗ!
Σύζυγος ἥρωα, μητέρα ἥρωα, στοργική νοσοκόμα στό πλευρό τοῦ τραυματία! Αὐτή ἦταν ἡ Καλλιόπη Λύκα, ἡ «Μάνα τοῦ Στρατιώτη», ὅπως ὀνομάσθηκε ἀπό τό Βασιλιά Γεώργιο Β΄. Μια ζωή ἀφοσιωμένη στό Ἱερό Καθῆκον!
Συμμετεῖχε ἐνεργά σέ ὅλους τούς Ἐθνικούς Ἀγῶνες καί προσέφερε ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες.
Ψηλή μέ ὡραῖο παράστημα, πάντα χαμογελαστή, μιλοῦσε μέ ἐνθουσιασμό για τήν Πατρίδα, ἀγαποῦσε ὅλο τόν κόσμο, ἀλλά ἰδιαίτερα τόν ἑλληνικό στρατό. Συ χνά ἔλεγε: «Ὅπου ὑπάρχει Στρατός εἶναι ἐλεύθερη ἡ Πατρίδα!».
Γεννήθηκε στίς 30 Ἰανουαρίου 1889 στήν Ἄρτα καί μεγάλωσε σέ οἰκογένεια πολύ εὔπορη, ἐξαιρετικά φιλάνθρωπη, μέ βαθιά χριστιανική πίστη καί ἀπέραντη ἀγάπη γιά τήν Πατρίδα.
Μπαρουτοκαπνισμένος, μέ τή μορφή τοῦ ὑπολοχαγοῦ Πεζικοῦ, ὁ σύζυγός της Δημήτριος Λύκας δέν ἔλειψε ἀπό καμία μάχη. Παντοῦ ἔδειχνε τήν ἀνδρεία του.Γέμισε παράσημα καί πολεμικά μετάλλια. Παράλληλα ἡ νεαρή τότε Καλλιόπη, μέρα καί νύκτα μέσα στά Στρατιωτικά Νοσοκομεῖα ἔδειχνε τή στοργή της σε κάθε τραυματία καί στεκόταν δίπλα σέκάθε οἰκογένεια πού τήν εἶχε ἀνάγκη, ἠθικά καί ὑλικά.
Τό 1930 ὁ Συνταγματάρχης τότε Δημήτριος Λύκας ἔφυγε για τήν αἰωνιότητα… Ἡ γενναία ἠπειρώτισ σα ἀνέθρεψε μέ στοργή καί φροντίδα το μοναχογιό της Γεώργιο, ἐνῶ συνέχιζε με ἀμείωτη ἔνταση τό κοινωνικό καί φιλανθρωπικό της ἔργο.
Μέ τήν ἔναρξη τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων ἄρχισαν νά συγκροτοῦνται ὁμάδες ἐθελοντριῶν ἀδελφῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ. Ἀνάμεσά τους καί ἡ Καλλιόπη…
Κι ὅταν πάλι τό 1940 ξέσπασε ὁ πόλε μος, ἄγρυπνη καί στοργική ἀδελφή παρέμενε στό πλευρό τῶν τραυματισμένων στρατιωτῶν στά Νοσοκομεῖα καί στα Ὀρεινά Χειρουργεῖα. Τό σπίτι της τό εἶ χε κυριολεκτικά διαλύσει. Σεντόνια, πετσέτες, σκεύη φαγητοῦ, ροῦχα τά εἶχε πάει στό Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο, για νά προσθέσει κάτι καί ἐκείνη στόν ἐξοπλισμό του. Συχνά ἔφευγε ἐπικεφαλῆς ἀποστολῶν γιά συνοδεία τραυματιῶν. Πῆγε στό Ἀργυρόκαστρο, στήν Πρεμετή, στό Λάμποβο, στό Καλαράτι καί ὅπου ἀλ λοῦ ὁ Στρατός μας πολεμοῦσε. Ἐκεῖ στό Ἀργυρόκαστρο ἦταν πού ὁ Βασιλεύς Γεώργιος Β΄ τήν ἀποκάλεσε γιά πρώτη φορά «ἡ Μάνα τοῦ Στρατιώτου». Ἀπό τότε καί μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς της ἔφερε μέ ὑπερηφάνεια αὐτό τόν τίτλο.
Στό ὑψηλό της ἔργο δέν ξεχώριζε κανένα, οὔτε καί τόν ἐχθρό τραυματία. Παράλληλα τῆς ἀνατέθηκαν καθήκοντα ὑπεύθυνης γιά τή «Φανέλλα τοῦ Στρατιώτου» *.
Στίς 31 Δεκεμβρίου 1940, λίγο πρίν ἀλλάξει ὁ χρόνος ἔφθασε μέσα στους τραυματίες καί ὁ γιός της, Ἀνθυπολοχαγός Γεώργιος Λύκας. 
Ἡ γενναία Ἑλληνίδα Μητέρα, ἀφοῦ περιποιήθηκε στοργικά τό τραῦμα τοῦ παιδιοῦ της, τό ἔστειλε νά πάρει ἀμέσως τό «φύλλο πορείας»γιά τή θέση του στό μέτωπο. 
Ὁ Διευθυντής τοῦ Νοσοκομείου θέλησε νά τον κρατήσει μιά μέρα ἀκόμη γιά ἰατρική παρακολούθηση. Τήν βρῆκε ὅμως ἀντίθετη καί ἀπόλυτη: «Τό κρεβάτι ἔχω να τό δώσω σέ ἄλλον πού εἶναι βαρύτερα τραυματισμένος!» εἶπε.
6 Απριλίου 1941: ἀτέλειωτες ὀρδές Γερμανῶν φθάνουν στά σύνορά μας. «Ἡ Μάνα τοῦ Στρατιώτη» τότε ἔζησε τις φρικτότερες στιγμές τῆς ζωῆς της μαζί μέ τούς πυροβολητές τῆς VIII Μεραρχίας, πού λόγω τῆς συνθηκολογήσεως ἀ ναγκάσθηκαν νά ἀποχωρισθοῦν τά πυροβόλα τους. Μέ δάκρυα στά μάτια τά στεφάνωσαν μέ ἀγριολούλουδα, τά ἀ σπάσθηκαν, ἔψαλαν τόν Ἐθνικό Ὕμνο καί τα ἀνατίναξαν, γιά νά μήν τά παραδώσουν στόν ἐχθρό. Κάποιοι δείλιασαν καί μπῆ καν στόν πειρασμό νά ἐγκαταλείψουν τή ζωή. Ἀκούστηκε ὅμως ἡ φω νή τῆς Μάνας: «Σταματῆστε! Ἡ Πατρίδα δέν πέθανε καί σᾶς ἔχει ἀνάγκη! Ἄν χαθεῖτε ἐσεῖς, ποιός θά τήν ἐλευθερώσει;». Ὁ σεβασμός πού ἔτρεφαν οἱ στρατιωτικοί στο πρόσωπο της σταμάτησε τό κακό.
Ἡ Κατοχή καί τά χρόνια πού ἀκολούθησαν ἔπεσαν βαριά στήν Πατρίδα μας. Ἡ Μά να δέν ἔμεινε μέ δεμένα χέρια οὔτε τότε, οὔτε στά δύσκολα χρόνια πού ἀκολούθησαν… Πιστή στό Καθῆκον βρισκόταν πάντα στήν πρώτη γραμμή ἐν θαρρύνοντας, παρηγορώντας, περιθάλποντας.
Στό Νεστόριο Καστοριᾶς ὁ μοναχογιός της τραυματίσθηκε ξανά. Ὅταν ἔμαθε τίς ἡρωικές του πράξεις, ἡ καρδιά της γέμισε περηφάνεια. Τόν ἀγκάλιασε και τοῦ εἶπε: «Τώρα εἶσαι παιδί μου! Θά σε φιλήσω σάν Μάνα τοῦ Στρατιώτου και αὐτό θά εἶναι τό εὖγε τῆς παλληκαροσύνης σου!». Ὁ γιός της τελικά ἐπέζησε, ἀλλά ἔμεινε τυφλός ἀπό τό ἕνα μάτι!
Δέν ἄργησε ὅμως καί ἡ σειρά της. Στις 9 Μαΐου τοῦ 1948 τραυματίσθηκε σοβαρά ἀπό νάρκη.
Ὅταν τελείωσαν ὅλα, γύρισε στό σπίτι της στά Γιάννενα. Τό βρῆκε λεηλατημένο. Παρ’ ὅλα αὐτά ἡ γενναία Καλλιό πη Λύκα δέν λύγισε. Στάθηκε ὄρθια και σάν γνήσια Ἑλληνίδα συνέχισε τό ἔργο της ὅπου ὑπῆρχε ἀνάγκη… Οἱ Γιαννιῶ τες συχνά τήν ἔβλεπαν να περιφέρεται στίς φτωχογειτονιές γιά συμπαράσταση καί γιά νά μοιράζει ὅ,τι μποροῦσε. Πολλές φορές διαθέτοντας ὅλα της τά χρήματα σέ φιλανθρωπίες, ἔφθασε στό σημεῖο νά μήν ἔχει ἡ ἴδια οὔτε νά φάει!
Τά χρόνια πέρασαν καί γέρασαν τη Μάνα. Μοναδική της παρηγοριά ἡ Παναγία, τήν ὁποία πάντα παρακαλοῦσε, ὄχι γιά τόν ἑαυτό της ἀλλά γιά τήν Ἑλλάδα, τήν Πατρίδα πού τόσο πολύ ἀγάπησε. Στίς 15 Φεβρουαρίου τοῦ 1982,πλήρης ἡμερῶν σέ ἡλικία 93 ἐτῶν, ἀνάλαφρη ἡ ψυχή της πέταξε πάνω ἀπό το Γράμμο, τήν Πίνδο, τή Βόρειο Ἤπειρο, γιά νά ἐπιστρέψει στό Θεό Δημιουρ γό, πλάι στίς ψυχές τόσων ἄλλων ἡρώων.
Μακάρι νά βρεῖ μιμητές, συνεχιστές…


