Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Δημοσιεύτηκε από τη ΡΑΕ το εγχειρίδιο ρευματοκλοπών και οι αποζημιώσεις

Σε δύο αποφάσεις σχετικά με τις ρευματοκλοπές προχώρησε σήμερα η ΡΑΕ.
Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη απόφαση περιλαμβάνει το εγχειρίδιο ρευματοκλοπών, το οποίο ορίζει τη ρευματοκλοπή, περιλαμβάνει τρόπους εντοπισμού της και τις σχετικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται.
Η δεύτερη απόφαση καθορίζει τη διοικητικά οριζόμενη τιμή, το ποσοστό προσαύξησης και των χρεώσεων για την αποζημίωση του διαχειριστή, καθώς και τις κλείδες επιμερισμού του εσόδου και την κατανομή των ποσών που εισπράττονται.
Αναλυτικότερα:

Η διοικητικά οριζόµενη µοναδιαία τιµή και το ποσοστό προσαύξησης του άρθρου 95 παράγραφος 11 του Κώδικα ∆ιαχείρισης Ε∆∆ΗΕ, καθορίζονται ως εξής:
Οι µοναδιαίες χρεώσεις του άρθρου 95 παράγραφος 11 του Κώδικα ∆ιαχείρισης Ε∆∆ΗΕ για την αποζηµίωση του ∆ιαχειριστή για το κόστος που υφίσταται σε σχέση µε τον εντοπισµό και τη διαπίστωση της ρευµατοκλοπής και τη διαχείριση της υπόθεσης καθορίζονται ως εξής:
Οι κλείδες επιµερισµού του άρθρου 95 παράγραφος 18, για την κατανοµή των ποσών που συγκεντρώνονται από διαπιστωµένες ρευµατοκλοπές κατά το άρθρο 95 παράγραφος 17, καθορίζονται ως ακολούθως:
α) Κλείδα επιµερισµού στον Ειδικό Λογαριασµό που τηρεί ο Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά το άρθρο 143 του ν.4001/2011, όπως ισχύει: 9,85%
β) Κλείδα επιµερισµού στον Ειδικό Λογαριασµό που τηρεί ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κατά το άρθρο 55 του ν. 4001/2011, όπωςισχύει: 5,06%
γ) Κλείδα επιµερισµού στον λογαριασµό που τηρεί ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος για το κόστος χρήσης του Συστήµατος: 2,14%
δ) Κλείδα επιµερισµού στον λογαριασµό που τηρεί ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου για το κόστος χρήσης του ∆ικτύου: 8,47%
ε) Κλείδα επιµερισµού στο αποθεµατικό του άρθρου 95, παράγραφος 17, υποπαράγραφος (Β): 74,48%
∆. Για την κατανοµή των ποσών που εισπράττονται για διαπιστωµένες ρευµατοκλοπές και τα οποία αφορούν σε χρονικές περιόδους ρευµατοκλοπής εντός του έτους 2015 ή επόµενων ετών, έως την Ηµέρα Έναρξης Ενιαίων Υπολογισµών που ορίζεται σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ, και εφόσον τα ως άνω έτη οι πραγµατικές απώλειες ενέργειας στο Ε∆∆ΗΕ είναι µεγαλύτερες αυτών που υπολογίζονται βάσει των συντελεστών απωλειών του άρθρου 136 του Κώδικα ∆ιαχείρισης Ε∆∆ΗΕ, εφαρµόζονται επιπλέον τα ακόλουθα:
α) Μέρος των συνολικών εισπράξεων που αναλογούν στις ανωτέρω χρονικές περιόδους αποδίδεται στον ∆εσπόζοντα Προµηθευτή. Το µέρος των εισπράξεων που αποδίδεται στον ∆εσπόζοντα Προµηθευτή υπολογίζεται ως το γινόµενο των ποσοτήτων ενέργειας ρευµατοκλοπής που αναλογούν στις ανωτέρω περιόδους (σε MWh) επί αντίστοιχες µοναδιαίες τιµές (€/MWh).
β) Οι ποσότητες ενέργειας ρευµατοκλοπής υπολογίζονται για κάθε διαπιστωµένη ρευµατοκλοπή αναλογικά προς το πλήθος ηµερών που ανήκουν στις εν λόγω περιόδους, συγκριτικά µε το συνολικό πλήθος ηµερών της θεωρούµενης περιόδου ρευµατοκλοπής (η οποία χρησιµοποιείται για την εκτίµηση της συνολικής καταλογιζόµενης ενέργειας ρευµατοκλοπής).
γ) Οι µοναδιαίες τιµές προσδιορίζονται για κάθε έτος, βάσει του ετήσιου µέσου όρου της Οριακής Τιµής Αποκλίσεων. Για τις χρονικές περιόδους που εντάσσονται στο έτος διαπίστωσης της ρευµατοκλοπής, ο µέσος όρος της Οριακής Τιµής Αποκλίσεων υπολογίζεται βάσει των διαθέσιµων για το έτος αυτό στοιχείων.
δ) Τα ποσά που υπολογίζονται κατά τα ανωτέρω αποδίδονται στον ∆εσπόζοντα Προµηθευτή µε χρέωση του αποθεµατικού ρευµατοκλοπών του άρθρου 95 παράγραφος 17 περίπτωση (β) του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ.
Ως έτη κατά τα οποία οι πραγµατικές απώλειες ενέργειας στο Ε∆∆ΗΕ είναι µεγαλύτερες αυτών που υπολογίζονται βάσει των συντελεστών απωλειών του άρθρου 136 του Κώδικα ∆ιαχείρισης Ε∆∆ΗΕ, ορίζονται τα έτη για τα οποία ο µέσος ετήσιος συντελεστής πραγµατικών απωλειών στο ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο εκφρασµένος ως ποσοστό επί τοις εκατό της εγχεόµενης στο ως άνω δίκτυο ενέργειας, µε ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου, είναι µεγαλύτερος του αντίστοιχου συντελεστή που εγκρίνεται κατά το άρθρο 136 του Κώδικα ∆ιαχείρισης Ε∆∆ΗΕ.

 https://energypress.gr/news/dimosieytike-apo-ti-rae-egheiridio-reymatoklopon-kai-oi-apozimioseis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου