Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Σε ισχύ ο μηνιαίος ηλεκτρονικός λογαριασμός της ΔΕΗ

Στην καθιέρωση του μηνιαίου ηλεκτρονικού λογαριασμού ηλεκτρισμού προχώρησε η ΔΕΗ, παρέχοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα αυτής της επιλογής προκειμένου να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τις αντίστοιχες πληρωμές τους. Η νέα δυνατότητα έκδοσης μηνιαίων λογαριασμών, αντί των διμηνιαίων, μέσω σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΔΕΗ, βρίσκεται ήδη σε ισχύ και οι καταναλωτές μπορούν άμεσα να κάνουν χρήση αυτής. Σημειώνεται ότι ο μηνιαίος λογαριασμός είναι μόνο ηλεκτρονικός, δηλαδή δεν θα υπάρχει παράλληλη ταχυδρομική αποστολή του συμβατικού έντυπου λογαριασμού, όπως γίνεται σήμερα. Οι πληρωμές θα κατανέμονται σε μηνιαία βάση, ενώ στο τέλος του τετραμήνου, ήτοι τον τέταρτο μήνα από την έναρξη λήψης ηλεκτρονικών μηνιαίων λογαριασμών θα περιλαμβάνεται η εκκαθάριση σε επίπεδο τετραμήνου. Ειδικότερα, οι καταναλωτές που θα επιλέξουν τον μηνιαίο ηλεκτρονικό λογαριασμό θα λαμβάνουν τρεις διαδοχικούς λογαριασμούς “έναντι” και έναν “εκκαθαριστικό” λογαριασμό κάθε τέσσερις μήνες, κάτι δηλαδή που ισχύει και στους έντυπους λογαριασμούς. Με την εγγραφή των ενδιαφερομένων στην υπηρεσία του ηλεκτρονικού λογαριασμού (e-bill) παρέχεται πλέον η δυνατότητα επιλογής και του μηνιαίου λογαριασμού, που θα λαμβάνεται κάθε μήνα -μόνο- ηλεκτρονικά, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα εκτύπωσής του από τον καταναλωτή. Η δυνατότητα αυτή εξυπηρετεί τους καταναλωτές με πιο “ισορροπημένες” μηνιαίες καταβολές, καθώς θα μπορούν να επιμερίζουν τις πληρωμές των “έναντι” -πιο υψηλών- διμηνιαίων λογαριασμών, ενώ ο συνδυασμός με την ηλεκτρονική πληρωμή καθιστά πιο σύντομη και απλή την όλη διαδικασία. Παράλληλα, η ΔΕΗ επιδιώκει την επέκταση της χρήσης της επιλογής αυτής καθώς και για την ίδια την επιχείρηση θα υπάρξει εξοικονόμηση σε σχέση με τα κόστη των έντυπων λογαριασμών. Σήμερα οι εγγεγραμμένοι στο e-bill πελάτες της ΔΕΗ υπολογίζονται σε περίπου 800.000, ενώ στόχος για τη φετινή χρονιά είναι ο αριθμός αυτός να υπερδιπλασιαστεί.
 
Διαδικασία Η διαδικασία για την ένταξη των καταναλωτών στη νέα δυνατότητα είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς γίνεται μέσω σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΔΕΗ. Οι ενδιαφερόμενοι μέσω της ιστοσελίδας www.dei.gr επιλέγουν την ενότητα e-bill και ανάλογα με την κατηγορία πελατών στην οποία ανήκουν (φυσικό πρόσωπο/ιδιώτης, νομικό πρόσωπο/εταιρεία, πολλαπλού) συμπληρώνουν την αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής. Για την εγγραφή στο e-bill είναι απαραίτητος ο Κωδικός Εταίρου που αναγράφεται στον έντυπο λογαριασμό (στην πρώτη σελίδα), καθώς και τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, περιλαμβανομένων του ΑΦΜ και της ταυτότητας ή του διαβατηρίου, το κινητό τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση, για τη λήψη e-mail και sms αντίστοιχα, η αναγραφή ονόματος χρήστη (username) καθώς και η εισαγωγή κωδικού πρόσβασης. Με τη σωστή συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής αποστέλλονται αυτόματα με sms ο κωδικός ενεργοποίησης καθώς και e-mail ενεργοποίησης και, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που δίνονται, οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν άμεσα πρόσβαση στην υπηρεσία ηλεκτρονικού λογαριασμού. Σημειώνεται ότι η υπηρεσία e-bill έχει αναβαθμιστεί από το περασμένο καλοκαίρι προκειμένου οι νέοι χρήστες να έχουν αυτόματη πρόσβαση με ασφάλεια στους λογαριασμούς ρεύματος όλων των ακινήτων για τα οποία οι λογαριασμοί εκδίδονται στο όνομά τους. Για τους παλιότερους χρήστες (προ της 16ης Ιουνίου 2017) χρειάζεται ανανέωση της εγγραφής, ώστε να επωφεληθούν από την αναβαθμισμένη υπηρεσία που περιλαμβάνει και τον μηνιαίο λογαριασμό.