––––––––το άγαλμα της Μάνας του Στρατιώτη στο Γ Σώμα Στρατού, στην Θεσσαλονίκη
*Ἡ “Φανέλα τοῦ Στρατιώτου” ἱδρύθηκε τό 1939 ἀπό μία ὁμάδα Ἀθηναίων κυριῶν καί δεσποινίδων μέ σκοπό τή συγκέντρωση ρουχισμοῦ γιά τόν μαχόμενο Ἑλληνικό Στρατό στά ἑλληνοαλβανικά σύνορα. Τά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς προσπάθειας ἀπέδωσαν καρπούς. Τουλάχιστον 107.500 δέματα εἶχαν σταλεῖ στούς μαχόμενους στρατιῶτες μας. Ἡ δράση τοῦ σωματείου σταμάτησε περί τά τέλη 1948 καί ἀρχές 1949.

το κείμενο από το περιοδικό Προς τη Νίκη
 επιμέλεια άρθρου Alexia-momyof6

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013

ΔΕΗ: Να περάσει στον ΛΑΓΗΕ η πληρωμή των φωτοβολταϊκών στέγης


Να πάψει να έχει οποιαδήποτε εμπλοκή με την πληρωμή των
φωτοβολταϊκών στέγης επιδιώκει πλέον η ΔΕΗ, στο βαθμό που δεν της επιτρέπεται να συμψηφίζει τα ποσά που οφείλει στον ΛΑΓΗΕ με εκείνα που πρέπει να πληρωθεί από τον ΛΑΓΗΕ για τις καταβολές που κάνει προς τους ιδιοκτήτες των φωτοβολταϊκών στέγης.

Με δεδομένη την ταμειακή ασφυξία που έχει η ΔΕΗ, δηλώνει αδυναμία να ανταποκριθεί στο συγκεκριμένο status. «Εμείς βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου είμαστε υποχρεωμένοι να συμψηφίζουμε την κατανάλωση του ιδιοκτήτη με την παραγωγή του και να πληρώνουμε τη διαφορά χωρίς καμία καθυστέρηση. Για να το κάνουμε όμως αυτό πρέπει επίσης να πληρωνόμαστε άμεσα, καθώς λεφτά δεν υπάρχουν… » δηλώνουν στελέχη της επιχείρησης στο Εnergypress, αιτιολογώντας το γιατί προχωρούν σε συμψηφισμό με τα οφειλόμενα από τον ΛΑΓΗΕ. Τα ίδια στελέχη υποστηρίζουν ότι η ΔΕΗ έχει ήδη προτείνει στο ΥΠΕΚΑ, είτε να αλλάξει η Υπουργική Απόφαση και να επιτρέπεται στη ΔΕΗ να καθυστερεί τις πληρωμές προς τους επενδυτές φωτοβολταϊκών, είτε να απεμπλακεί εντελώς η ΔΕΗ από τη διαδικασία αυτή και να περάσουν και οι στέγες στην αρμοδιότητα του ΛΑΓΗΕ.
Είτε το ένα γίνει όμως είτε το άλλο, οι 45.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που έβαλαν φωτοβολταϊκά στη στέγη τους θα περάσουν σε μια νέα κατάσταση που θα χαρακτηρίζεται από καθυστερήσεις στις πληρωμές, όπως γίνεται και με τους υπόλοιπους επενδυτές φωτοβολταϊκών. Κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην κυβέρνηση λόγω του πλήθους των ενδιαφερόμενων, γεγονός που οδηγεί στην εκτίμηση ότι το ΥΠΕΚΑ θα αποφύγει πάση θυσία να αλλάξει οτιδήποτε.
 
Το ιστορικό
Όπως έχει γίνει γνωστό τις τελευταίες ημέρες, η ΔΕΗ δεν καταβάλλει στον ΛΑΓΗΕ το σύνολο των ποσών που χρωστάει, κάνοντας συμψηφισμό με τα ποσά που πρέπει να λάβει από τον Λειτουργό για την πληρωμή των φωτοβολταϊκών στέγης. Παρακρατά δηλαδή τα αντίστοιχα ποσά  (παρότι δεν καταβάλει στους παραγωγούς το σύνολό αυτής της αξίας αλλά τη διαφορά ανάμεσα στην αξία του ρεύματος που παράγουν και στην αξία του ρεύματος που καταναλώνουν).
Ο Κώδικας λειτουργίας της αγοράς όμως, προβλέπει άλλα και δεν επιτρέπει τον συμψηφισμό. Πρόκειται μάλιστα για έναν κώδικα που τέθηκε δύο φορές σε διαβούλευση από το λειτουργό της αγοράς ενώ στη συνέχεια το κείμενο με τις αλλαγές εστάλη προς έγκριση από τη ΡΑΕ. Ως εκ τούτου δεν υπάρχουν περιθώρια συμφωνίας ή διαφωνίας από τους συμμετέχοντες, παρά μόνο δυνατότητα προσφυγής στο ΣτΕ. Στο μεσοδιάστημα όλοι οι συμμετέχοντες έχουν υποχρέωση να τον τηρούν.


 http://energypress.gr/news/reuma

ΔΑΚΕ:ΣΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ “ΑΡΕΣΤΟΙ” Ή “ΧΡΗΣΙΜΟΙ” ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΙ


Θέσεις και προτάσεις της ΔΑΚΕ Ι.Τ.


Εν όψει της συζήτησης του προϋπολογισμού του 2014
.
Στις κρίσιμες τούτες ώρες που διανύει η χώρα μας, στις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές που βιώνει ο ελληνικός λαός στο σύνολό του αλλά και ο κάθε πολίτης ξεχωριστά ως συνέπεια της σκληρής δοκιμασίας και της αδιαλλαξίας που επιβάλλεται από τους “δανειστές” μας, έχουμε καθήκον και υποχρέωση να συντονίσουμε τη δράση και την αντίδρασή μας ενδυναμώνοντας τη “φωνή” της μαχόμενης και χειμαζόμενης κοινωνικής βάσης ώστε να υπάρξει επιτέλους οριστική βιώσιμη έξοδος της Ελλάδας από την περιδίνηση της κρίσης και τα μνημόνια.

Η απουσία κάθε ίχνους διαπραγμάτευσης από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κατά την υπαγωγή της χώρας μας στο καθεστώς των Δανειακών Συμβάσεων είχε ως αποτέλεσμα την ανάληψη επαχθών και ειδεχθών δεσμεύσεων, την επιβολή δυσβάσταχτων μέτρων και την εκχώρηση μεγάλου μέρους της εθνικής κυριαρχίας.

Η Ελλάδα θυσιάζεται -κατά ομολογία και των “δανειστών” μας- ως “Ιφιγένεια” στο “βωμό” της διάσωσης της Ευρωζώνης και οι Έλληνες γίνονται “πειραματόζωα” στο “δοκιμαστικό σωλήνα” του νεοσύστατου Μεικτού Μηχανισμού Στήριξης (ΔΝΤ/ΕΕ/ΕΚΤ) που επιχειρεί να αντιμετωπίσει τη δημοσιονομική αστάθεια με πολιτικές ΣΟΚ.