Προκήρυξη για 20 νέες θέσεις εργασίας στον ΑΔΜΗΕ

Σε ανακοίνωση προχώρησε ο ΑΔΜΗΕ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Κοζάνης όπου προκηρύσσονται οι κατωτέρω θέσεις και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο κεντρικό κατάστημα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Τ.Κ. 104 43 -Αθήνα απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης, υπόψιν κας Μπλάνη Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 210 - 5192273).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Κεντρικό κατάστημα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Δυρραχίου 89 & Κηφισού-Αθήνα), στα Περιφερειακά καταστήματα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων, Διονύσου, Αιγάλεω, Αγρινίου, Τρίπολης, Θεσσαλονίκης, Λαρισαίων και Κοζάνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Υποβολή αιτήσεων (ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή) από την 27.02.2018 έως και 08.03.2018

Περιεχόμενα 1.   Ανακοίνωση 2.   Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου 3.   Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ 4.   Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας 5.   Αίτηση

Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018

Ποιοι παίρνουν κομμάτι από έργα €610 εκατ. του ΔΕΔΔΗΕ

Τριακόσιες ογδόντα τρεις προσφορές από 31 τεχνικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και οι ισχυρότεροι του κλάδου, κατατέθηκαν στο τεράστιο πακέτο διαγωνισμών του ΔΕΔΔΗΕ (θυγατρική της ΔΕΗ που διαχειρίζεται τα δίκτυα στη μέση και χαμηλή τάση), συνολικού προϋπολογισμού 615 εκατ. ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ. Οι 55 διαγωνισμοί του ΔΕΔΔΗΕ αφορούν στα έργα κατασκευής και συντήρησης δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, είναι συνολικού ύψους 410,35 εκατ. ευρώ για το κυρίως έργο, ενώ οι ανάδοχοι που θα επιλεγούν τελικά μπορεί να αυξήσουν τα έσοδά τους κατά 205,17 εκατ. ευρώ αν ο ΔΕΔΔΗΕ ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης για παράταση των συμβάσεων, το οποίο δύναται να ανέρχεται στο 50% του προϋπολογισμού του κυρίως έργου. Από τις προσφορές που κατέθεσαν οι τεχνικές εταιρείες προκύπτουν, αρκετά ενδιαφέροντα συμπεράσματα όπως για παράδειγμα το γεγονός πως οι μεγάλοι του κλάδου με την εξαίρεση της ΑΚΤΩΡ και της Intrakat, κατέβηκαν, χωρίς να μειοδοτήσουν σε πολλούς διαγωνισμούς, γεγονός που ίσως υποδηλώνει ότι για δικούς τους λόγους δεν θέλησαν να κινηθούν «επιθετικά».
 
Για παράδειγμα, η ΤΕΡΝΑ κατέθεσε 11 προσφορές σε αντίστοιχους διαγωνισμούς χωρίς να μειοδοτήσει σε κανέναν, η Μυτιληναίος κατέθεσε προσφορές και στους 55 διαγωνισμούς αλλά μειοδότησε σε μια μόνο εργολαβία, για τα δίκτυα στην περιοχή της Καστοριάς. Είκοσι προσφορές χωρίς να μειοδοτήσει σε κανέναν διαγωνισμό κατέθεσε και η J&P ΑΒΑΞ. Αντίθετα, πιο επιθετικά κινήθηκαν οι ΑΚΤΩΡ και η Intrakat η οποία εμφανίζεται για πρώτη φορά τόσο κινητική σε έργα κατασκευής και συντήρησης δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ. Η ΑΚΤΩΡ είναι προσωρινός μειοδότης σε οκτώ διαγωνισμούς, συνολικού προϋπολογισμού 67,7 εκατ. ευρώ, μεταξύ των οποίων και για τα δίκτυα σε Φιλοθέη – Κηφισιά, Εδεσσα, Πύργο, Ζάκυνθο και Τρίπολη. 
Η Intrakat είναι προσωρινός μειοδότης σε έξι διαγωνισμούς, συνολικού προϋπολογισμού 52,95 εκατ. ευρώ, για τα δίκτυα σε Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λιβαδειά – Θήβα και Ηράκλειο. Περιορισμένη παρουσία σε σχέση με το παρελθόν είχε στο μεγάλο διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ ο επί χρόνια κυρίαρχος στα συγκεκριμένα έργα όμιλος Καλογρίτσα. Ο όμιλος κινήθηκε, πάντως, πολύ επιθετικά για τα φιλέτα της Αττικής και μέσω της θυγατρικής εταιρείας «Ομάδα Κατασκευών» είναι προσωρινός μειοδότης στους διαγωνισμούς για Αθήνα, Πειραιά και Καλλιθέα, συνολικού προϋπολογισμού περί τα 40 εκατ. ευρώ. Μέσω της άλλης θυγατρικής, της Τοξότης, είναι προσωρινός μειοδότης για τα δίκτυα Περιστερίου – Ελευσίνας και Καρδίτσας, προϋπολογισμού γύρω στα 20 εκατ. ευρώ. Στους προηγούμενους διαγωνισμούς, το 2015, ο όμιλος είχε κυριαρχήσει αναλαμβάνοντας έργα άνω των 150 εκατ. ευρώ. Η πλέον κινητική κατασκευαστική εταιρεία στο νέο πακέτο διαγωνισμών του ΔΕΔΔΗΕ ήταν πάντως η ΣΧΣ ΑΤΕΕ του κ. Σπύρου Σουρτζή η οποία κατέθεσε προσφορές και στους 55 διαγωνισμούς και είναι προσωρινός μειοδότης σε δεκατρείς. Στον προηγούμενο διαγωνισμό, του 2015, η ΣΧΣ ΑΤΕΕ είχε αναλάβει τα δίκτυα σε πέντε περιοχές, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 100 εκατ. ευρώ.
 