Την ώρα που το “Μεσοπρόθεσμο” διαδέχεται το “Μνημόνιο” πραγματοποιείται η μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου σε βάρος του κόσμου της μισθωτής εργασίας, η ύφεση βαθαίνει και παρατείνεται επ’ αόριστον, το βιοτικό επίπεδο και οι μισθοί κατακρημνίζονται, η φορολογία αυξάνεται ραγδαία, η ανεργία εκτοξεύεται στα ύψη σημειώνοντας ανά μήνα και ένα νέο “ρεκόρ”, διαψεύδοντας για πολλοστή φορά τα στοιχεία της “ΕΡΓΑΝΗΣ”, η πραγματική οικονομία “στεγνώνει” από ρευστότητα και τα λουκέτα πολλαπλασιάζονται με τη φτώχεια να απλώνεται πάνω από τα υπερχρεωμένα ελληνικά νοικοκυριά.

Οι αιματηρές θυσίες των πολιτών δεν “πιάνουν τόπο”, κάθε έλευση της Τρόικας στην Αθήνα συνοδεύεται από πρόσθετες απαιτήσεις και η χρηματοδότηση της χώρας διασυνδέεται με διαλυτικά προαπαιτούμενα που θρυμματίζουν τον κοινωνικό ιστό.

Η ΔΑΚΕ Ι.Τ. πιστή στις αρχές και τις αξίες του ριζοσπαστικού και κοινωνικού φιλελευθερισμού, στις αρχές και τις αξίες της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης όπως αυτές αποτυπώνονται στην Ιδρυτική Διακήρυξη της Ν.Δ. από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή, μακριά από νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες, αριστερά ιδεολογήματα και “σοσιαλιστικούς υπερβατισμούς” αποτελεί μαζί με ένα μεγάλο μέρος του κοινοβουλευτικού προσωπικού της χώρας τον ισχυρό πόλο της λεγόμενης “Λαϊκής Δεξιάς”.

Κεντρική μας θέση η ελευθερία-αυτονομία του ατόμου και η διαλεκτική του σχέση με το κράτος δικαίου σε ένα κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον που θα δίνει ελπίδα και θα διαχέει ευκαιρίες σε όλους απελευθερώνοντας τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας μας.

Αναγκαία συνθήκη, ο επανακαθορισμός του παραγωγικού μοντέλου με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας να έρχεται από την αύξηση της παραγωγικότητας και την ποιότητα των αγαθών-υπηρεσιών, την έρευνα και την καινοτομία, την αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων και όχι μέσα από την αδιέξοδη εμμονή για τη συρρίκνωση του εργασιακού κόστους.

Δεν αποδεχόμαστε την “κομμουνιστική” λογική των μονοδρόμων και τη “σοσιαλιστική” πρακτική των οριζόντιων περικοπών-οριζόντιων απολύσεων, αλλά ούτε και τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη περί “ξεπουλήματος” των Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας για δήθεν ανταγωνιστικούς λόγους ή των αποκρατικοποιήσεων με “χρονοδιάγραμμα”, ενώ απορρίπτουμε εμφατικά την “ακρότητα” του “ξαφνικού θανάτου” που ξεπερνά ακόμη και τον Φρίντμαν…

Σ’ αυτή την πολύπλευρη κρίση που ταλανίζει τη χώρα μας είναι αδιανόητο να “κοινωνικοποιούνται” οι ζημιές και να “ιδιωτικοποιούνται” τα κέρδη.

Οι εργαζόμενοι είναι ο “πυρήνας” της κοινωνίας και η κινητήριος δύναμη της οικονομίας. Ως εκλεγμένοι εκπρόσωποί τους λοιπόν:

• Δεν δικαιούμαστε να “κωφεύουμε” απέναντι στη πολυμέτωπη επίθεση που δέχονται.
• Δεν μας επιτρέπεται να στεκόμαστε απαθείς στις ανυπέρβλητες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας αλλά και οι “όμορες” κοινωνικές ομάδες των ανέργων, των συνταξιούχων και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών.
• Δεν μας επιτρέπεται να σιωπούμε όταν οι “αριθμοί” μπαίνουν πάνω από τους ανθρώπους και οι “αγορές” πάνω από την κοινωνική δικαιοσύνη.
• Δεν είμαστε διατεθειμένοι -όπως δεν το πράξαμε μέχρι σήμερα- να νομιμοποιήσουμε ή να παραγράψουμε τις “εγκληματικές ευθύνες” του ΠΑΣΟΚ για την υπαγωγή και την άνευ όρων παράδοση της Ελλάδας στα Μνημόνια.


Η Ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδας για εμάς είναι αδιαπραγμάτευτη.

Διεκδικούμε, μια Ομοσπονδία εθνών κρατών βασισμένη στην αρχή της αλληλεγγύης και της αμοιβαιότητας του χρέους
μακριά από οικονομικούς πατριωτισμούς ή τάσεις ηγεμόνευσης. Μια κοινωνική Ευρώπη που τα “ελλείμματα” των φτωχών δεν θα γίνονται “πλεονάσματα” των ισχυρών.Μια Ευρώπη που θα υπηρετεί τους στόχους της Ισόρροπης Ανάπτυξης και της Περιφερειακής Συνοχής πέρα και έξω από λογικές μιας Ένωσης πολλαπλών “ταχυτήτων” με ενιαίους όρους και κανόνες.

Διεκδικούμε τη διενέργεια μιας σειράς θεσμικών αλλαγών και συνταγματικών μεταρρυθμίσεων όπως:

• Διαχωρισμό της νομοθετικής από την εκτελεστική εξουσία
• Δημιουργία Συνταγματικού Δικαστηρίου
• Κατάργηση του νόμου περί ευθύνης Υπουργών
• Κατάργηση προνομίων και ασυλίας.


H ΔΑΚΕ Ι.Τ. συνεχίζει την υπεύθυνη στάση της κατάθεσης προτάσεων, τροφοδοτώντας τη στρατηγική της επαναδιαπραγμάτευσης ενόψει και της κατάρτισης του τελικού σχεδίου για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2014 και ζητούμε:

• Κατάργηση τεκμηρίων μισθωτών και συνταξιούχων, σταθερό Φορολογικό Σύστημα και αύξηση του αφορολογήτου ορίου 12.000€.
• Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο Πετρέλαιο Θέρμανσης.
• Απόδοση των εσόδων από 4 μονάδες του ΦΠΑ για τη χρηματοδότηση των Ταμείων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης.


Η δημιουργία μιας ισχυρής φορολογικής και ασφαλιστικής κουλτούρας μέσω της διασύνδεσης της λήψης αποδείξεων με τις συνταξιοδοτικές παροχές ενδέχεται να επιφέρει σημαντικό πλήγμα στη φοροδιαφυγή και κατά συνέπεια να οδηγήσει σε αύξηση των κρατικών εσόδων προσφέροντας παράλληλα κρίσιμους πόρους στην Κοινωνική Ασφάλιση.

• Τιτλοποίηση των κοιτασμάτων του ορυκτού πλούτου τόσο για την αποπληρωμή του χρέους (μετά την απομείωση), όσο και για τη στήριξη του Κοινωνικού Κράτους και του Ασφαλιστικού Συστήματος με τη δημιουργία ειδικού λογαριασμού.
• Απόκρουση κάθε απαίτησης της Τρόικας για την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων και τη μεταβολή της ισχύουσας διαδικασίας.
• Επαναφορά καθολικότητας ισχύος της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε και των Κλαδικών Συμβάσεων για μισθολογικά ζητήματα. Ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις χωρίς κρατική παρέμβαση, κατάργηση της 6ης Π.Υ.Σ.
• Αναζήτηση στρατηγικών συμμαχιών των Δημόσιων Επιχειρήσεων με την πλειοψηφία των μετοχών υπο τον έλεγχο του κράτους, με αντίστοιχες του εξωτερικού ώστε να εισαχθεί η κατάλληλη τεχνογνωσία και να βελτιωθεί η θέση τους διεθνή ανταγωνισμό.
• Άμεση λήψη πρωτοβουλιών για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με αφετηρία της ενεργοβόρες βιομηχανίες
• Διαμόρφωση ενός ισχυρού πλαισίου παρέμβασης στις συστημικές Τράπεζες για την δανειοδότηση της πραγματικής οικονομίας.
• Ίδρυση μιας δημόσιας τραπεζικής δομής με βασικό κεφάλαιο τα αδιάθετα ποσά των ανακεφαλαιοποιήσεων, ώστε να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση για τις βιώσιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και τη δημιουργία νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
• Ανάκληση του μέτρου της Διαθεσιμότητας που οδηγεί σε Απόλυση.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΡΑ...