 
(του Φώτη Κόλλια, euro2day.gr)

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

Μεγαλόπολη: Σε δύο επίπεδα οι αποφάσεις του Ενιαίου Συντονιστικού Οργάνου κατά της πώλησης μονάδων

Συνεδρίασε χθες στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης το Ενιαίο Συντονιστικό Όργανο Δ. Μακεδονίας-Μεγαλόπολης κατά της πώλησης των λιγνιτικών μονάδων και των ορυχείων της ΔΕΗ. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, μετά την πεντάωρη-περίπου-ανοιχτή συνάντηση και αφού εξετάστηκαν όλα τα θέματα, αποφασίστηκαν τα εξής: Α. Κλιμάκωση έκφρασης σε δύο (2) επίπεδα 1ο Επίπεδο: Αποτροπή σχεδιασμού πώλησης λιγνιτικών μονάδων 3 και 4 Μεγαλόπολης, μονάδας 1 στη Μελίτη και άδειας κατασκευής μονάδας «Μελίτη 2», στη Φλώρινα, μαζί με τα Ορυχεία. • Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, με την ψήφιση του σχεδίου νόμου, τον επόμενο μήνα, τότε θα ενεργοποιηθεί το 2ο επίπεδο.
2ο Επίπεδο: Αποθάρρυνση επίδοξων αγοραστών, μέσω της πρόταξης του σχεδίου της προώθησης των αντικινήτρων. Β. Αγωνιστική Δράση σε 3 σκέλη 1ο Σκέλος: Συνδικαλιστική αντίδραση/κινητοποιήσεις 2ο Σκέλος: Νομική αντίδραση – Στο μέρος των εδαφών
– Στο μέρος του συμφέροντος των Μετόχων της Επιχείρησης
3ο Σκέλος: Προώθηση πρότασης εναλλακτικής διαχείρισης, μέσω της λύσης των ΝΟΜΕ Τέλος, το Συντονιστικό Όργανο, εξουσιοδότησε αντιπροσωπεία, η οποία και θα επιδιώξει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή και την παρουσία του στην Τρίπολη, για το 10ο Αναπτυξιακό, Περιφερειακό Συνέδριο της Πελοποννήσου. Στην ομιλία του ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης, τόνισε την ανάγκη μιας συγκροτημένης και αγωνιστικής απάντησης των δύο περιοχών μέσα από το ενιαίο συντονιστικό, επαναλαμβάνοντας ότι η θέση του για παραίτηση από το αξίωμα του περιφερειάρχη, καθώς και της παραίτησης του Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας «παραμένει σε ισχύ». Από τη Δυτική Μακεδονία παραβρέθηκαν ακόμη οι αντιπεριφερειάρχες Στέφανος Μπύρος και Κώστας Γέρου, ο πρόεδρος του Π.Σ. Φώτης Κεχαγιάς, ο εκτελεστικός σύμβουλος της Περιφέρειας Παντελής Αργυριάδης, ο πρόεδρος και ο γ.γ. του Σπάρτακου Μόσχος Μόσχου και Αθανάσιος Μάστορας, ενώ έδωσαν το παρόν και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο δ.σ. της ΔΕΗ, Παντελής Καραλευτέρης και Νίκος Φωτόπουλος.
 https://energypress.gr/news/megalopoli-se-dyo-epipeda-oi-apofaseis-toy-eniaioy-syntonistikoy-organoy-kata-tis-polisis

Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

Η ΔΕΗ, το κουβάρι των χρεών και η πώληση μονάδων

Διπλή πρόκληση για τη βιωσιμότητα της έχει να αντιμετωπίσει η ΔΕΗμέχρι το πρώτο τετράμηνο του 2019, σημαίνοντας συναγερμό σε κυβέρνηση, διοίκηση, αλλά και τους θεσμούς.
Η δημόσια επιχείρηση καλείται αφενός να αντιμετωπίσει τη μείωση της παραγωγικής της δυνατότητας με την πώληση των λιγνιτικών μονάδων, καθώς και τη συρρίκνωση του μεριδίου της στην προμήθεια που θα τη φέρουν σε μερίδια αγοράς κάτω του 50%. Εξελίξεις αναμένονται και με το 17% της εταιρίας που βρίσκεται στο ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο θα πρέπει να «φύγει» μέχρι τον Ιούνιο.
Η ΔΕH, αφετέρου, πρέπει να διαχειριστεί το θέμα των χρεών: Τόσο τον δανεισμό της, αφού μέχρι
τον Απρίλιο λήγουν ομόλογο και κοινοπρακτικό δάνειο συνολικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ, όσο και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές πελατών της, ύψους κοντά στα 3 δισ. ευρώ. Πάντως χρηματιστηριακοί παράγοντες εκλαμβάνουν ως θετικές ορισμένες από τις εξελίξεις με αποτέλεσμα και η μετοχή να έχει ανέβει από την αρχή του χρόνου κατά 50,26%.

Η πώληση των μονάδων

To market test της γενικής διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρ. Επιτροπής έφερε την πρώτη αχτίδα αισιοδοξίας, καθώς η ηγεσία του υπουργείου ΠΕΝ ενημερώθηκε πως 15 επενδυτές απάντησαν στο ερωτηματολόγιο θετικά ως προς το ενδεχόμενο συμμετοχής τους στο διεθνή διαγωνισμό. Αυτός αναμένεται να βγει στον αέρα τον ερχόμενο Ιούνιο αφού πρώτα προηγηθούν πληθώρα νομοθετικών, διοικητικών και εταιρικών πράξεων αλλά και ένα crash test της κυβέρνησης με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε Φλώρινα και Αρκαδία και με τη ΓΕΝΟΠ. Η πώληση των μονάδων της Μελίτης και της Μεγαλόπολης θα δοκιμάσει τον Μάρτιο εν πολλοίς την κυβερνητική συνοχή και ενδεχομένως και την επάρκεια ηλεκτροδότησης, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων των συνδικαλιστών της κρατικής επιχείρησης.
Τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου αναμένεται να πάει στη Βουλή τονομοσχέδιο για τα δύο «πακέτα» των μονάδων που θα πουληθούν «Βορρά»(Μελίτη Ι και άδεια για Μελίτη ΙΙ), και «Νότου» (Μεγαλόπολη ΙΙΙ και IV).
Οι διατάξεις θα προβλέπουν την απόσχιση των δύο ΑΗΣ από τη μητρική τους επιχείρηση, την υπαγωγή τους σε δύο ξεχωριστές εταιρίες, την ομαλή μετάβαση των 1.500 εργαζομένων σε αυτές καθώς και αποσαφήνιση αδειοδοτικών θεμάτων.
Έπειτα τη «σκυτάλη» θα πάρει η ΔΕH που θα διενεργήσει και τους δύο διεθνείς διαγωνισμούς. Θα πρέπει να κάνει γενικές συνελεύσεις και με συμβούλους που θα έχει ήδη προσλάβει να έχουν ολοκληρώσει τις αποτιμήσεις, τα διάφορα νομικά θέματα, τις αποσχίσεις των εργοστασίων και στο τέλος να αξιολογήσουν τις προσφορές των υποψήφιων επενδυτών.
Το μεγάλο στοίχημα είναι η προσέλκυση αγοραστών των τεσσάρων λιγνιτικών μονάδων. Ο υπουργός ΠΕΝ Γιώργος Σταθάκης αλλά και ο πρόεδρος της ΔΕH Εμμανουήλ Παναγιωτάκης εμφανίζονται αισιόδοξοι στους συνομιλητές τους. Ο πρώτος δε, φέρεται να μην ανησυχεί και ως προς την απώλεια κοινοβουλευτικής δύναμης των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Οι ενδιαφερόμενοι, χωρίς να υπάρχει σαφή εικόνα, λέγεται ότι είναι κινεζικές εταιρίες, δύο εγχώριοι ανεξάρτητοι παραγωγοί ρεύματος με αστερίσκους... καθώς και ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρίες.  Για εκείνες από τη Γηραιά Ήπειρο δεν φαίνεται ότι είναι κάποιο από τα μεγάλα ονόματα.
Πηγές θέλουν από τους 15 να είναι έξι με επτά χρηματοδοτικά funds και επτά με οκτώ εταιρίες που δήλωσαν θετικά στο market test. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι θα εμφανιστούν και στους διεθνείς διαγωνισμούς. Ο διαγωνισμός, αν εμφανιστούν επενδυτές, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2019, όπως εκτιμούν αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες και στελέχη της επιχείρησης.

Ο δανεισμός και τα χρέη

Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση της ΔΕH είναι τα δάνεια της και οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί των πελατών της. Οι τελευταίοι υπολογίζονται σε τουλάχιστον 2 εκατομμύρια, ενώ μαζί με τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις το ύψος των απλήρωτων και διακανονισμένων οφειλών ανέρχεται περίπου στα 3 δισ. ευρώ.
Οι θεσμοί στο τελευταίο compliance report έχουν ειδική αναφορά για τη δημόσια εταιρία, το μονοπώλιο της και τα εμπόδια στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ιδιαίτερη βαρύτητα, όμως, δίνουν και στα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει.
Για το λόγο αυτό έχουν θέσει ως prior action μέχρι τον Μάιο του 2018 να έχουν εξοφληθεί όλες οι υποχρεώσεις του δημοσίου. Συνολικά η εταιρία μαζί με τα ΥΚΩ (360 εκατ. ευρώ) (2012-2016) και χρέη του Δημοσίου θα πρέπει να βάλει στα ταμεία της 436 εκατ. ευρώ. Ποσό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως «ένεση σωτηρίας».
Η εταιρία, σύμφωνα και με την τελευταία έκθεση της S&P θα πρέπει μέχρι τον Απρίλιο του 2019 να αποπληρώσει ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ, αλλά και το κοινοπρακτικό δάνειο των συστημικών τραπεζών 1,2 δισ. ευρώ. Η διοίκηση της επιχείρησης αξιοποιώντας τη ρευστότητα κυρίως από ΥΚΩ προχώρησε από τώρα στην πρόσκληση ομολογιούχων για την πρόωρη πληρωμή 150 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τμήμα του ποσού των 500 εκατ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό φαίνεται ότι η ΔΕH προσπαθεί να βάλει μία τάξη στις δανειακές υποχρεώσεις της , ενώ δεν αποκλείεται, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς να ακολουθήσει στο μέλλον αναχρηματοδότηση των 1,2 δισ. ευρώ.

Μέχρι, επίσης, τον Μάιο, σύμφωνα με το deadline των θεσμών, ο σύμβουλος που έχει προσλάβει η εταιρία για τη διευθέτηση και τιτλοποίηση μέρους των οφειλών πελατών της θα πρέπει να παρουσιάσει την πρόταση του.

Η αγορά εκλαμβάνει ως θετικά μηνύματα το γεγονός ότι το επιδιωκόμενο οικονομικό «νοικοκύρεμα» της επιχείρησης, αλλά και η πώληση λιγνιτικών μονάδων έχουν μπει υπό την εποπτεία των δανειστών. Κάτι που οδηγεί σε βιώσιμες λύσεις ως προς το θέμα της ρευστότητας και των οικονομικών αποτελεσμάτων αλλά και ως προς το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.