Είναι ξεκάθαρο ότι η παρούσα συγκυρία με:

• την κοινωνία να έχει εξαντλήσει τα απώτατα όρια ανοχής και αντοχής,
• τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών να έχει προ πολλού ξεπεραστεί,
• την απώλεια του ΑΕΠ να υπερβαίνει σωρευτικά το 25%,
• τη φτώχεια να αγγίζει το 31% (στοιχεία για το 2011),
• τη μείωση των εισοδημάτων να υπερβαίνει το 40%
• την ανεργία να φτάνει στο 28%,
• τις παραδοχές των “Δανειστών” μας για σωρεία λαθών στο Ελληνικό Πρόγραμμα να πληθαίνουν,
• την σχεδόν πανθομολογούμενη ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εγκατάλειψη των πολιτικών της ακραίας λιτότητας,
• την επίτευξη του Πρωτογενούς Πλεονάσματος (βασισμένο βέβαια στο οξύτατο κοινωνικό έλλειμμα)
• το “φάντασμα” της δημοσκοπικής ανόδου της Χρυσής Αυγής.
και ενόψει της κατάθεσης του Προϋπολογισμού για το 2014 καθίσταται ως η “ύστατη ώρα” αφενός για την άρνηση κάθε νέου μέτρου και αφετέρου για την εκκίνηση της διαδικασίας της δυναμικής επαναδιαπραγμάτευσης των Μνημονίων, τα οποία ευθύνονται για τη διάλυση της οικονομίας και την φτωχοποίηση της κοινωνίας.


Θα δηλώσουμε “ΒΡΟΝΤΕΡΟ ΠΑΡΩΝ” σε κάθε τέτοια προσπάθεια, γιατί για εμάς:

Η ΕΛΛΑΔΑ είναι ΧΩΡΑ και όχι χώρος…
Οι Έλληνες είναι ΛΑΟΣ και όχι πληθυσμός…
Η Πατρίδα μας δεν είναι πουκάμισο αδειανό…
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΚΕ Ι.Τ.

ΔΑΚΕ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΔΕΗ κύριε Τσίπρα και δεν θα πείσετε ΚΑΝΕΝΑΝ

Ο κ. Τσίπρας διαπρύσιος υπερασπιστής των θεσμών και της
δημοκρατίας, παρουσιάσθηκε χθες στον ΑΔΜΗΕ ως ΑΚΤΙΒΙΣΤΗΣ, για να υπερασπίσει το συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου και των Εργαζομένων. Ω, τι κρίμα όμως ΞΕΧΑΣΕ να ενημερώσει ΕΣΤΩ, (να καλέσει δεν το συζητούμε!!) τους θεσμικούς εκπροσώπους των εργαζομένων και την μεγαλύτερη και αγωνιστικότερη κατ’ αυτόν έως χθες, συνδικαλιστική οργάνωση στον όμιλο ΔΕΗ. Την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ για την οποία πολλάκις έχει εξυμνήσει τους αγώνες και την προσφορά της. Προφανώς γι αυτόν η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ υπάρχει ως θεσμός και συνδικάτο ΜΟΝΟΝ, όταν φίλιες συνδικαλιστικές δυνάμεις ηγούνται ως πλειοψηφία στο διοικητικό της συμβούλιο. Αλλιώς δεν εξηγείται η περιφρόνηση αυτή από τον αρχηγό της Αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος έχει ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να λειτουργεί ως αρχηγός φράξιας, συνιστώσας ή ότι άλλο θέλει ξεχνώντας τον θεσμικό του ρόλο, αλλά πρέπει να γνωρίζει καλά, πως εμείς τιμούμε τους θεσμούς και τους αγώνες που έχουν δώσει για την δημοκρατία και την κοινωνία και το ίδιο απαιτούμε από αυτούς. ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΔΕΗ κύριε Τσίπρα και δεν θα πείσετε ΚΑΝΕΝΑΝ εργαζόμενο πως ξεχνώντας τα συνδικάτα του έχετε ως στόχο να υπερασπισθείτε τα προβλήματά του. Εκτός και αν νομίζετε πως οι πρόθυμοι «συνοδοί» της κουστωδίας σας υποκαθιστούν το ΟΛΟΝ του ελληνικού συνδικάτου. Θα κάνετε τραγικό λάθος. Καταλάβετέ το. Εμείς θέλουμε ΜΑΖΙ μας τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και όχι κάθε είδους ΑΚΤΙΒΙΣΤΗ. Από αυτούς χορτάσαμε.
ΔΑΚΕ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