(του Χρήστου Κολώνα, euro2day.gr)

ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ: Η τακτική της διοίκησης τινάζει στον αέρα τις διαπραγματεύσεις για τη νέα ΣΣΕ στον Όμιλο ΔΕΗ

Η διοίκηση της ΔΕΗ αιφνιδιαστικά σήμερα οδήγησε σε ναυάγιο τις διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για τη νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Η σημερινή στάση της διοίκησης έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις βασικές αρχές που είχαν συμφωνηθεί στις πρόσφατες συναντήσεις τόσο με τον πρόεδρο της εταιρίας όσο και με τον αρμόδιο υπουργό.
Το ναυάγιο προέκυψε όταν κατά τη σημερινή συνάντηση τα στελέχη της διοίκησης της ΔΕΗ παρουσίασαν σχέδιο προτάσεων που περιλαμβάνει νέες περικοπές για τους εργαζομένους του Ομίλου ΔΕΗ, όταν ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει απαντηθεί που πήγαν τα 5,5 δισ. ευρώ που περιέκοψαν από τους μισθούς των εργαζόμενων την τελευταία πενταετία.
Πιθανότατα θέλουν να δημιουργήσουν νέες συνθήκες προετοιμάζοντας το έδαφος για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις του αρμόδιου υπουργού για εξασφάλιση των θέσεων και σχέσεων εργασίας.
Εκτός και εάν αποτελεί ευθεία εντολή και άμεση παρέμβαση του Υπερταμείου ,που είναι ο νέος ιδιοκτήτης της ΔΕΗ, στις διαπραγματεύσεις για τη νέα ΣΣΕ.
Σε κάθε περίπτωση η στάση της διοίκησης Παναγιωτάκη δυναμιτίζει περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα ενόψει της πώλησης των λιγνιτικών μονάδων και οδηγεί αναπόφευκτα στη σύγκρουση.
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θέλει να διαβεβαιώσει τους εργαζομένους στον Όμιλο ΔΕΗ και στον ΑΔΜΗΕ πως θα κάνει όλα όσα χρειάζονται για να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι από την επαμφοτερίζουσα τακτική της διοίκησης της ΔΕΗ και να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους.

Η ΔΕΗ τερματίζει την πρόταση εξαγοράς ομολόγων έως 150 εκατ. ευρώ

Η ΔΕΗ ενημέρωσε ότι η εξ' ολοκλήρου θυγατρική της Public Power Corporation Finance plc ανακοινώνει τον άμεσο τερματισμό της πρότασης εξαγοράς μέχρι του ποσού των €150.000.000 των Ομολογιών συνολικού ποσού εκδόσεως € 500.000.000 με τοκομερίδιο 5.5% και λήξη το 2019 από τους κατόχους των Ομολογιών σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται στο πληροφοριακό δελτίο Πρότασης Εξαγοράς με ημερομηνία 26 Ιανουαρίου 2018 και υπόκειται στους όρους και τους περιορισμούς που περιέχονται σε αυτό.
Ο τερματισμός της Πρόταση Εξαγοράς γίνεται χωρίς προϋποθέσεις και έχει άμεση εφαρμογή.
Η Πρόταση Εξαγοράς πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της στρατηγικής διαχείρισης
παθητικού της Public Power Corporation Finance plc.
Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και την ανοδική πορεία της τιμής των Ομολογιών και προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχημένη έκβαση της εξαγοράς ομολογιών, η εταιρεία τερματίζει την Πρόταση Εξαγοράς και σκοπεύει να εξασκήσει το δικαίωμά της να προβεί σε προαιρετική εξόφληση Ομολογιών συνολικού ύψους € 150.000.000 στην τιμή 101,375%.

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ: ΤΩΡΑ, ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΣΕΕύκολη στα λόγια αλλά δύσκολη στα έργα είναι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, με συνεργάτη την   Διοίκηση του Ομίλου ΔΕΗ.
    Κάθε ημέρα που περνάει οι σύγχρονοι Αριστεροί υπερασπιστές του Αριστερού Νεοφιλελευθερισμού με τα Καζίνο και τους Πλειστηριασμούς, αποκαλύπτονται όλο και περισσότερο.
 Διατυμπανίζουν την προστασία των εργαζομένων μέσω Συλλογικών Συμβάσεων, αλλά στην πράξη εφευρίσκουν προσκόμματα και δυσκολίες για την υπογραφή  της.
    Η Διοίκηση της ΔΕΗ κωλυσιεργεί αναίτια την υπογραφή της νέας ΣΣΕ την περίοδο που τρέχουν καίρια ζητήματα όπως:
 
Ø  Της πώλησης μονάδων και ορυχείων,
Ø  Της πώλησης του 17% των μετοχών
Ø  Της εκχώρησης του 34% των μετοχών στο περιβόητο υπερταμείο
    Όλα τα παραπάνω επιφέρουν την τεράστια συρρίκνωση του Ομίλου ΔΕΗ, αλλά και τη δυσκολία αντιμετώπισης της εργασιακής καθημερινότητας, μετά τις μεγάλες μισθολογικές  μειώσεις - λόγω μνημονίου, που έχουν υποστεί οι εργαζόμενοι ενώ η πλήρη υποβάθμιση των κοινωνικών παροχών του Κράτους δημιουργεί ανασφάλεια και αγωνία για το μέλλον .
    Χαρακτηριστικό παράδειγμα των πραγματικών και αντεργατικών τους προθέσεων, παρά των αντίθετων λόγων τους, είναι οι εργαζόμενοι στην θυγατρική της ΔΕΗ  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σε εταιρεία που ανήκει 100% στην ΔΕΗ με τον ίδιο Πρόεδρο, έχουν Ατομικές Συμβάσεις εργασίας. Αποκλείουν κάθε προσπάθεια απόκτησης Συλλογικής Σύμβασης παρόμοιας με αυτήν των υπολοίπων εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ, απαξιώνοντας τα Πρωτοβάθμια Κλαδικά Σωματεία της ΓΕΝΟΠ που μέλη της είναι οι Εργαζόμενοι στην ΔΕΗ ΑΝ.   
Οι εργαζόμενοι απαιτούν την υπογραφή της ΣΣΕ με θετικό πρόσημο.
    Γιατί άραγε η Διοίκηση Παναγιωτάκη καθυστερεί σκόπιμα την μη έγκαιρη υπογραφή της νέας ΣΣΕ και οδηγεί τους συναδέλφους στο τρίμηνο καθεστώς της μετενέργειας με ότι αυτό συνεπάγεται (ατομικές συμβάσεις). 
        Αν η Διοίκηση της ΔΕΗ θεωρεί ότι, η παρέλευση του χρόνου είναι ισχυρό για αυτήν διαπραγματευτικό χαρτί, ώστε να επιβάλλει τις επιθυμίες της, είναι γελασμένη.
    Οι εργαζόμενοι και τα συνδικαλιστικά τους όργανα θα προασπίσουν τις εργασιακές σχέσεις και το μισθολόγιο τους.
    Η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ πρέπει να ασκήσει με περισσότερο σθένος την μέγιστη πίεση όπως έκανε κατά το πρόσφατο παρελθόν,  ώστε να υπογραφεί  η ΣΣΕ που θα καθησυχάσει τους εργαζομένους σε αυτό το επικίνδυνο περιβάλλον.                                                                                                          
                                                    
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΔΔΗΕ: Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύγχρονο Κέντρο Διανομής Αμπελοκήπων

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε το νέο Κέντρο Διανομής Αμπελοκήπων, το οποίο αποτελεί το πιο σημαντικό έργο υποδομής σήμερα, για την αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του Δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της πόλης της Αθήνας.

Όπως επισημαίνει ο διαχειριστής, με συνολική επένδυση, η οποία ανέρχεται στα 25 εκ. ευρώ, το νέο Κέντρο Διανομής και οι αντίστοιχες υπόγειες γραμμές υψηλής τάσης που έχουν διασυνδεθεί με αυτό, διασφαλίζουν με τον πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο, την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας και την αξιοπιστία τροφοδότησης  των καταναλωτών του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας. 

Πρόκειται για ένα έργο «πνοής», που εξασφαλίζει την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της πρωτεύουσας για τις επόμενες τουλάχιστον δύο δεκαετίες. Παράλληλα, ενισχύεται η ευστάθεια του Συστήματος υψηλής τάσης της Αττικής, ενώ πλέον μπορεί με ευχέρεια να προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του ηλεκτρικού δικτύου, με την κατάργηση  παλιών υποσταθμών και την κατασκευή νέων, σύγχρονων, με πολλαπλά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για τους καταναλωτές. Με τις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, οι απώλειες δικτύου (η ηλεκτρική ενέργεια δηλαδή που εκχέεται στο περιβάλλον) περιορίζονται δραστικά, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αλλά και τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Τα νέα σύγχρονα Κέντρα Διανομής που κατασκευάζει ο ΔΕΔΔΗΕ σε ολόκληρη την Ελλάδα, λειτουργούν με καινοτόμες τεχνολογίες αυτοματισμού, αποτελούν τις πλέον φιλικές περιβαλλοντικές εγκαταστάσεις, είναι πλήρως εναρμονισμένα με το περιβάλλον και αναβαθμίζουν ενεργειακά, οικονομικά και αισθητικά τις περιοχές στις οποίες εγκαθίστανται.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, με βασικό γνώμονα την αδιάλειπτη τροφοδότηση ολόκληρης της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και την προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα άνω του 1,2 δις ευρώ σε πενταετή βάση, το οποίο περιλαμβάνει σειρά κρίσιμων στρατηγικών έργων για τον εκσυγχρονισμό του Ηλεκτρικού Συστήματος της χώρας μας.

Σημειώνεται ότι τα Κέντρα Διανομής, αποτελούν κτήρια στα οποία εγκαθίσταται εξοπλισμός που υποβιβάζει την υψηλή τάση σε μέση τάση, η οποία εν συνεχεία διανέμεται στις πόλεις με αμιγώς υπόγεια Δίκτυα.

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Συμφωνία ΔΕΗ-General Electric για από κοινού παροχή υπηρεσιών σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική


ΔΕΗ
Σε συμφωνία με τη General Electric προχώρησε η ΔΕΗ, ώστε να "κατέβουν" μαζί για παροχή υπηρεσιών στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.
Πιο αναλυτικά, η ΔΕΗ και η GE Power (μέσω της GE Power Services Business με έδρα το Μπάντεν της Ελβετίας) υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας με σκοπό να διερευνήσουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης, μίσθωσης, εκπαίδευσης, διάγνωσης βλαβών και επιδιόρθωσης αεριοστροβίλων, ατμοστροβίλων, γεννητριών, λεβήτων και άλλου εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή για βιομηχανική χρήση, σε εταιρίες συμπεριλαμβανομένων των αναδόχων έργων EPC και εναλλακτικά παρόχων υπηρεσιών στην Ελλάδα και την Ευρώπη, με δυνατότητα επιλογής να επεκτείνουν αυτή τη συνεργασία και σε άλλες περιοχές. Τα δύο Μέρη θα συστήσουν μία κοινή ομάδα με αντικείμενο τον
καταμερισμό του έργου και των αντίστοιχων ευθυνών, τη περιγραφή των ευκαιριών, καθώς και τη δημιουργία μίας πρότασης για το καταλληλότερο επιχειρηματικό μοντέλο.
(στο σχετικό βίντεο μπορείτε να δείτε ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ για τη συμφωνία)
Ως γνωστόν η GE είναι παγκόσμια ο μεγαλύτερος κατασκευαστής Στροβιλομηχανών για την παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Πρόσφατα έχει εξαγοράσει και την εταιρεία ALSTOM (τη δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας/Power sector).
Όπως ανέφεραν κύκλοι της ΔΕΗ, η συνεργασία με τη GE αφορά την από κοινού προσφορά υπηρεσιών συντήρησης σε εξοπλισμό του κλάδου της ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Ο εξοπλισμός αφορά κυρίως Αεριοστροβίλους, Ατμοστροβίλους, Γεννήτριες, Εναλλάκτες και Λέβητες. Τις υπηρεσίες αυτές η GE τις προσφέρει αυτή τη στιγμή μέσω θυγατρικών της, σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιπροσώπους της.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κύριος Μανόλης Παναγιωτάκης δήλωσε με αφορμή τη συνεργασία τα εξής:
«Ως γνωστόν η GE είναι παγκόσμια ο μεγαλύτερος κατασκευαστής Στροβιλομηχανών για την παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η συνεργασία ΔΕΗ - GE θα βελτιώσει τις υφιστάμενες πρακτικές συντήρησης μέσω συνεργειών που θα αξιοποιήσουν οι δύο εταιρείες. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι πώς μέσα από αυτή τη συνεργασία θα αναπτυχθούμε περαιτέρω επιχειρηματικά σε πολλαπλά πεδία στον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό καθώς θα αξιοποιήσουμε τη τεχνογνωσία και τους ανθρώπους μας, βασικό μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, και θα δημιουργήσουμε ευκαιρίες απασχόλησης σε Έλληνες μηχανικούς και τεχνικούς».
Ο Αντιπρόεδρος της GE Power Services Europe Division, Michael Rechsteiner δήλωσε: «Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας (MoU) μεταξύ της ΔΕΗ και της GE Power Services είναι ακόμα ένα βήμα για μία στενή και μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών. Ο στρατηγικός στόχος είναι να τεθούν οι βάσεις για περαιτέρω οργανική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, μέσα σ ένα πλαίσιο υγιούς ανταγωνισμού, διαφάνειας και θεσμικής συμμόρφωσης.»
Παράλληλα, από τη ΔΕΗ σημειώνεται ότι στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή που συζητείται υπάρχει ήδη εγκατεστημένος μεγάλος αριθμός εξοπλισμού της GE, ο οποίος εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σημαντικά την αμέσως επόμενη περίοδο.
Η ΔΕΗ αντίστοιχα διαθέτει σημαντικό αριθμό μηχανών (GE και ALSTOM), κύρια στους Σταθμούς της στο Δ/νο Σύστημα, αλλά και στα νησιά (μικρότερης ισχύος).
Παράλληλα, τονίζεται ότι στη ΔΕΗ υπάρχει συσσωρευμένη μεγάλη εμπειρία, τόσο για τη λειτουργία όσο και για τη συντήρηση αυτού του εξοπλισμού.
Η εμπειρία αυτή είναι πολύ σημαντική, για την τακτική συντήρηση των μηχανών, για τη διάγνωση των βλαβών, την αξιολόγησή τους και την εν συνεχεία αποκατάστασή τους.
Τονίζεται ότι για τις παραπάνω επεμβάσεις και συντηρήσεις η ΔΕΗ διαθέτει τον κατάλληλο ειδικό εξοπλισμό.
Η ΔΕΗ σκοπεύει να αξιοποιήσει την παραπάνω εμπειρία με τον καλύτερο επιχειρηματικά τρόπο, καθώς διαθέτει :
  • Το απαιτούμενο brand name
  • Ικανή τεχνογνωσία και το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό
  • Τα σχετικά references
  • Εξοπλισμό συντήρησης (εργαλεία κ.λπ.)
Η επιδιωκόμενη συνεργασία ΔΕΗ - GE μπορεί να βελτιώσει τις υφιστάμενες πρακτικές συντήρησης μέσω συνεργειών που θα αξιοποιήσουν οι δύο εταιρείες.
"Βασιζόμενοι στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τους ανθρώπινους πόρους μας έχουμε τη δυνατότητα να αναπτυχθούμε επιχειρηματικά σε πεδία που είναι οικεία στην τρέχουσα δραστηριότητα στον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής", ανέφεραν κύκλοι της ΔΕΗ.

Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018

Πολιτικό και επενδυτικό crash test για τους λιγνίτες της ΔΕΗ

Οι τοπικές και εσωκομματικές αντιδράσεις στην πώληση των λιγνιτών της ΔΕΗ είναι μια παράμετρος κρίσιμη για την επιτυχία του εγχειρήματος. Η δεύτερη κρίσιμη παράμετρος είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον. Ενώ λοιπόν η πώληση του 40% των μονάδων λιγνίτη αποτελεί βασικό όρο της συμφωνίας με τους δανειστές αλλά και βασική προϋπόθεση για την εξυγίανση της ΔΕΗ (αφού θα εισρεύσουν πολύτιμα κεφάλαια στο άδειο ταμείο της εταιρείας), τα ανησυχητικά μηνύματα που εκπέμπονται καθιστούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ως κομβικό για τις εξελίξεις γύρω από τη μεγαλύτερη κρατική βιομηχανία της χώρας.

Στο πολιτικό σκέλος, όπως υπογράμμισε το Capital.gr παρά το γεγονός ότι στο πολυνομοσχέδιο δεν συμπεριλαμβάνονταν ρυθμίσεις για την πώληση των λιγνιτικών, δύο βουλευτές από τους νομούς που θα πουληθούν μονάδες επέλεξαν να δώσουν το στίγμα της στάσης τους στο επόμενο διάστημα. Παπαηλιού (Αρκαδία) και Σέλτσας (Φλώρινα) με τη στάση τους στο πολυνομοσχέδιο στέλνουν ένα σαφές μήνυμα για το τι θα επακολουθήσει. Το πολιτικό crash test πάντως τοποθετείται χρονικά για το Φεβρουάριο, όταν και θα κατατεθεί προς ψήφιση στη βουλή το νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για την πώληση των δύο εργοστασίων λιγνίτη της ΔΕΗ σε Φλώρινα (Μελίτη 1 και άδεια για κατασκευή δεύτερης μονάδας) και Μεγαλόπολη (μονάδες Μεγαλόπολη 3 και 4). Ο λόγος που οι ρυθμίσεις για τους λιγνίτες της ΔΕΗ δεν περιλήφθηκαν στο πολυνομοσχέδιο δεν έχει να κάνει με την ελληνική κυβέρνηση και αφορά στο λεγόμενο market test, δηλαδή στην έρευνα αγοράς που έγινε με ευθύνη της Κομισιόν, προκειμένου να διερευνηθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον αλλά και πιθανές παρατηρήσεις της αγοράς για τα πωλούμενα assets και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν.
Ανησυχητικά μηνύματα
Η έρευνα αγοράς της Κομισιόν αποτελεί και το βασικό επενδυτικό crash test, για το μέλλον του εγχειρήματος της πώλησης. Και εδώ τα μηνύματα που εκπέμπονται είναι μάλλον ανησυχητικά. Και αυτό διότι οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι μάλλον επιφυλακτικές έως … επικριτικές για το μοντέλο πώλησης που επελέγη.
Αλλά και επί των συγκεκριμένων ερωτημάτων που αφορούν στις δύο μονάδες της ΔΕΗ στις οποίες έχει μπει πωλητήριο (συγκρότημα Μεγαλόπολης με τις μονάδες 3,4 και μονάδα Μελίτη 1 μαζί με άδεια για κατασκευή δεύτερης) , οι απαντήσεις των επενδυτών δείχνουν διαφορετική αντιμετώπιση. Έτσι ενώ για το συγκρότημα της Μεγαλόπολης, οι επενδυτές εμφανίζονται να βλέπουν θετικά υπό όρους την απόκτηση των δύο μονάδων, αντίθετα για τη Μελίτη, η ανταπόκριση είναι από χλιαρή έως ανύπαρκτη.
Τι απάντησαν
Από τις μέχρι στιγμής – εξαιρετικά φειδωλές – πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, προκύπτει σαφώς ότι από τα δύο assets της ΔΕΗ που βγαίνουν προς πώληση, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη Μεγαλόπολη. Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι οι ερωτήσεις και παρατηρήσεις για τις δύο μονάδες είναι πιο συγκεκριμένες και αφορούν ακόμη και σε τεχνικά ζητήματα όπως το δίκτυο μεταφοράς, οι άδειες, τα πιθανά προβλήματα που δημιουργούνται με τις κοινές εγκαταστάσεις που θα παραμείνουν στη ΔΕΗ (που θα κρατήσει τη μονάδα φυσικού αερίου Μεγαλόπολη 5) κλπ. Και ενώ τα θέματα που έχουν επισημανθεί για την Μεγαλόπολη θεωρούνται ως "επιλύσιμα", αντίθετα για την περίπτωση της Μελίτης υπάρχουν ανυπέρβλητα προβλήματα που επικεντρώνονται στο θέμα της τροφοδοσίας με καύσιμο και στα σοβαρά εκκρεμή και δυσεπίλυτα ζητήματα με τα ορυχεία της περιοχής (Βεύη, Κλειδί). Εδώ να σημειωθεί ότι η Μελίτη ακόμη και κάτω από τη διαχείριση της ΔΕΗ αναγκάζεται να αγοράζει ακριβό ξυλίτη, που εξηγεί και το εποχικά υψηλό κόστος παραγωγής όπως αυτό καταγράφεται στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού που συμμετέχει το εργοστάσιο της ΔΕΗ.
Σκεπτικισμός για την αγορά
Εκτός όμως από τα τεχνικά ζητήματα και τα προβλήματα σε σχέση με τις συγκεκριμένες μονάδες του market test οι απαντήσεις που έχει λάβει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ, καταγράφουν τον έντονο σκεπτικισμό και τη δυσπιστία των παικτών που δραστηριοποιούνται ήδη στην ελληνική αγορά. Για κάποιες εταιρείες μάλιστα το market test στάθηκε η αφορμή ώστε να καταγράψουν εγγράφως σε θεσμικό επίπεδο τις ενστάσεις τους για τα προβλήματα ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά, την καθυστέρηση και τις διαρκείς παλινωδίες στη διαδικασία απελευθέρωσης.
Υπό την έννοια αυτή, τα όποια τεχνικά ή άλλα προβλήματα αντιμετωπίζονται ως μικρά εμπόδια, που όμως καθίστανται ανυπέρβλητα εξαιτίας του γενικότερου περιβάλλοντος λειτουργίας της ελληνικής αγοράς, η οποία διατηρεί ακόμη τις παιδικές ασθένειες και στρεβλώσεις της εποχής του κρατικού μονοπωλίου. Επομένως το βασικό πρόβλημα είναι να διασφαλιστούν αντικειμενικά ισότιμοι όροι, τόσο στο διαγωνισμό όσο και στην επόμενη ημέρα της αγοράς.
Κρίσιμη η πώληση για τη ΔΕΗ
Για τη ΔΕΗ πάντως η πώληση των λιγνιτών αποτελεί στοίχημα βιωσιμότητας, υπό την έννοια ότι οι πωλήσεις αυτές αποτελούν την τελευταία ευκαιρία να εισρεύσουν κεφάλαια, απαραίτητα τόσο για τη μείωση του δανεισμού όσο και για την ανάπτυξη σε άλλες αγορές που θα υποκαταστήσουν τα χαμένα μερίδια αγοράς στην παραγωγή και την προμήθεια ρεύματος. Εάν προστεθούν και οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας του 2019 όταν και λήγει το μεγάλο ομόλογο των 500 εκ. ευρώ και θα πρέπει να αναχρηματοδοτηθεί το κοινοπρακτικό του 1,2 δισ. ευρώ, είναι σαφές ότι η ορατότητα γύρω από το μέλλον της εταιρείας παραμένει περιορισμένη, τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο.


(του Χάρη Φλουδόπουλου, capital.gr)